• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Kế hoạch hành động 582/KH-UBND năm 2016 về năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tải về Văn bản khác 582/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/KH-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

NĂM CAO ĐIỂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM NĂM 2016

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo bước chuyển biến, trong nhận thức và hành động của người sản xuất, người dân trong tỉnh về trách nhiệm với cộng đồng trong việc cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch đảm bảo vsinh an toàn thực phẩm hướng tới xây dựng người Hà Nam văn hóa sản xuất nông sản hàng hóa và thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng.

- Tiếp tục ngăn chặn và xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp, tạo niềm tin cho người tiêu dùng sản phẩm nông sản.

2. Mc tiêu cthể

- Tăng cường kiểm soát lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, trái cây, nông sản. Phấn đấu giảm tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, thuốc kháng sinh... giảm 10% so với năm 2015.

- Hoàn thiện mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm rau, quả, thủy sản nuôi đã xây dựng và thực hiện trong năm 2015, tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Thiết lập được từ 12 điểm cung cấp sản phẩm an toàn có xác nhận trên địa bàn toàn tỉnh trở lên (bình quân 02 điểm/huyện, thành phố).

- Triển khai đồng bộ, thống nhất chặt chẽ giữa các Sở, ngành, UBND các cấp, các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT , Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tăng 10% so với năm 2015.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo:

- Quyết định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT , Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT .

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý chất lượng nông lâm thủy sản các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng Đề án phát triển mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chui cung ứng nông lâm thủy sản an toàn giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phê duyệt Quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: tại (các xã Nhân Bình, Xuân Khê, Nhân Khang của huyện Lý Nhân và xã Đông Du của huyện Bình Lục).

- Xây dựng, phê duyệt Đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020.

- Rà soát, đề xuất bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn và xúc tiến thương mại.

2. Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực địa sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực địa cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt, trọng tâm là sử dụng đúng cách thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau, quả; thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản trong chăn nuôi, nuôi trồng; giết m, vận chuyển, bày bán thịt gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm; tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại đối với người sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục.

- Tuyên truyền, phổ biến cho người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản biết các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là các hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (theo Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm).

- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý để khuyến khích các cơ sở làm tốt, răn đe và xử lý kịp thời các cơ sở không đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với cơ sở loại C (không đạt điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm).

- Thông tin đầy đủ và kịp thời về kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm được phát hiện; hiện trạng an toàn thực phẩm đối với từng loại nông lâm thủy sản và hướng dẫn, khuyến nghị cách ứng xử phù hợp cho người tiêu dùng. Thông tin quảng bá về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, giới thiệu cho người dân các địa chỉ cung cấp các sản phẩm an toàn có xác nhận.

3. Kiểm tra, thanh tra và giám sát

- Thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm (tận gc) theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán, sử dụng chất cấm, kháng sinh cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục.

- Kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT. Trọng tâm là kiểm soát việc sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Tái kiểm tra 100% cơ sở loại C và xử lý dt điểm các cơ sở tái kiểm tra vẫn loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT .

- Tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp giết mkhông đảm bảo vệ sinh thú y; vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất nguồn gốc, xử lý các trường hợp vi phạm.

4. Xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, hỗ trkết nối sản xuất-tiêu thụ sản phẩm an toàn.

- Đẩy mạnh hướng dẫn, khuyến khích các cơ sở xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản (GMP, HACCP, VietGAP...); xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

- Tổ chức xây dựng các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn phù hợp với điều kiện thực tế của các huyện; Nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông lâm thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi.

- Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, cập nhật thông tin về các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thông tin về các chuỗi sản xuất kinh doanh sản phẩm an toàn; các sản phẩm an toàn đã được giám sát, cấp giấy xác nhận, xây dựng kênh thông tin tin cậy, tạo điều kiện cho kết nối các sản phẩm an toàn đến người kinh doanh, tiêu dùng.

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố lân cận, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và các địa phương khác đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu mạnh mẽ những sản phẩm an toàn của tỉnh.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là cán bộ ở cấp huyện, cấp xã vnghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Đầu tư nâng cao năng lực cho các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn:

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV và Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ;

+ Ưu tiên bố trí kinh phí cho hoạt động giám sát kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

+ Bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc biệt trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường.

III. NGUỒN KINH PHÍ

Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương, kinh phí hỗ trợ của tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn; phân công, phân cấp, phối hợp triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giữa các đơn vị trong ngành và các địa phương.

- Xây dựng các đề án, dự án thực hiện các chương trình giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, chương trình thí điểm quản lý thực phẩm theo liên kết chuỗi.

- Xây dựng kế hoạch hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 thuộc ngành Nông nghip, phân công, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở từng nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nam, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tập hun, đào tạo và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo, tập hun hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản cho cán bộ các cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo các văn bản quy định mới.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành và các địa phương, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kiểm tra phân loại 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của tỉnh theo thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết; tập trung tổ chức tái kiểm tra các cơ sở xếp loại C và có biện pháp xử lý dứt điểm các cơ sở bị xếp loại C sau 2 lần kiểm tra.

- Tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất thanh tra việc chấp hành điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cấm, ngoài danh mục. Tập trung nguồn lực tăng cường thanh tra đột xuất đối với các cơ sở/công đoạn có phát hiện vi phạm hoặc có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện của cơ quan cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai các nội dung trong kế hoạch này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện.

2. SY Tế:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai các đợt cao điểm an toàn thực phẩm trong năm 2016, tập trung vào việc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn nông lâm thủy sản; Hướng dẫn xây dựng, công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, công bố hp chuẩn, hợp quy.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

- Phối hợp trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm mất an toàn; quản lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm thủy sản.

3. S Công thương:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông sản thực phẩm nhất là thực phẩm chế biến ăn liền, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc.

- Xúc tiến thương mại, duy trì phát triển chợ đầu mối lớn trong tỉnh và Hà Nội, các siêu thị bán các sản phẩm nông sản sạch có thương hiệu Hà Nam.

4. STài Chính:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí bổ sung kinh phí để tăng cường cho hoạt động của năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Sở Nội vụ:

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, hướng dẫn việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, biên chế hệ thống quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn tổ chức, biên chế các Trạm, hoặc liên trạm Quản lý chất lượng thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại các huyện theo Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT đã ban hành.

6. Công an tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; phát hiện, triệt phá, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng thủy sản và các hành vi đưa tạp chất vào thủy sản.

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới ban hành tiêu chí đánh giá “con người Hà Nam văn hóa sản xuất nông sản hàng hóa và thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng”.

8. SThông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, y ban nhân dân các huyện, thành phố thông tin, đăng tải đầy đủ gương tốt về an toàn thực phẩm và phê phán các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; quảng bá các địa chỉ tin cậy sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

- Phbiến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Thông tin kịp thời, chính xác đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Trong đó nêu rõ tên các cơ sở, sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện, thông tin đại chúng.

9. Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh và các tổ chức chính trị xã hội:

Phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế, Sở Công thương tổ chức tuyên truyn, vận động các hội viên sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

10. y ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai đy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

- Xây dựng kế hoạch “Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm” tại địa phương và tổ chức triển khai đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để chuyển đổi hành vi, tập quán không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014, Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

V. TỔNG HỢP, BÁO CÁO

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổng hợp kết quả triển khai, sơ kết và tổng kết đđánh giá kết quả thực hiện năm hành động; thống nhất giải pháp, biện pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

- Định kỳ hàng tháng, các Sở, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện/thành phố có trách nhiệm tổng hợp số liệu triển khai gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hàng tháng qua (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý; email: Ccqlcl.hna@gmail.com) để tổng hợp báo cáo y ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo cần nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo LNVSATTP;
- Các Sở, ngành: NN, YT, CT, TC, CA, TTTT;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh,
Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- Báo HN, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP
UB: LĐVP (2), NN, VX;
- Lưu
VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:
582/KH-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Hà Nam)

TT

Nhiệm vụ

Chủ trì

Phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

 

 

 

1

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản các cấp trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện/thành phố

Quý II

2

Quyết định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT , Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT .

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Y tế; SCông thương; UBND các huyện/thành phố

Quý II

3

Xây dựng Đ án phát triển mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị giai đoạn 2016-2020 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Y tế; Sở Công thương; UBND các huyện/thành phố

Quý II

4

Đxuất cơ chế khuyến khích sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn và xúc tiến thương mại

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Tài chính; Sở Công thương; UBND các huyện/thành phố

Quý II

II

Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thc đa sản xuất, kinh doanh thc phẩm an toàn

 

 

 

1

Tuyên truyn, vận động, hướng dẫn thực địa cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện/thành phố; Đài truyền hình; Báo Hà Nam; các tổ chức đoàn thể

Thường xuyên trong năm

2

Phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện/thành phố; Đài truyền hình; Báo Hà Nam; các tổ chức đoàn thể

Thường xuyên trong năm

3

Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá, xếp loại cơ sở về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Thông tin về các sản phẩm được kiểm soát, an toàn, chất lượng, các cơ sở thực hiện tốt, các cơ sở vi phạm cần chấn chỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đài truyền hình; Báo Hà Nam; UBND các huyện/thành phố

Thường xuyên trong năm

III

Kiểm tra, thanh tra và giám sát

 

 

 

1

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trong Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm, Tết Trung thu, Tết dương lịch

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp PTNT; Sở Công thương; Công an tỉnh; UBND các huyện/ thành phố

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh

2

Thanh tra, kiểm tra đột xuất (Theo chuyên đề đối với các cơ sở/công đoạn phát hiện có nguy cơ mất an toàn thực phẩm)

Sở Nông nghiệp PTNT; Sở Công thương; Sở Y tế

UBND các huyện/thành phố; Công an tỉnh; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong cả năm

3

Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ NN&PTNT và Thông tư s 51/2014/TT-BNNPTNT , ngày 27/12/2014 của B NN&PTNT

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện/thành phố; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong cả năm

4

Kiểm soát giết m, kiểm tra vệ sinh thú y đối với các cơ sở vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; Kiểm tra việc sử dụng hóa chất cấm, ngoài danh mục trong sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản

Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Công thương; Sở Y tế

UBND các huyện/thành phố; Công an tỉnh; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong cả năm

5

Lấy mẫu giám sát chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, đánh giá, cảnh báo nguy cơ và truy xuất nguồn gốc vi phạm về an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp & PTNT; SY tế

UBND các huyện/thành phố; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm

IV

Xây dựng và phát triển các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn, hỗ trợ kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm an toàn

 

 

 

1

Hướng dẫn cơ sở xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh (GMP, HACCP, VietGAP...); xây dựng và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; xây dựng và đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Y tế

UBND các huyện/thành phố

Trong cả năm

2

Nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trng trọt, nuôi trồng và khai thác nông lâm thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chui

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện/thành phố

Trong cả năm

3

Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, cập nhật thông tin về công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, kết ni sản xuất-kinh doanh-Tiêu thụ sản phẩm an toàn

Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Công thương

UBND các huyện/thành phố; Các tổ chức đoàn thể; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong cả năm

4

Quảng bá, giới thiệu những sản phẩm an toàn trong tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT; Sở Công thương

UBND các huyện/thành phố; Các tổ chức đoàn th; Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trong cả năm

V

Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

 

 

 

1

Sp xếp tổ chức hoạt động, bổ sung nguồn lực cho hệ thống quản lý chất lượng ngành nông nghiệp cấp tỉnh, huyện, xã phù hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cấp

Sở Nội vụ; Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện/thành phố

Quý II

2

Đào tạo, tập hun nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp & PTNT

UBND các huyện/thành phố

Quý II; III

3

Bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và đầu tư

Quý III

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 582/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 582/KH-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309459