• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 586/KH-UBND năm 2016 triển khai ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do tỉnh Hà Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 586/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/KH-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KÝ CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT CẤM TRONG CHĂN NUÔI

I. MỤC TIÊU

Ngăn chặn có hiệu quả, tạo bước chuyển căn bản, tiến tới giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để xây dựng và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm.

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi, về mức độ nguy hại của chất cấm với sức khỏe cộng đồng, cụ thể hóa chủ trương xây dựng người Hà Nam văn hóa sản xuất nông sản hàng hóa và thực phẩm sạch.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y biết các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là các hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

b) Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Truyền thanh các xã/phường/thị trấn...

- Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản HChí Minh,... tuyên truyền sâu rộng trong Hội, Chi hội, đến hội viên về tác hại của chất cấm và cam kết không sử dụng chất cấm.

- Xây dựng pano, áp phích, tờ rơi đtuyên truyền rộng rãi đối với người chăn nuôi.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo để tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

c) Đối tượng tuyên truyền

Người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

2. Ký cam kết không sản xuất, tàng trữ, buôn bán và sử dụng chất cấm

a) Đối tượng ký cam kết

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thức ăn bổ sung dưới mọi hình thức, ký cam kết không sử dụng chất cấm trong danh mục thuốc cấm sử dụng do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh ký cam kết chỉ giết mổ gia súc, gia cầm khỏe mạnh, không còn tồn dư kháng sinh, hóa chất cấm.

- Tất cả các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi dưới mọi hình thức.

b) Tổ chức ký cam kết

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các cấp tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm và chăn nuôi có mặt tại Hội nghị ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ngay sau khi kết thúc hội nghị với sự chứng kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Từ ngày 28 tháng 3 năm 2016:

+ Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh, cấp huyện ký cam kết với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

+ Các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh ký cam kết với UBND các xã, phường, thị trấn.

(Mu Bản cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi theo Mu của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn).

3. Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm

a) Đối tượng

Người chăn nuôi, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, người sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

b) Nội dung, hình thức tổ chức thanh tra, kiểm tra

- Nội dung: Thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Kim tra việc không thực hiện đúng Bản cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Hình thức:

cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành để kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phm theo quy định của pháp luật.

cấp huyện: UBND huyện/thành phố chỉ đạo các phòng ban có liên quan thành lập thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành để kiểm tra việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phm theo quy định của pháp luật.

cấp xã: UBND xã/phường/thị trấn kiểm tra, giám sát việc sử dụng chất cm trong chăn nuôi trên địa bàn và việc chấp hành các quy định tại Bản cam kết không sử dụng chất cm trong chăn nuôi của các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

III. PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi

Tổ chức triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thời gian

Từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí đã phân cấp cho các địa phương năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng nội dung tuyên truyền: Các quy định pháp luật về quản lý chất cấm, tác hại của chất cấm đối với vật nuôi và sức khỏe con người.

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, các địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiểu và biết tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Xây dựng biểu mẫu cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, với các địa phương xây dựng kế hoạch kiểm soát, tổ chức kiểm tra chất cấm tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ, bày bán và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

- Tổng hợp và thông báo kết quả thực hiện các nội dung của kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Công bố đường dây nóng “Tiếp nhận thông tin phản ánh về việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”.

2. S Tài chính

Thẩm định Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời cấp phát đủ, kịp thời kinh phí triển khai Kế hoạch kim soát chất cm trong chăn nuôi.

Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, Ngành, các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền các vấn đề liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương trong công tác kiểm tra các thực phẩm có nguồn gốc động vật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. SCông Thương

Phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vận chuyn, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; lưu thông chất cấm trên địa bàn

6. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; phát hiện, triệt phá, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông các loại hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong chăn nuôi.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các ngành liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền tác hại của việc sử dụng chất cấm; các hình thức xử lý vi phạm và “hãy nói không với chất cấm” để phát trên sóng truyền hình và đăng báo.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ...)

- Tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành các quy định của Nhà nước không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý chất cấm.

- Hướng dẫn hội viên thực hiện cam kết không sử dụng chất cấm, đồng thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp vi phạm.

9. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện/thành phố phối hợp trong việc kiểm soát chất cấm trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn triển khai Ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

- Cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan truyền thông các trường hợp vi phạm về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo LNVSATTP;
- Các Sở, ngành: NN, YT, CT, TC, CA, TTTT;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQ t
nh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ n tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh;
- Báo HN, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP (2), NN, VX;
- Lưu VT.
C-N
N/2016

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 586/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 586/KH-UBND

732

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309461