• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 61/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

Thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ), Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và sự chấp hành nghiêm Luật khiếu nại, Luật tố cáo của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh chính trị góp phần phát triển kinh tế xã hội.

- Giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

- Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn Tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Yêu cu

- Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn phải đảm bảo chất lượng, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, nội dung rõ ràng, đúng đối tượng là cán bộ, công chức và nhân dân.

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát mục đích, yêu cầu của Đề án, tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các kỹ năng trong việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh; xác định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo; người giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Việc triển khai kế hoạch phải đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đạt mục đích đã đề ra; chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án cấp Tỉnh

- Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh làm Trưởng ban, thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra Tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Hội Nông dân; Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh.

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án; báo cáo định kỳ gửi về Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương (qua Thanh tra Chính phủ).

2. Xây dựng tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp, nhân bản và biên soạn cho phù hợp, trang bị cho các xã, phường, thị trấn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

3. Phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo qua Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh, Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố:

- Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình, bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; mời chuyên gia để phổ biến, hướng dẫn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; đưa các tin, bài, phóng sự điều tra về hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước, nêu gương điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở các xã, phường, thị trấn.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương mình.

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo qua báo, tạp chí:

Báo Đồng Tháp phối hợp với Thanh tra Tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng các tin, bài, phóng sự điều tra về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước; giải đáp pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phỏng vấn công chức làm công tác chuyên môn về áp dụng pháp luật trong giải quyết các tình huống cụ thể.

c) Xây dựng hoặc lồng ghép chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh:

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Thanh tra Tỉnh đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh về giải quyết khiếu nại; các hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Công thông tin điện tử của Tỉnh.

4. Tổ chức phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân thuộc xã, phường, thị trấn

- Năm 2014: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chọn ít nhất 03 đơn vị cấp xã, nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, một số địa phương vùng sâu, vùng xa, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Năm 2015 - 2016: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân các xã, phường, thị trấn còn lại.

Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được thực hiện dưới hình thức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc hoặc lồng ghép vào chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc các hình thức phong phú khác.

5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn, gồm: cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các đoàn thể xã hội khác; Trưởng ban nhân dân khóm, ấp và những người có uy tín khác trong khu vực dân cư ở xã, phường, thị trấn...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đề án chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn toàn Tỉnh. Các cơ quan phối hợp cử người có thẩm quyền tham gia Ban Chỉ đạo Đề án, là đầu mối giúp triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc trách nhiệm của cơ quan mình. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

2. Các Cơ quan phối hợp thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Đề án (qua Thanh tra Tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án trung ương.

3. Chế độ thông tin báo cáo: Báo cáo định kỳ được thực hiện theo kỳ tổng kết năm, báo cáo đột xuất được thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

4. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2014 đến năm 2016.

5. Kinh phí thực hiện Đề án do Ngân sách địa phương đảm nhiệm trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm.

Giao Thanh tra Tỉnh giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính ph;
- Ban Chỉ đạo Đ án Trung ương;
- CT, PCT/UBND Tnh;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể Tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 23/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 61/KH-UBND

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237031