• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở


 

Kế hoạch 60/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Tải về Văn bản khác 60/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2019 - 2022" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; Đảng văn số 05-CV/BCSĐ ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo về công tác hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

- Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải của các hòa giải viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác hòa giải ở cơ sở.

- Các nội dung hoạt động phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; xác định nhiệm vụ cụ thể, thời gian tiến hành và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở; gắn công tác hòa giải với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn để bảo đảm tiến độ theo nội dung, yêu cầu hoạt động Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án và các văn bản tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh

Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án và các văn bản tổ chức thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nhất là đội ngũ tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước về hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp như: Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Bản Tin Tư pháp, Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương, thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

2.1. Cập nhật, đăng tải Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành và các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở trên Bản Tin Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quí II năm 2020 (sau khi Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu).

2.2. Phát hành Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành và các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, các ấn phẩm khác về hòa giải ở cơ sở; tiếp nhận, xử lý thông tin hai chiều, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở, nhất là hòa giải các vụ việc khó, phức tạp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể; các sở, ngành, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Tập huấn viên cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2020 (sau khi Bộ Tư pháp tập huấn cho Tập huấn viên cấp tỉnh).

4. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên

4.1. Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên, vận động, thuyết phục đội ngũ Luật sư, Luật gia, người đang và đã từng làm Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, Thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên; tiến hành bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức đoàn thể, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí II năm 2020

4.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải do Bộ Tư pháp ban hành

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, đề nghị Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí II năm 2020.

5. Tổ chức hội thi hòa giải ở cơ sở

Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020 nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí III năm 2020.

6. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở

Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác hòa giải ở cơ sở; khuyến khích Hội Luật gia, Đoàn Luật sư Tỉnh, tổ chức hành nghề Luật sư hỗ trợ tài liệu, tư vấn, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; vận động và tạo điều kiện cho thành viên của tổ chức tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội Luật gia Tỉnh, Đoàn Luật sư Tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Kiểm tra việc thực hiện Đề án

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án; biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách Nhà nước; các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có); lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đang triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 5), hằng năm (trước ngày 20 tháng 11) báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo công tác Tư pháp) về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tăng cường truyền thông về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải; vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở.

4. Sở Tư pháp đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện,thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 10/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 60/KH-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437787