• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 594/KH-BGDĐT về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (Hạng I) năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 594/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp về thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 03/2019/TT-BNV), Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm công lập; khắc phục những bất hợp lý về cơ cấu CDNN nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

2. Động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC DỰ THI

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh là 22 người.

Danh sách ứng viên đủ diều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo là 18 người.

Tổng cộng danh sách dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 là 40 người.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội.

2. Thời lượng, thời gian: Dự kiến từ ngày (02-06/10/2020), cụ thể:

- Ngày 1 (thứ Sáu, ngày 02/10/2020)

+ Sáng: Khai mạc kỳ thi; Ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân.

+ Chiều: Thi Tin học (thi trắc nghiệm trên máy tính).

- Ngày 2 (thứ Bảy, ngày 03/10/2020)

+ Sáng: Thi Kiến thức chung (thi tự luận).

+ Chiều: Thi Ngoại ngữ (thi viết các kỹ năng: đọc hiểu, viết, nghe).

- Ngày 3 (Chủ nhật, ngày 04/10/2020)

Thi Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi thuyết trình và phỏng vấn) và thi Bài thi ngoại ngữ (thi phỏng vấn (hội thoại)).

- Ngày 4, 5 (thứ Hai, Ba, ngày 05, 06/10/2020): Dự phòng

(Lưu ý: Các nhóm thi được tổ chức so le để đảm bảo thời gian).

IV. TỔ CHỨC KỲ THI

Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV .

1. Công tác chuẩn bị kỳ thi

a) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành: Quyết định số 2032/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2020 về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tổ chức các cuộc họp Hội đồng để triển khai công việc theo quy định.

c) Tiếp nhận danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 do các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh gửi đến; tiếp nhận danh sách và hồ sơ viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 do các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến, kiểm tra điều kiện dự thi của ứng viên và trình Hội đồng thi xét duyệt theo quy định.

d) Phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng thi.

đ) Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban giám sát kỳ thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có), Tổ in sao đề thi, Tổ phục vụ và ban hành các quy định cụ thể đối với kỳ thi.

e) Tổ chức việc ra đề thi và lựa chọn đề thi theo quy định tại Điều 3, Điều 20 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV .

g) Chuẩn bị tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi.

h) Thông báo tới các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, viên chức dự thi: Danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi, thời gian tổ chức thi.

i) Chuẩn bị các văn bản và biểu mẫu liên quan đến tổ chức kỳ thi: Danh sách phòng thi, Danh sách ký nộp bài thi, các mẫu biên bản (giao, nhận đề thi; mở đề thi; bàn giao bài thi; xử lý vi phạm quy chế thi, ...).

Chuẩn bị thẻ cho các thành viên tổ chức kỳ thi (Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi và Tổ phục vụ).

k) Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi thăng hạng.

l) Trước ngày thi 01 ngày, Hội đồng thi niêm yết danh sách viên chức dự thi theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi; thời gian và hình thức thi đối với từng bài thi tại địa điểm tổ chức kỳ thi.

2. Tổ chức kỳ thi

Triển khai công tác tổ chức kỳ thi gồm các công việc sau:

a) Tổ chức các cuộc họp Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi; tổ chức việc lựa chọn đề thi, nhân bản đề thi; chuẩn bị các công việc khai mạc kỳ thi; bố trí, sắp xếp phòng thi.

b) Tổ chức thi; tổ chức đánh số phách, rọc phách và quản lý phách theo chế độ tài liệu mật.

c) Tổ chức chấm thi.

d) Tổ chức ghép phách và tổng hợp kết quả thi.

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo (nếu có) theo quy định của pháp luật.

e) Lưu trữ tài liệu theo quy định.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI

1. Chủ tịch Hội đồng thi

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV .

Cụ thể:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi bảo đảm đúng nội quy, quy chế của kỳ thi theo quy định của pháp luật;

b) Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên của Hội đồng thi;

c) Quyết định thành lập: Ban đề thi, Tổ sao in đề thi; Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có), Ban giám sát kỳ thi và các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi;

d) Chỉ đạo và tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ các đề thi theo quy định; bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu “Mật”;

đ) Chỉ đạo và tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách và chấm thi theo quy định;

e) Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định phân công, phân cấp tổ chức thi thăng hạng CDNN viên chức tại Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP xem xét, quyết định công nhận kết quả kỳ thi;

g) Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi; xây dựng kế hoạch, xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thi; triển khai các hoạt động trong kỳ thi liên quan đến Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh và các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Ký các văn bản phát sinh đối với các hoạt động tác nghiệp mang tính sự vụ trong quá trình triển khai kỳ thi;

c) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng tài liệu tham khảo cho kỳ thi;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

3. Các Ủy viên của Hội đồng thi

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định.

4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi

a) Tổ chức tiếp nhận danh sách viên chức đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh; tổ chức tiếp nhận danh sách và kiểm tra hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình Hội đồng thi xét duyệt theo quy định;

b) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

c) Chuẩn bị tài liệu tham khảo cho kỳ thi; phối hợp triển khai tài liệu tham khảo cho kỳ thi tới ứng viên dự thi;

d) Phối hợp với Trường Đại học Hà Nội trong việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi thăng hạng theo quy định; tổ chức phổ biến Quy chế và Nội quy kỳ thi cho viên chức dự thi;

đ) Nhận và kiểm tra niêm phong bài thi từ Trưởng Ban coi thi; bàn giao bài thi cho Trưởng Ban phách để đánh và rọc phách; nhận bài thi đã được rọc phách và đánh số phách; bàn giao cho Trưởng Ban chấm thi để tổ chức chấm thi và thu bài thi đã có kết quả chấm thi và thực hiện lưu trữ theo quy định;

e) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

g) Tổng hợp, báo cáo kết quả thi với Hội đồng thi.

5. Tổ phục vụ của Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi:

a) Phối hợp với Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại mục 4 phần V để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định;

b) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của các Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu có) và ghi biên bản các cuộc họp của các Ban giúp việc Hội đồng thi tại các cụm thi;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

6. Trường Đại học Hà Nội

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các hoạt động của kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa điểm của trường, thực hiện các công việc cụ thể như sau:

a) Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi (báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi trước khi phê duyệt). Tổ chức việc thu phí dự thi thăng hạng, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự thi thăng hạng theo quy định hiện hành và theo hướng dẫn của Hội đồng thi;

b) Chuẩn bị các văn bản cần thiết của Hội đồng thi; phối hợp với Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng thi;

c) Trước ngày thi 01 ngày, niêm yết danh sách viên chức dự thi theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi;

d) Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức thi, gồm: Danh sách viên chức để gọi vào phòng thi; danh sách để viên chức ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi; mẫu biên bản mở đề thi; mẫu biên bản xử lý vi phạm nội quy thi; mẫu biên bản bàn giao bài thi và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của viên chức vi phạm quy chế thi và các biên bản khác (nếu cần);

đ) Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Tổ phục vụ. Thẻ của Chủ tịch, Ủy viên và Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng thi; Trưởng Ban coi thi, Trưởng Ban chấm thi in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh;

e) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi;

g) Triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận giúp việc cho Hội đồng thi và các công việc của kỳ thi theo kế hoạch được phê duyệt;

h) Lưu trữ tài liệu theo quy định tại Điều 31 của Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV .

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI

Kinh phí tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ GDĐT (để biết);
- Thành viên Hội đồng thi;
- Trường Đại học Hà Nội (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD, HĐTTH(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 594/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 24/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 594/KH-BGDĐT

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448698