• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


 

Kế hoạch 592/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành 592/KH-UBND

Tải về Văn bản khác 592/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/KH-UBND

Nghệ An, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hàng năm, chủ trì tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-LĐTBXH ngày 30/8/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Huy động sự tham gia, phối hợp của các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương và cộng đồng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai cùng hành động nhằm xóa bbất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Thúc đẩy thực hiện luật pháp, chính sách, vận đng xã hi về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

3. Khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng lên tiếng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2016

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Bạo lực trên cơ sgiới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề báo động hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới. Tại Việt Nam, số liệu thống kê từ cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ năm 2010 cho thấy, 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thn và tình dục trong đời. Bên cạnh đó, điu đáng lo ngại hiện nay là tình trạng xâm hại, bạo lực với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp và trở thành vấn đề bức xúc cho xã hội. Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em gái. Trẻ em gái không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị buôn bán, lạm dụng tình dục và bạo lực ngoài môi trường gia đình.

Trong những năm qua, tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, đơn vị , địa phương đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra khá phbiến nhiều khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội.

Việc lựa chọn chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” cho Tháng hành động năm 2016 (Từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016) nhằm huy động sự tham gia, vào cuộc một cách đồng bộ, mạnh mẽ của các quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đi với phụ nữ và trẻ em gái.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Tháng hành động năm 2016 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Các hoạt động chính trong Tháng hành động được triển khai gồm:

1. Các hoạt động chun bị trước khi diễn ra Tháng hành động

1.1. Xây dng Kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

1.2. Xây dựng nội dung thông điệp, pa-nô, áp phích và các sản phẩm truyền thông cho Tháng hành động.

1.3. Các huyện, thành, thị xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện tại địa bàn địa phương. Tùy vào tình hình kinh tế - xã hội mà các địa phương có thể lựa chọn tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Tháng hành động.

2. Các hoạt động diễn ra trong Tháng hành động

2.1. Tổ chức Lễ phát động:

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên sở giới được tổ chức tại các huyện, thành, thị bắt đầu từ ngày 10/11/2016 đến ngày 18/11/2016.

Tỉnh tổ chức điểm tại 3 huyện, gồm: Huyện Nghĩa Đàn, huyện Tương Dương và huyện Nghi Lộc trong thời gian từ ngày 10-15/11/2016.

2.2. Tổ chức chuỗi các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động như: hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, truyền thông trên mạng xã hội, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi/giao lưu văn nghệ, thể thaovề chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2.3. Xây dựng, xuất bản và phổ biến các tài liệu/sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới: khẩu hiệu, thông điệp, băng-rôn, phóng sự... về các nội dung, thông điệp của Tháng hành động.

2.4. Gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là ở cấp cơ sở).

2.5. Tổ chức một số đoàn kiểm tra liên ngành công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số Sở, ngành, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

3. Các hoạt động sau khi kết thúc Tháng hành động

3.1. Báo cáo tổng kết Tháng hành động năm 2016.

3.2. Hội thảo tổng kết, đánh giá Tháng hành động năm 2016.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng trong nguồn kinh phí sự nghiệp bình đẳng giới năm 2016 được bố trí tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn huy động từ xã hội và cộng đồng.

Các nguồn hợp pháp khác.

V. T CHỨC TRIỂN KHAI

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Tham mưu, trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

- Phối hợp với UBND các huyện Nghĩa Đàn, Tương Dương và Nghi Lộc tổ chức điểm Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ng Tháng hành động.

- Xây dựng khẩu hiệu, thông điệp và các tài liệu truyền thông để tuyên truyền nhân dịp Tháng hành động.

- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và báo cáo tổng kết Tháng hành động.

3. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh:

Tham gia, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động của Tháng hành động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về giới và bình đẳng giới ở cấp học trung học cơ sở và trung học phổ thông với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi, trong đó chú trọng vấn đề bạo lực trên cơ sở giới để định hướng thanh thiếu niên về bình đẳng giới, phòng chng bạo lực gia đình và xây dựng trường học an toàn thân thiện.

- Thực hiện chính sách, chương trình hỗ trợ trẻ em gái và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, đặc biệt có chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng dân tộc thiểu s; chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện khó khăn.

3.2. S Y tế

Tổ chức các cuộc truyền thông ở nhng khu vực, vùng có nguy cơ mất cân bằng giới tính; tăng cường công tác thanh, kiểm tra các phòng khám, chủ động kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính.

Tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tránh thai an toàn cho phụ nữ. Nâng cao nhn thức của nam giới trong việc thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

3.3. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người; ngăn chặn các tội phạm xã hội trong đó có tội phạm liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

3.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan, nâng cao nhận thức của người dân và huy động cộng đồng tham gia ngăn ngừa ban đầu bo lực gia đình.

- Tiếp tục triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hoá”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình, cá nhân trong việc xây dựng gia đình văn hóa, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đng và không có bạo lực.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn vpháp lý và sức khỏe, hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp đối với các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đồng thời, tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chng bạo lực gia đình cho các đối tượng gây bạo lực gia đình.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống bạo lực gia đình.

3.5. S Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Tháng hành động với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

- Kiểm tra, thanh tra các hoạt động, sản phẩm, phương tiện thông tin, truyền thông gây ảnh hưởng tiêu cực ti phụ nữ và trẻ em gái.

3.6. Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An và các quan thông tin đại chúng khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là trong Tháng hành động.

3.7. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An

Chỉ đạo các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện các hoạt động trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

3.8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực và giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ; Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vng; tọa đàm với các hộ gia đình có phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình để bàn giải pháp hỗ trợ.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương. Riêng đối với các huyện tỉnh chỉ đạo điểm tổ chức Tháng hành động, UBND huyện phối hp với Sở Lao động-Thương binh và xã hội thống nhất Kế hoạch tổ chức Lễ phát động. Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động (theo mẫu đính kèm) về UBND tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- VP Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- Chánh VP, PVP KT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT,
VX (Khoa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Thông

 

Tên đơn vị báo cáo:……….
Số:………/BC-………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày    tháng     năm 20….

 

MẪU BÁO CÁO “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI” NĂM 2016

Kính gửi: ………………………………………………

I. Công tác chỉ đạo:

TT

Nội dung hoạt đng

Thi gian ban hành văn bản/ triển khai hoạt động

Cơ quan ban hành/ ch trì thc hin

Ghi chú

1.

Kế hoạch (ghi rõ số hiệu văn bản)

 

 

 

2.

Công văn.
(ghi rõ số hiệu văn bản)

 

 

 

3.

Hội nghị trin khai/ Lễ phát động/Mít tinh

 

 

 

II. Kết quả triển khai các hoạt động

TT

Hoạt động

Số Iượng/buổi

người tham gia

Cấp triển khai

Nam

Nữ

1.

Nói chuyện chuyên đề

 

 

 

 

2.

Hội thảo, Tập hun

 

 

 

 

3.

Phát thanh

 

 

 

 

4.

Truyn hình

 

 

 

 

5.

Báo viết

 

 

 

 

6.

Sản phm truyền thông:

 

 

 

 

- Băng rôn, khu hiệu

 

 

 

 

- Tranh áp - phích

 

 

 

 

- T gp

 

 

 

 

- Băng, đĩa hình

 

 

 

 

- Băng, đĩa tiếng

 

 

 

 

- Khác:…

 

 

 

 

7

Công tác kiểm tra

 

 

 

 

8.

Hoạt động khác:...

 

 

 

 

V. Huy động nguồn lực cho Tháng hành động

1. Ngân sách nhà nước: ....................................................................................................

2. Ngân sách huy động: .....................................................................................................

V. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Tồn tại:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Kiến nghị:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 592/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 592/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331921