• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Điều ước quốc tế


 

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Văn bản khác 61/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

 Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Quyết định số 402/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, thực hiện bám sát mục đích và yêu cầu tại Quyết định số 402/QĐ-TTg phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, lấy yếu tố con người làm trung tâm, có lồng ghép yếu tố giới và phát triển bền vững.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Sở, ban ngành thành phố trên cơ sở minh bạch, dễ tiếp cận, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt là nhóm phụ nữ và trẻ em.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg , sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...), hướng tới các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố, dễ tiếp cận và đa dạng hình thức.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người di cư.

3. Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương, đề xuất giải pháp phù hợp (theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, số lượng người dân thành phố di cư ra nước ngoài, bao gồm các trường hợp di cư trở về, người nước ngoài tại địa phương)

4. Lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

a) Làm đầu mối hướng dẫn, giám sát, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg và định kỳ cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến di cư quốc tế cho Bộ Ngoại giao 06 tháng đầu năm trước ngày 15/7 và 06 tháng cuối năm trước ngày 15/01 năm sau theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

b) Rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao trước ngày 12/11 hàng năm.

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn thành phố di cư ra nước ngoài theo đúng quy định.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động, thu hút các nguồn lực phục vụ cho việc triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg .

2. Công an thành phố:

a) Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư, số lượng công dân trên địa bàn di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư hồi hương để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp.

b) Tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động di cư trái phép và đưa người di cư trái phép, mua bán người.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Quản lý chặt chẽ hoạt động đưa lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hướng dịch chuyển của các nhóm ngành nghề mới, có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động di cư.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về các vấn đề di cư quốc tế, Thỏa thuận GCM bằng nhiều hình thức.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, lồng ghép các vấn đề di cư vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

b) Đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và bền vững đi đôi với giải quyết việc làm tại chỗ; xây dựng các chương trình, cơ chế hỗ trợ tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, hỗ trợ người di cư trở về tái hòa nhập, chăm sóc sức khỏe đảm bảo đáp ứng yếu tố giới và nhu cầu của đối tượng chính sách xã hội. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tại điều kiện cho người nước ngoài hòa nhập và gắn kết với cộng đồng người dân tại địa phương.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người…)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí vận động xã hội hóa. Đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép

trong các chương trình, kế hoạch đang được triển khai thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan chủ động triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở Ngoại vụ có ý kiến đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 13/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 61/KH-UBND

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445099