• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Kế hoạch 5810/KH-UBND năm 2015 về tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Văn bản khác 5810/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5810/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM LẦN THỨ XX NĂM 2016 TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao cho tỉnh Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 và theo nội dung Công văn số 301/2015/BTC-HT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Hội Tin học Việt Nam về việc mời Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội thảo; xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 814/TTr-STTTT ngày 27 tháng 10 năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), với các nội dung chính như sau:

I- MỤC TIÊU HỘI THẢO

1. Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội thảo) là diễn đàn chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm và tạo cơ hội đoàn kết, hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành trong cả nước về lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT - TT) nhằm xây dựng mô hình chính quyền điện tử hoàn thiện, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2. Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT - TT có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT - TT đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Qua Hội thảo, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của quê hương - con người Quảng Ngãi đến tất cả các tỉnh, thành trong cả nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT - TT trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa tỉnh Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh mạnh về CNTT - TT.

II- NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Định hướng chủ đề

Căn cứ vào mục tiêu Hội thảo, nội dung năm 2016 sẽ tập trung bám sát vào các vấn đề triển khai theo chủ trương, định hướng, mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 26/2015/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết 36a/2015/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính quyền điện tử và các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hội thảo nhằm quán triệt và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ, hành động, phương thức phối kết hợp, phương án huy động nguồn lực, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm để triển khai các nội dung liên quan.

Hội thảo là dịp để tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, thu hút đầu tư và chuyển giao giải pháp công nghệ ứng dụng CNTT-TT phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Nội dung báo cáo, trao đổi trong hội thảo

Căn cứ vào chủ đề hội thảo, nội dung báo cáo, trao đổi trong hội thảo chủ yếu tập trung vào các định hướng trong thời gian tới của Đảng, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan, các giải pháp để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đủ mạnh để triển khai các ứng dụng hiệu quả và dịch vụ công trực tuyến đến các tổ chức, cá nhân nhằm cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt đối với các vấn đề trong lĩnh vực quản lý con người, đất đai, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, phát triển đào tạo nguồn lực...

a) Đối với cấp Trung ương:

- Hiện trạng và định hướng triển khai hạ tầng CNTT-TT.

- Quan hệ giữa định hướng các ứng dụng cấp quốc gia và triển khai phần mềm ứng dụng tại địa phương.

- Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử từ Trung ương đến địa phương.

- Đảm bảo công tác an ninh thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Các cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo cho hạ tầng đồng bộ.

- Bảo đảm nguồn lực xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin.

- Mô hình đô thị thông minh, giáo dục và y tế điện tử, ngân hàng điện tử.

- Mô hình dịch vụ thông minh.

- Mô hình đầu tư phát triển hạ tầng CNTT

b) Đối với cấp tỉnh/thành:

Các mô hình nổi bật trong tỉnh Quảng Ngãi:

- Mô hình mạng diện rộng cấp tỉnh.

- Mô hình kết cấu hạ tầng CNTT các cấp.

- Sử dụng phần mềm CNTT trong quản lý văn bản và điều hành công việc.

- Triển khai các dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử...

Các mô hình nổi bật của các tỉnh/thành bạn:

- Mô hình ứng dụng quản lý từ tỉnh đến xã.

- Giải pháp chứng thực pháp lý văn bản, chữ ký số.

- Dịch vụ công trực tuyến.

c) Giải pháp, công nghệ và phát triển nguồn lực CNTT:

- Phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ việc xây dựng hạ tầng đồng bộ.

- Phát triển nguồn lực CNTT phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

- An toàn an ninh trong xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

- Tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ thông tin.

3. Các hoạt động trong Hội thảo

a) Tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học - công nghệ:

Nhân sự kiện được tổ chức tại Quảng Ngãi, tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm khoa học - công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc, một số sản phẩm từ nguồn đề tài Khoa học Công nghệ của tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức các gian hàng triển lãm ảnh về văn hóa, nét đẹp đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề triển lãm: Triển lãm sản phẩm khoa học - công nghệ và nét đẹp văn hóa đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tổ chức trao tặng máy tính:

Tặng máy tính cho các Hội và phát học bổng cho sinh viên chuyên ngành CNTT xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên:

Tổ chức hội nghị nhằm nâng cao vai trò phối hợp và hợp tác các hoạt động xã hội nghề nghiệp về CNTT - TT; thảo luận các kế hoạch phối hợp hoạt động.

d) Tham quan một số địa điểm:

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu Công nghiệp VSIP, Khu Chứng tích Sơn Mỹ, đảo Lý Sơn...

III- THÀNH PHẦN THAM GIA

* Cơ quan bảo trợ: Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

* Các cơ quan đồng tổ chức: Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Hội Tin học Việt Nam.

1. Lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ.

2. Ủy ban nhân dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Tỉnh Quảng Ngãi: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Sở, ban ngành tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thành phố.

4. Các hội, hiệp hội ngành, nghề liên quan đến CNTT-TT.

5. Các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về CNTT-TT trong và ngoài tỉnh.

6. Các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT trong nước và quốc tế.

7. Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

8. Sinh viên CNTT các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có đào tạo ngành CNTT-TT.

9. Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.

Dự kiến số lượng đại biểu tham dự chính thức: 500 người. Số lượng lái xe và lực lượng phục vụ: 100 người.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Thời gian: Trung tuần tháng 8 năm 2016.

a) Ngày trước Hội thảo:

- Tổ chức khai mạc triển lãm các sản phẩm CNTT-TT và nét đẹp văn hóa Quảng Ngãi.

- Tổ chức đưa các đại biểu tham quan một số cơ quan, đơn vị có mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả nổi bật trong hoạt động quản lý và trọng điểm kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức tiệc chiêu đãi của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Ngày Hội thảo chính thức:

b.1) Buổi sáng:

Tổ chức phiên toàn thể tại Hội trường chính.

- Chương trình khai mạc Hội thảo.

- Tổ chức báo cáo tham luận chuyên đề chính.

- Thảo luận và tọa đàm.

- Tặng máy tính cho sinh viên chuyên ngành CNTT xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT lần XXI năm 2017 cho đại diện tỉnh đăng cai.

b.2) Buổi chiều:

Tổ chức báo cáo tham luận 02 chuyên ban tại Hội trường chính và Hội trường phụ.

- Hội trường chính: Chính quyền điện tử, Hành chính hiện đại và An ninh mạng; Công bố Báo cáo Việt Nam ICT Index 2015 cho các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành Trung ương.

+ Đánh giá kết quả triển lãm và trao quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia triển lãm và tài trợ Hội thảo.

+ Phát biểu Bế mạc.

- Hội trường phụ: các giải pháp ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp CNTT-TT.

c) Ngày sau Hội thảo chính thức:

- Tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên: Hội nghị bàn tròn trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa Hội Tin học Việt Nam và các Hội Tin học các tỉnh/thành.

- Tham quan: Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Đảo Lý Sơn.

2. Địa điểm:

Tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (dự kiến tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi).

V- KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THẢO

1. Dự kiến tổng kinh phí

Tổng cộng: 3.495.000.000 đồng(Ba tỷ, bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 995.000.000 đồng.

- Huy động vận động tài trợ: 2.500.000.000 đồng.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông xác định những phần việc do tỉnh Quảng Ngãi đảm nhiệm, từ đó dự trù kinh phí và khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán năm 2016, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung công việc do tỉnh đảm nhận trước khi tổ chức thực hiện.

2. Nguồn kinh phí

- Kinh phí ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

- Kinh phí do Hội Tin học Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh vận động tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo

Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo gồm đại diện các cơ quan, tổ chức:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

- Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Hội Tin học Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh Quảng Ngãi,

- Hội Tin học tỉnh Quảng Ngãi;

- Các Sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Y Tế, Nội vụ; Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi.

2. Thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức Hội thảo

- Thành lập 3 Tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban lễ tân, hậu cần và kêu gọi tài trợ và Tiểu ban triển lãm, tuyên truyền.

- Thành viên các Tiểu ban là đại diện của Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Ngãi.

VII- DỰ KIẾN KẾT QUẢ HỘI THẢO

1. Nâng cao nhận thức về vai trò về ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn tới với chủ trương định hướng của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đề xuất và quán triệt định hướng mới thông qua các giải pháp, mô hình và kinh nghiệm của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương.

2. Trao đổi mô hình, kinh nghiệm cho các tỉnh, thành cả nước và góp ý trực tiếp nội dung để Quảng Ngãi và các tỉnh xây dựng phục vụ triển khai chính quyền điện tử phục vụ cải cách hành chính, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp; góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông".

3. Nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò quan trọng của ứng dụng CNTT - TT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

4. Kinh nghiệm và định hướng trong xúc tiến đầu tư, phát triển ngành công nghiệp CNTT và nguồn lực CNTT - TT.

5. Xây dựng các chương trình hợp tác ứng dụng CNTT - TT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

6. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính và xây dựng mô hình chính quyền điện tử.

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi. Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo CNTT Quốc gia;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Cục ƯDCNTT (Bộ TT và TT);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi;
- Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Tin học tỉnh Quảng Ngãi;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXH.qn1022

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5810/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 13/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 5810/KH-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327777