• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 595/KH-BHXH năm 2017 thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 595/KH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Kế hoạch như sau:

I. Mục tiêu

1. Đến hết năm 2017, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm ASEAN 4, cụ thể:

a) Đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội dưới 49 giờ.

b) Đơn giản hóa thủ tục, rút ngn thời gian đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 01 ngày trở xuống.

2. Phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phbiến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

II. Yêu cầu

1. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP đối với toàn thể công chức, viên chc trong toàn Ngành.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa toàn diện trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhm công khai, minh bạch hoạt động ca cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cp sổ, th và chi BHXH, BHYT.

4. Phi hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành BHXH và phối hp với các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

5. Xác định cụ thnội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

III. Nội dung công việc và phân công thực hiện

1. Tiếp tục rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cấp số, thẻ và chi BHXH, BHYT theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước. Triển khai có kết quả Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/2/2017 của BHXH Việt Nam về tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Nghiên cứu thực hiện thí điểm cấp thBHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung.

3. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

4. Triển khai, thực hiện quy trình, thủ tục thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp để thống nhất thực hiện. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các địa phương thống nhất về thm quyền, cơ chế phối hợp gia các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

5. Phối hợp với các cơ quan chức năng và Ngân hàng thế giới trong việc đánh giá, xếp hạng các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

6. Tổ chức hội nghị đi thoại thường niên về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam với các doanh nghiệp để giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp.

(Nhiệm vụ cụ ththực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung BHXH tỉnh) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, tchức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Giao Vụ Tài chính - Kế toán bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Giao Vụ pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

4. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam định kỳ hàng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Vụ Pháp chế bằng văn bản và qua hộp thư điện tử banphapche@vss.gov.vn.

Bo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TT&TT;
- Tổng Giám đốc (đ
b/c);
- Các Phó T
ổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT; PC (5)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NHẰM RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ 49 GIỜ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 595/KH-BHXH ngày 28/2/2017 của BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị ch trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Nội dung cắt gim

I

Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu, cấp sổ, thẻ và chi BHXH, BHYT, BHTN

1

Nghiên cứu thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thBHYT.

Ban Thu

Ban Sổ - Thẻ

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tt BHXH tnh)

Tháng 3/2017

Cắt gim thành phần hsơ, biểu mẫu, giảm các tiêu thức trong biu mẫu, lược bỏ các bước không cần thiết (nếu có)

2

- Rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN quy định tại Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016; Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH

- Vụ Tài chính - kế toán

Vụ Pháp chế

- Năm 2017

nt

 

- Xây dựng hồ sơ và quy trình gii quyết hưởng các chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH

BHXH tỉnh

- Năm 2017

 

3

Rà soát, đơn gin hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ và biu mẫu trong lĩnh vực BHYT

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Vụ Pháp chế

Năm 2017

nt

4

Theo dõi, đôn đốc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phvề tiếp nhận hồ sơ, trkết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Vụ Pháp chế

BHXH tỉnh

Thường xuyên

Hỗ trcác tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí, ct giảm thời gian đi lại giao dịch với cơ quan BHXH

5

Rà soát và bàn giao sBHXH cho người lao động:

- Tr 60% sBHXH cho người lao động

- Tr 100% sBHXH cho người lao động

Ban S - Th

Ban Thu, CSXH, CNTT

2017-2018

- Năm 2017

- Năm 2018

Cắt gim nhân lực cho doanh nghiệp trong khâu qun lý sổ BHXH, từ đó gim chi phí của doanh nghiệp.

II

Áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BHTN. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung.

1

Ban hành quy trình GDĐT trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với tổ chức và cá nhân, bao gồm:

Vụ Pháp chế; Trung tâm CNTT; các đơn vị:

BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan

Tháng 02/2017

 

Giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Thời gian nộp hồ sơ nhanh, linh hoạt (nộp hồ sơ 24/24, 24/7 kể cả ngày nghỉ Thứ 7, CN).

Giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ, khai báo các biểu mẫu, tiêu thức và thời gian nộp TTHC với cơ quan BHXH.

 

- Quy trình GDĐT thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Thu, Sổ - Thẻ

 

 

 

- Quy trình GDĐT thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN: quản lý người hưởng;

- Ban CSXH, Vụ TCKT

 

 

 

+ Triển khai thực hiện giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản (trừ trường hợp ốm đau dài ngày có thời gian đóng trước năm 2009)

+ Ban CSXH

 

- Thực hiện:

+ Năm 2017

 

+ Triển khai thực hiện giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ hưu trí, TNLĐ - BNN, chế độ ốm đau dài ngày đối với trường hợp có thời gian đóng trước năm 2009.

+ Ban CSXH

 

+ Năm 2018

 

- Quy trình GDĐT thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT; giám định thanh, quyết toán và thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

- Ban CSYT

 

 

2

Nghiên cứu, triển khai cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung:

Ban Sổ - Thẻ

Thu, CSXH, CSYT, CNTT

 

Cắt giảm thành phần hồ sơ, người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh không cần xuất trình cùng lúc 2 loại giấy tờ (Thẻ BHYT+CMND - Thẻ BHYT điện tử); đảm bảo xác thực người được hưởng BHYT nhằm đạt mục tiêu chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHYT.

Giảm bớt thời gian in tờ rơi sổ BHXH hàng năm

 

- Hoàn thiện dữ liệu sổ BHXH, thẻ BHYT.

 

 

- 2017-2018

 

- Đầu tư trang thiết bị; đào tạo cán bộ; triển khai thí điểm cấp thẻ BHYT điện tử.

 

 

- 2018-2019

 

- Triển khai cấp thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử toàn quốc

 

 

- 2019-2020

3

Tập trung cơ sở dữ liệu toàn quốc, cấp mã định danh cho người tham gia BHXH, BHYT

Ban Thu

CNTT

Năm 2017

Cắt giảm thời gian cho doanh nghiệp trong khâu lập hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. (mục tiêu giảm 06 giờ)

4

Xây dựng cơ sdữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên quan.

Trung tâm CNTT

Các Bộ: Y tế, LĐ-TBXH, Công an và các đơn vị liên quan

Giai đon 2017-2018

 

5

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đm bảo cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thông suốt và an toàn cho nội bộ ngành và tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Nâng cấp hệ thống mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng.

- Xây dựng các phần mềm của BHXH gồm:

Trung tâm CNTT

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành BHXH, BHXH tỉnh

- Năm 2017 và các năm tiếp theo

 

 

+ Kê khai BHXH;

 

 

- Tháng 6/2017

 

 

+ Cổng thông tin điện tử;

 

 

 

 

 

+ Cng giao dịch điện tử:

 

 

 

 

 

+ Qun lý và Tiếp nhận hồ sơ

 

 

- Tháng 6/2017

 

 

- Kết nối với các I-VAN trên hệ thng

 

 

 

 

III

Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời, tránh thất thoát.

1

Hoàn chỉnh Hệ thống thông tin giám định BHYT để giao dịch điện tử đối với thanh toán trực tiếp và báo cáo trong nội bộ Ngành.

Ban CSYT

CNTT

Quý II/2017

 

2

Nâng cao chất lượng công tác giám định và kết nối liên thông dữ liệu với cơ sở y tế

Ban CSYT

CNTT

Hàng năm

 

IV

Công tác thanh tra, kiểm tra

1

Xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

2017-2020

 

2

Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất của BHXH Việt Nam

Vụ Thanh tra - Kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

 

V

Công tác truyền thông

1

- Tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT;

- Thông tin kịp thời về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH; Báo BHXH; BHXH tỉnh

Các cơ quan báo đài TW và địa phương

Thường xuyên

 

2

Truyền thông về những kết quả ngành BHXH đã được trong việc đơn giản hóa TTHC và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH.

Trung tâm Truyền thông; Tạp chí BHXH; Báo BHXH; BHXH tỉnh

Các cơ quan báo đài TW và địa phương

Thường xuyên

 

3

Phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP: Duy trì mở chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính; kịp thời truyền thông định hướng dư luận những vấn đề xã hội quan tâm về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Báo BHXH

Các cơ quan báo đài TW và địa phương; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

VI

Công tác triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh

1

Phối hợp với Ngân hàng thế giới tìm hiểu phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng trong lĩnh vực hoạt động của Ngành, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục BHXH năm 2017 là 49 giờ.

Vụ Hợp tác quốc tế

PC, CNTT, Thu, ST, CSXH, CSYT, TCKT

Năm 2017

 

2

Tổ chức hội nghị đối thoại thường niên về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam với các doanh nghiệp  để giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp.

HTQT, Thu, ST, CSXH, CSYT, TCKT

BHXH tỉnh

Năm 2017

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 595/KH-BHXH   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 28/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 595/KH-BHXH

37

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445337