• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 588/KH-UBND năm 2016 thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Văn bản khác 588/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020”; Công văn số 3192/BVHTTDL-GĐ ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai chương trình giáo dục đời sng gia đình đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Giáo dục đời sống gia đình nhằm cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đi sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đi sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt các mục tiêu cụ thể sau:

1. Có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình.

2. Có 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

3. Trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sng gia đình.

4. Có 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đi sống gia đình.

5. 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình.

6. Có 60% trở lên đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

2. Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở và Trung tâm giáo dục tại cộng đồng.

3. Đẩy mạnh việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình dưới nhiều hình thức vào thời điểm phù hợp đến các thành viên gia đình, tập trung ưu tiên đối tượng thanh niên, công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp; phi hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua các hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình; ưu tiên vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện để các cá nhân, tchức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, người lao động tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Ban hành hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sng gia đình.

2. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

3. Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình.

4. Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, khu công nghiệp.

5. Xây dựng mô hình điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương, ưu tiên vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được bố trí từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Hướng dẫn các sở, ngành và địa phương tổ chc các hoạt động giáo dục đời sng gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình trong hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn nội dung giáo dục đời sống gia đình; tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện về kiến thc, kỹ năng trong việc phổ biến, giáo dục đời sống gia đình; hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;

d) Tổ chức thí điểm việc cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình ở một số địa phương, ưu tiên vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

2. S Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương đưa nội dung giáo dục đời sống gia đình vào hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan hướng dẫn các hoạt động giáo dục đời sng gia đình tại Trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với các thiết chế văn hóa cơ sở và các tổ chức khuyến học khác để thực hiện Kế hoạch.

3. SLao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội khác tham gia các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về giáo dục đời sống gia đình;

b) Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình học tập của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tham mưu thực hiện triển khai hướng dẫn, tuyên truyền về Luật phòng, chng bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới...; nâng cao nhận thức pháp luật để xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh

Chủ trì, phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục đời sng gia đình vào các buổi học tập, sinh hoạt tp trung của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, ưu tiên đối tượng là đoàn viên, thanh niên.

6. Sở Thông tin truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động giáo dục đời sống gia đình để thực hiện Kế hoạch.

7. Các s, ngành, cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; hàng năm báo cáo việc thực hiện kế hoạch gửi về SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tnh.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chc thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức trin khai các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các hội viên, đoàn viên về giáo dục đời sống gia đình; lồng ghép nội dung giáo dục đi sống gia đình vào các hoạt động của cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch triển khai, btrí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch;

b) Chỉ đạo việc lng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm văn hóa; tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động của các loại hình Câu lạc bộ về gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và báo cáo viên huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn về giáo dục đời sống gia đình;

c) Chỉ đạo các Đài truyền thanh của địa phương tăng cường truyền thông về giáo dục đời sống gia đình đến các thành viên gia đình, nhất là ở hệ thng đài truyền thanh cơ sở.

Để theo dõi, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “Chương trình giáo dục đi sống gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban VHTTDL (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT VX UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, TP, TX;
- CVP UBND tỉnh;
- PVP Phan Đức Sơn;
- Lưu: VT, VX (Trâm).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 588/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 03/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 588/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331939