• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 616/KH-TTCP năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Tải về Văn bản khác 616/KH-TTCP
Bản Tiếng Việt

THANH TRA CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Công văn số 2371/VPCP-V.I ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Thanh tra Chính phủ tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cấp tỉnh) năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình. Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

1.1 Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) năm 2019

Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 (đầu tháng 5/2020).

1.2 Hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn về tổ chức đánh giá, biểu mẫu hồ sơ và mẫu báo cáo đánh giá công tác PCTN (đầu tháng 5/2020).

2. Tổ chức hướng dẫn

- Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ sẽ phân công thành viên hướng dẫn thường xuyên đối với các địa phương;

- Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ công tác, các nhóm kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp đối với một số địa phương khi có yêu cầu.

3. Tổ chức đánh giá ở cấp tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Kế hoạch này, ban hành Kế hoạch đánh giá công tác PCTN của địa phương; thành lập Tổ công tác đánh giá để trin khai, thực hiện Kế hoạch đánh giá của địa phương mình (trong tháng 5/2020);

- Tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 của địa phương mình; báo cáo kết quả đánh giá vThanh tra Chính phủ (trong tháng 6, 7/2020).

Báo cáo đánh giá được gửi theo đường văn thư đến Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; bản điện tử gửi về địa chỉ pacac4@thanhtra.gov.vn trước ngày 31/8/2020.

(Các báo cáo gửi về Thanh tra Chính phủ sau ngày 31/8/2020 sẽ không được xem xét và coi như địa phương không tham gia đánh giá).

4. Tổ chức thẩm tra báo cáo đánh giá

- Tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ tiến hành thẩm tra, đánh giá lại đối với từng Báo cáo đánh giá công tác PCTN của từng địa phương (từ 01/9/2020 đến 15/9/2020);

- Tổng hợp, xây dựng và tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 (từ 16/9/2020 đến 15/10/2020).

5. Báo cáo và công bố kết quả đánh giá

Thanh tra Chính phủ báo cáo Chính phủ về kết quả đánh giá và công bố Báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 (cuối tháng 10/2020).

III. Tổ chức thực hiện

1. Thanh tra Chính phủ

- Thanh tra Chính phủ giao Cục Phòng, chống tham nhũng chủ trì, thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

- Tổ công tác đánh giá của Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn, đôn đốc, hướng dẫn và thẩm định Báo cáo đánh giá của các địa phương, dự thảo và hoàn thiện Báo cáo đánh giá trên phạm vi cả nước.

- Thanh tra Chính phủ đảm bảo kinh phí cho các hoạt động do Thanh tra Chính phủ chủ trì.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Giao Thanh tra tỉnh là thường trực Tổ công tác đánh giá PCTN của địa phương mình, đồng thời là đu mi phi hợp, liên lạc, trao đổi với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo kinh phí triển khai các nhiệm vụ do cấp tỉnh thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Tổng Thanh tra CP (để báo cáo);
- Phó TTTCP Trần Ngọc Liêm (để chỉ đạo);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, Cục 4 (3b).

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Ngọc Liêm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 616/KH-TTCP   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ   Người ký: Trần Ngọc Liêm
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 616/KH-TTCP

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446442