• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Kế hoạch 592/KH-UBND năm 2016 thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 do tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 592/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/KH-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 14-KH/TU NGÀY 27/9/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24/3/2015 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THẾ HỆ TRẺ GIAI ĐOẠN 2015 - 2030

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hành động thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thế hệ trẻ. Xây dựng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy tính sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa… góp phần xây dựng thế hệ trẻ An Giang giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức và đạo đức trong sáng, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thế hệ trẻ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức về đạo đức, lối sống văn hóa trong thế hệ trẻ An Giang. Tiếp tục xây dựng thế hệ trẻ An Giang giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, tri thức và đạo đức trong sáng, có ý thức tuân thủ pháp luật, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế, có kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; nhất là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo…

- Cơ bản tạo lập một cách đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở các điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

- Xây dựng, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh thông tin, truyền thông của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Đoàn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang xây dựng được hệ thống truyền thông trực quan và chương trình truyền thanh về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên.

- Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đoàn viên, Đảng viên từ học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo…

III. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ

a) Công tác tuyên truyền, nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn xã hội

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội thấy được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh thiếu nhi. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình trong nước và thế giới cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi. Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” phản bác các luận điệu, thông tin sai trái trên các trang mạng; tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh thiếu nhi các cấp. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên chính trị… làm công tác giáo dục thế hệ trẻ.

b) Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XI về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi, gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình xây dựng nông thôn mới… Tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu nhi.

- Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, phù hợp thuần phong mỹ tục, truyền thống của người Việt Nam.

- Tăng cường quản lý văn hóa, thông tin, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ, nhất là qua các trang mạng xã hội, trang web phản động, đồi trụy. Khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế và sản phẩm văn hóa hiện có; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới; phát triển các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Xây dựng môi trường văn hóa công sở; khu dân cư tiên tiến; làng, xã, gia đình văn hóa.

- Phân bổ ngân sách đầu tư hợp lý cho sự nghiệp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Ưu tiên bố trí quỹ đất và kinh phí để xây dựng trường học, nhà thiếu nhi, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi ở cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.

c) Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi; cùng với nhà trường giáo dục hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác.

- Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện thanh thiếu nhi; kết hợp hài hòa giữa học chính khóa và ngoại khóa, qua đó góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học phát huy vai trò, ảnh hưởng và tích cực tham gia quá trình giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hóa, nghĩa tình, phấn đấu thực hiện mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển đất nước.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

d) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của các tổ chức của thanh thiếu nhi

- Chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ; quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh thiếu nhi, kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp mới từ cơ sở, tạo động lực phát huy sáng kiến của thế hệ trẻ trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học.

- Đề cao việc nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện phấn đấu trong học sinh, sinh viên.

- Cụ thể hóa các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa phù hợp của tổ chức Đoàn với các đối tượng thanh thiếu nhi, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan), an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống, bảo đảm cho thế hệ trẻ được an toàn trong cuộc sống, học tập, vui chơi.

2. Chỉ tiêu

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Giai đoạn 2016 -2020

Giai đoạn 2021 - 2030

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

1

Lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ngành liên quan tổ chức hoạt động gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ

Ít nhất 01 hoạt động/năm

60

120

Các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị, thành

Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

2

Thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và rèn luyện các kỹ năng giúp các em rèn luyện, hoàn thiện nhân cách sống đẹp, sống có ích

Người/ huyện, thị, thành/ năm

500.000

1.000.000

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể, có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

3

Có hệ thống Truyền thanh nhằm tiếp cận các thông tin về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới

Xã, phường, thị trấn

156

156

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành đoàn thể, có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

4

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

40

45

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

5

Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, lý tưởng sống; được học tập, nghiên cứu Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

%

100

100

Sở Tư pháp

Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

6

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo

%

20

30

Tỉnh đoàn

Các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị, thành

7

Hoàn thành triển khai đầu tư xây dựng thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn (từ nguồn vốn huy động xã hội hóa)

Dự án

1

 

Tỉnh đoàn

Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, UBND huyện Tri Tôn và các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan

8

Hoàn thành triển khai đầu tư xây dựng Nhà Thiếu nhi các huyện An Phú, Thoại Sơn và Chợ Mới (giai đoạn 2016-2020); Thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân, Châu Phú (giai đoạn 2021 -2030)

Dự án

3

4

Tỉnh đoàn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan

9

Hoàn thành triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên tại huyện Tịnh Biên (trên cơ sở nguồn lực đầu tư của Trung ương Đoàn và kinh phí đối ứng của tỉnh)

Dự án

 

1

Tỉnh đoàn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện có liên quan

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh Đoàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều phương thức, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao,… lành mạnh cho thanh thiếu niên tham gia, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị, địa phương có liên quan lồng ghép nội dung tuyên truyền công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ vào các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm,…

6. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan biên soạn tài liệu, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh đoàn, các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị, thành xem xét, đề xuất triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học, nhà thiếu nhi, công trình phúc lợi, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi ở cấp huyện, thị xã, thành phố theo lộ trình.

8. Giao Sở Tài chính hàng năm xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch theo Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí theo quy định.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo An Giang phối hợp với Tỉnh đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về truyền thống lịch sử, cách mạng quê hương, đất nước; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giới thiệu những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thanh thiếu niên.

10. Đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị, thành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc xác định những nội dung và giải pháp phù hợp trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

11. Giao Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện. Phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều phương thức, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

13. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch hành động này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 27/9/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 592/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 592/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331883