• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 609/KH-UBND tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng và an ninh các cấp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 609/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, UBND tỉnh xây dựng kế hoch tchức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng và an ninh các cấp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chđạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2016 ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, trên cơ sở đó chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân; bài học kinh nghim và định hướng nội dung trọng tâm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2017.

- Chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ hội nghị tổng kết đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu qu.

B. NỘI DUNG

I. T CHỨC TỔNG KẾT CP TỈNH

1. Thời gian hội nghị: 01 buổi; dự kiến ngày 26/12/2016 (thời gian cụ thể có giấy mời riêng).

2. Địa điểm: Tại nhà khách Nghệ An (số 4 - đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh).

3. Thành phần hội nghị:

a) Đại biểu Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Công an; Bộ TL Biên phòng;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

b) Đại biểu cấp tỉnh:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đo các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh (Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng, đại diện các phòng, ban liên quan);

- Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh (Giám đốc, các Phó Giám đốc, đại diện các phòng liên quan);

- Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh (Chhuy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng, đại diện các phòng, ban liên quan, Đồn trưởng các đồn Biên phòng trên địa bàn);

- Đại diện cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương.

c) Cấp huyện, thành phố, thị xã:

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

d) Đại diện tập th, cá nhân: Có thành tích xuất sắc được tặng cờ, bằng khen (có giấy mời riêng).

4. Chương trình hội nghị:

1. Khai mạc Hội nghị;

2. Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017;

3. Thảo luận;

4. Phát biểu của đại biểu cấp trên;

5. Công tác thi đua khen thưởng;

6. Bế mạc Hội nghị.

5. Phân công trách nhiệm:

5.1. Bộ CHQS tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh xây dựng báo cáo tổng kết; Chuẩn bị nội dung chương trình, khai mạc, kết luận Hội nghị; Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định ý kiến phát biu của các huyện, thành phố, thị xã;

- Phi hợp vi Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách mời đại biểu dự Hội nghị;

- Hướng dẫn các ngành, địa phương báo cáo tham luận tại Hội nghị (Quân sự chỉ đạo 4 đơn vị phát biểu);

- Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chhuy BĐBP tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ lựa chọn, tổng hợp hồ sơ và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng và an ninh trong năm 2016; đề nghị tặng cờ thi đua cho lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC;

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Sở Tài chính phẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Liên hệ với Nhà khách Nghệ An chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tt Hội nghị; tổ chức đón tiếp, bố trí nơi nghcho Đại biểu vdự.

3. Công an tnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ Ch huy BĐBP tnh:

- Thẩm định các báo cáo tham luận của các huyện, ngành mình (chỉ đạo đơn vị tham luận tập trung chuyên môn điển hình của ngành);

- Công an tnh chỉ đạo 4 đơn vị phát biểu, tham luận tại Hội nghị;

- Cnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo 2 đơn vị phát biểu, tham luận tại Hội nghị; Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh chỉ đạo 3 đơn vị phát biểu, tham luận tại Hội nghị.

4. Các ngành, đơn vị, địa phương:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương trin khai thực hiện tốt các nội dung liên quan trong kế hoạch này. Cử đại biểu về dự Hội nghị đy đủ; chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị.

5. Công tác thi đua khen thưởng:

Giao Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ thẩm đnh, tham mưu hình thức khen thưng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng và an ninh năm 2016 trên cơ sở đề nghị của các ngành, các cp.

II. TNG KT Ở CÁC HUYỆN, THÀNH PH, THỊ XÃ

1. Phân công chủ trì chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã t chức tổng kết như sau:

- Đoàn 1: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì chỉ đạo các huyện: Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành và Quỳ Châu.

- Đoàn 2: Công an tỉnh chủ trì chỉ đạo các huyện: Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.

- Đoàn 3: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh chủ trì chỉ đo các huyện: Hưng Nguyên, Đô Lương, Con Cuông và thị xã Thái Hòa.

- Đoàn 4: Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì chỉ đạo các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò.

2. Thời gian: Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành chỉ đạo các huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết trước ngày 30/01/2017. Các huyện báo cáo lịch tổng kết về tỉnh qua Bộ CHQS tỉnh trước ngày 10/12/2016.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì làm tốt công tác chuẩn b, cung cp số liệu đầy đủ, chính xác, tổ chức tổng kết công tác quốc phòng và an ninh các cấp năm 2016 nghiêm túc, đạt kết quả tt và triển khai nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2017 có hiệu quả thiết thực.

- Bộ CHQS tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kim tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này; quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để tiếp tục chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Ch
tịch, các phó Ch tịch UBND tnh;
- Bộ CHQS tỉn
h, B Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Chánh VP, Phó V
ăn phòng NC;
- Ban thi đua khen thưởng
- S Nội vụ;
- Các Huyện ủ
y, Thành y, Th ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 609/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 609/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331940