• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Kế hoạch 6101/KH-UBND năm 2020 về triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Văn bản khác 6101/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6101/KH-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Phát huy hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhằm duy trì và nhân rộng Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh thông qua cách tiếp cận Liên thế hệ tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Thông qua mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi.

2. Chỉ tiêu

2.1. Chỉ tiêu về số lượng

- Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Câu lạc bộ; thành lập mới ít nhất 38 Câu lạc bộ với trên 1.900 thành viên (mỗi năm nhân rộng từ 07 đến 09 Câu lạc bộ). Ưu tiên cho những xã có điều kiện kinh tế khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển.

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 41 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập trong giai đoạn 2016 - 2020 và các Câu lạc bộ mới được thành lập.

2.2. Chỉ tiêu về chất lượng

- Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu đảm bảo chất lượng về cơ cấu thành phần theo quy định. Mỗi Câu lạc bộ có từ 45 thành viên trở lên, trong đó có 60-70% người cao tuổi, từ 60-70% là phụ nữ, 30-40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Có ít nhất 70% Câu lạc bộ thực hiện đủ các hoạt động chính và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên được vay vốn để sản xuất, kinh doanh cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Các thành viên Câu lạc bộ được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi.

- 80% Câu lạc bộ có Quỹ tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do Câu lạc bộ quản lý theo quy chế do Câu lạc bộ ban hành (mỗi Câu lạc bộ ban đầu có ít nhất 20 triệu đồng).

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi:

Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Đối tượng:

Người cao tuổi và gia đình của người cao tuổi, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng. Đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai kế hoạch

- Tổ chức triển khai Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đến cơ sở để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

- Tổ chức truyền thông cho người cao tuổi và người thân trong gia đình người cao tuổi biết rõ về mục đích, ý nghĩa của Câu lạc bộ, các quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia Câu lạc bộ để tạo tiền đề thuận lợi trong việc vận động người cao tuổi tham gia Câu lạc bộ.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn Hội người cao tuổi cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch và thành lập Câu lạc bộ tại địa phương.

2. Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và cán bộ liên quan của các huyện, xã về phương pháp thành lập, quản lý, vận hành Câu lạc bộ và tuyên truyền về mô hình Câu lạc bộ (mỗi năm ít nhất 01 lần).

- Tập huấn cho giảng viên nhằm tạo nguồn giảng viên (cán bộ phụ trách Đề án, cán bộ Hội người cao tuổi và các đơn vị có liên quan) cho các cấp huyện, xã tự tập huấn, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền tập huấn về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau cho các Câu lạc bộ đã thành lập rồi và ngừng Câu lạc bộ mới thành lập.

3. Hoạt động xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ

- Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị nhân sự và các nguồn lực để hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ. Phối hợp với Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và Hội người cao tuổi cấp xã thành lập các Câu lạc bộ, tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ.

- Duy trì, kiện toàn các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập đảm bảo chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

- Câu lạc bộ tự quản lý, triển khai các hoạt động: tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà; thành viên Câu lạc bộ tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền, lợi ích, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ,…của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

- Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương, các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

- Tổ chức theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các Câu lạc bộ hoạt động đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng Kế hoạch đề. Đưa việc giám sát và hỗ trợ các Câu lạc bộ vào kế hoạch hoạt động hàng năm của các cấp Hội và là một chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội. Phân công cán bộ đầu mối phụ trách thực hiện Kế hoạch.

4. Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng về già hóa dân số và ứng phó với già hóa dân số trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi tổ chức tuyên truyền Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

- Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, các cơ quan truyền thông (đưa tin, phóng sự, đối thoại,…) nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.

5. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp tham gia nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

- Vận động nguồn lực từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội đoàn thể, Doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp xây dựng và hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

- Ủy ban nhân dân, Hội người cao tuổi các cấp huy động nguồn lực từ các nguồn quỹ, vận động xã hội hóa, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ huy động nguồn lực, kinh phí xây dựng và hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

6. Sơ kết, tổng kết đánh giá triển khai Kế hoạch

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, năm, giai đoạn theo quy định.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết năm và giai đoạn để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách, Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

1. Ngân sách nhà nước

Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các hoạt động: tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện; tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết; xây dựng tài liệu tuyên truyền; tổ chức kiểm tra, giám sát tại các địa phương.

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

- Huy động từ nguồn xã hội hóa để duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ.

- Các tổ chức đoàn thể lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, các nguồn quỹ tại địa phương, cộng đồng và thành viên Câu lạc bộ thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chính quyền các cấp hướng dẫn tạo cơ chế huy động nguồn lực từ nguồn quỹ an sinh xã hội, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ tín dụng, các nguồn quỹ khác tại địa phương để hỗ trợ quỹ ban đầu và kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn quản lý, điều hành cho Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ mới thành lập; tập huấn cho các thành viên trong câu lạc bộ, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn khác.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với người cao tuổi, hiệu quả của Câu lạc bộ, những gương điển hình người cao tuổi tích cực, gương mẫu.

- Hằng năm xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị những điều chỉnh cần thiết, phù hợp với thực tế, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Hàng năm hướng dẫn sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và làm công tác thi đua khen thưởng, biểu dương cán bộ, hội viên và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ có thành tích xuất sắc đã tham gia đóng góp xây dựng hoạt động câu lạc bộ; tổng kết giai đoạn và làm cơ sở để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể vận dụng sử dụng nguồn lực từ các Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi và các nguồn tài trợ khác có liên quan để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

2. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo Hội người cao tuổi cấp huyện, xã thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hỗ trợ Câu lạc bộ tại địa phương triển khai thực hiện các mảng hoạt động chính đạt hiệu quả; theo dõi hoạt động của các Câu lạc bộ.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn quản lý, điều hành cho Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ mới thành lập; tập huấn về nội dung, tổ chức hoạt động, kiến thức, kỹ năng tư vấn tâm lý người cao tuổi… Chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn khác để hỗ trợ cho các Câu lạc bộ.

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cho Hội cấp cơ sở, phối hợp Ban đại diện Hội người cao tuổi các huyện, thành phố và Hội cơ sở chọn các xã để xây dựng Câu lạc bộ; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp kết quả, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, 01 năm về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Sở Tài chính

Xem xét, thẩm định bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối phân bổ ngân sách hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tại địa phương theo phân cấp nhà nước hiện hành.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, các cơ sở y tế phối hợp với Hội người cao tuổi các cấp và các Câu lạc bộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi, truyền thông các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và người thân chăm sóc người cao tuổi; hỗ trợ tập huấn và hoạt động cho đội ngũ tình nguyện viên của các Câu lạc bộ.

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh triển khai chương trình chăm sóc dài hạn và các vấn đề liên quan đến người cao tuổi.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các Câu lạc bộ cho người cao tuổi; Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của xã hội, cộng đồng và các thành viên gia đình hỗ trợ nhân rộng và tham gia các Câu lạc bộ.

6. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

Phối hợp Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt thế hệ trẻ về vai trò của người cao tuổi và mô hình hoạt động của Câu lạc bộ; huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ và mô hình hoạt động của Câu lạc bộ điển hình, hiệu quả.

7. Các Sở, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Chỉ đạo các tổ chức thành viên vận động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Câu lạc bộ, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các cấp Hội vận động nguồn lực hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ; phối hợp, hỗ trợ và giám sát hoạt động các Câu lạc bộ thực hiện Kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn.

- Hằng năm bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp nhà nước hiện hành tại địa phương để thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn sử dụng các nguồn quỹ hợp pháp (quỹ an sinh xã hội, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi…), các nguồn quỹ khác tại địa phương; huy động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng, 01 năm theo quy định.

Trên là Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh (p/hợp t/hiện);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, TP (thực hiện);
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT (Ph).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6101/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 16/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6101/KH-UBND

45

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
462477