• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững


 

Kế hoạch 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS về thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020 theo Kế hoạch 1267/KH-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Văn bản khác 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2020 THEO KẾ HOẠCH SỐ 1267/KH-UBND NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thực hiện Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 1267/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định cụ thể mục tiêu phấn đấu theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

- Thực hiện đúng mục tiêu, lộ trình, kế hoạch Chương trình Giảm nghèo bền vững của thành phố năm 2020;

- Đảm bảo cơ chế phối hợp thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của các sở, ban, ngành thành phố và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1) Chỉ tiêu thực hiện

- Phát triển thêm 4,8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và diện tích nhà ở bình quân là 20,19m2/người;

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch.

2) Nội dung thực hiện

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục vận động hỗ trợ các chương trình sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo thành phố, trong đó, tập trung hỗ trợ sửa chữa cho những hộ có nhà đơn sơ, bán kiên cố và hỗ trợ cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở đối với những hộ có diện tích nhà ở chưa đảm bảo diện tích (dưới 6m2/người ở nội thành và dưới 10m2/người ở ngoại thành).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố theo dõi, đánh giá kết quả kéo giảm chỉ số thiếu hụt về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp nước sạch nhằm đảm bảo duy trì 100% người dân thành phố được cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Ủy ban nhân dân quận - huyện theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu tác động và đề xuất chuẩn nghèo, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ về nhà ở để kéo giảm thiếu hụt về điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1) Giao Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phấn đấu phát triển 4,8 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố và nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người lên 20,19 m2/người vào cuối năm 2020.

- Thẩm định trình lãnh đạo Sở xét công nhận đạt tiêu chí số 9 về nhà ở nông thôn mới của các xã theo đề xuất của các Ủy ban nhân dân huyện.

- Nghiên cứu, đề xuất chuẩn nghèo về tiêu chí nhà ở khi có dự thảo quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố áp dụng giai đoạn 2021-2025; xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ về nhà ở để kéo giảm thiếu hụt về điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Theo dõi, đánh giá kết quả kéo giảm chỉ số thiếu hụt về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo thành phố.

2) Giao Trưởng phòng Cấp phép xây dựng

Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng các Quy chế Quản lý kiến trúc đối với nhà ở riêng lẻ để đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định; kể cả việc sửa chữa nâng cấp nhà ở đối với những hộ có diện tích nhà ở chưa đảm bảo diện tích (dưới 6m2/người ở nội thành và dưới 10m2/người ở ngoại thành).

3) Giao Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật

Theo dõi, đôn đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đảm bảo duy trì 100% người dân thành phố được cung cấp và sử dụng nước sạch sinh hoạt. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- BGĐ Sở Xây dựng;
- Sở Lao động - T
hương binh và Xã hội;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- UBND 24 quận-huyện;
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn;
- Công t
y Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- P.HTKT, CPXD, Ttra Sở;
- Lưu: VT, P.PTN&TTB
ĐS.
NNT
, CVĐ: 19929-9/11/2018

GIÁM ĐỐC
Lê Hòa Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 08/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6168/KH-SXD-PTN&TTBĐS

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445767