• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác văn thư


 

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Tải về Văn bản khác 59/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP NGÀY 05/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (sau đây viết tắt Nghị định s 30/2020/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1427/BNV-VTLTNN ngày 19/3/2020 về việc trin khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP , Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP .

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP .

b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Sao, gửi và tổ chức thực hiện ngay Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

a) Các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh sao, gửi Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; triển khai thực hiện ngay Nghị định số 30/2020/NĐ-CP , riêng những nội dung: soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; qun lý văn bản điện t; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; qun lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư thì nghiên cứu, tchức thực hiện.

b) Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2020.

2. T chức Hội ngh quán trit, hướng dẫn ni dung Ngh đnh số 30/2020/NĐ-CP

a) Hội nghị cấp tỉnh

- Trách nhiệm và thời gian thực hiện: Giao SNội vụ chủ trì tchức Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP trên địa bàn tnh ngay sau khi Bộ Nội vụ tchức Hội nghị quán triệt, trin khai thực hiện Nghị định này.

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh;

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Phòng Hành chính và người làm công tác văn thư của các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh.

- Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức và phát trin nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 (kết hợp với Lp bồi dưng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ).

b) Hội nghị từng cơ quan

Ngay sau khi SNội vụ tham mưu UBND tỉnh tchức Hội nghị trin khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ; các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh phối hp với SNội vụ hoặc chủ động tchức trin khai Nghị định này tại cơ quan, đơn vị mình với hình thức phù hợp.

4. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo, t chức thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

a) SNội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát và tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ các văn bản về công tác văn thư không còn phù hp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP .

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh sửa đi, bsung hoặc ban hành mới Quy chế công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (có quy chế mu kèm theo đ các sở, ngành, địa phương căn cứ điều chnh quy chế tại đơn vị).

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

5. Xây dựng Hệ thống quản lý tài liệu điện tử

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch và triển khai xây dựng mới hoặc nâng cấp Hệ thống quản lý tài liệu điện tử ca tỉnh đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP .

b) Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh căn cứ Kế hoạch này để chủ động triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP , trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Nội vụ (Chi Cục Văn thư lưu trữ tỉnh) để được hướng dẫn; đồng thời, Sở Nội vụ tổng hợp các kiến nghị (nếu có) để gửi Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Cục VT và LTNN;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh;
- Chi cục Văn thư và Lưu trữ tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC, Vi269.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 59/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 59/KH-UBND

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442883