• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình khung Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tải về Văn bản khác 62/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp về Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình khung Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được công nhận theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

- Góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật mới của nhà nước về công tác PBGDPL; các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

- Củng cố, trau dồi nhng kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện các hoạt động PBGDPL của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đồng thời xây dựng, hình thành thói quen vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để thực thi hiệu quả công việc. Bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù, phù hợp với tính chất công việc của từng Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

2. Yêu cầu

- Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết kiến thức pháp luật, nhiệt huyết, tận tình với công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật am hiểu phong tục tập quán và biết tiếng dân tộc.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng khung kiến thức cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên phải được vận dụng linh hoạt, ngắn gọn, lựa chọn những nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

III. NỘI DUNG

1. Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL và Thông tư số 10/2016/TT-BTP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Cán bộ Tư pháp- hộ tịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xong trong tháng 3/2019.

2. Cập nhật, đăng tải toàn văn nội dung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật lên Cng/Trang thông tin điện tử và hướng dẫn các đơn vị, địa phương khai thác

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn.

3. Thông tin, tuyên truyền Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Báo Hà Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xong trong Quý I/2019.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

4.1. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2019.

4.2. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp: Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, lập danh sách và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định dự toán tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tổ chức các tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ nguồn ngân sách nhà nước (theo phân cấp) và các nguồn xã hội hóa.

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDP, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật định kỳ 06 tháng (trước 30/5) và hàng năm (trước ngày 25/11) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc đề nghị phản ánh, thông tin về Sở Tư pháp qua số điện thoại: 02193.867.065 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL-Bộ Tư pháp (B/c);
- Thường trực T
nh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Vnpt ioffice;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 27/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 62/KH-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410613