• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tải về Văn bản khác 62/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Hậu Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện Công văn số 1054/BCT-TKNL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc gửi kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; Theo đó, ngày 15 tháng 4 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Kế hoạch số 739/KH-UBND .

Để Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đạt những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2022.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổ chức triển khai Kế hoạch, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Quyết định số 280/QĐ- TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đến các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để biết thực hiện.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

- Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 là Chương trình đồng bộ, hỗ trợ thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dựa trên sự kế thừa và phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các giai đoạn trước. Phối hợp và lồng ghép với các Chương trình khác đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Mục tiêu chung

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

3. Mục tiêu cụ thể năm 2022

3.1. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp: Hỗ trợ, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn; hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm.

3.4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng: Nhân rộng mô hình đầu tư mới các dự án chiếu sáng công cộng mới hoặc sửa chữa cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng, sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

3.5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng và trong các toà nhà: Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng, quản lý các toà nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

3.6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải: Tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng phương tiện giao thông vận tải. Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

3.7. Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng trong hoạt động cung ứng điện: Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện trung thế, hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn hao trong khâu truyền tải và phân phối điện.

3.8. Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn Tỉnh.

3.9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình truyền hình, truyền thanh, tờ rơi, pa nô,...

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Mở lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các cơ quan, ban ngành tỉnh.

- Tổ chức tham quan học hỏi, kinh nghiệm và thăm quan các mô hình quản lý năng lượng của các tỉnh bạn.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông qua các kênh truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, pano…

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp

Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu, phát điện.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

Thay thế và đầu tư mới hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường các huyện, thị xã sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng và trong các toà nhà

Hướng dẫn, giải pháp kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị điện trong công sở, tòa nhà, doanh nghiệp… thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị điện sử dụng một cách hợp lý và tiết kiệm.

6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

Tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng phương tiện giao thông vận tải. Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

7. Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng trong hoạt động cung ứng điện

- Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện trung thế, hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn hao trong khâu truyền tải và phân phối điện.

- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện không an toàn, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

8. Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, các sở, ngành, các địa phương, doanh nghiệp đề xuất nội dung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, xây dựng chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thông qua nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học tỉnh để triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ một phần kinh phí, thay đổi thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng.

9. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình truyền hình, truyền thanh, tờ rơi, pa nô,...

- Hỗ trợ kinh phí cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thay thế thiết bị sử dụng nhiều năng lượng sang sử dụng thiết bị tiết kiệm điện như: sử dụng bóng đèn Led, máy nước nóng mặt trời, bioga, pin năng lượng mặt trời…

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện: 12.700.000.000đ (Mười hai tỷ bảy trăm triệu đồng), trong đó:

+ Vốn của Doanh nghiệp (hình thức hợp tác theo đối tác công tư): 10.000.000.000 đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương năm 2022: 2.700.000.000 đồng.

- Tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng, các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng sử dụng nguồn kinh phí đối ứng của đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

(Đính kèm các nhiệm vụ)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực của Chương trình tại địa phương, có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2022, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia, Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Đầu mối làm việc với Bộ Công Thương về hỗ trợ kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ 2022 để thực hiện các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng mới.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, thương mại và trong sinh hoạt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan để tổ chức thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng, cụ thể như:

- Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong thiết kế công trình xây dựng và vật liệu xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng và các đơn vị quản lý công trình.

- Trong công tác thẩm định dự án, hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cần chú trọng đến nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng.

3. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải, cụ thể như:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải. Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là nhiên liệu thay thế cho một số phương tiện giao thông vận tải.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với các công trình giao thông vận tải, trong hoạt động giao thông vận tải.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp, cụ thể như:

- Vận động các hộ gia đình ở nông thôn thực hiện mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các dự án phát triển ngành nông nghiệp.

- Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu, phát điện.

- Trong công tác kiểm tra thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cần chú trọng đến nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với các công trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành có liên quan trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc ngành quản lý (về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh...) có lồng ghép nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện và ứng dụng kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Danh mục ưu tiên nhằm thúc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

- Triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các trường học.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, Website các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Tỉnh.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo hướng ưu tiên sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đảm bảo các nguồn lực vốn ngân sách tỉnh cho hoạt động của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành kêu gọi, khuyến khích đầu tư các dự án liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cân đối dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022; hướng dẫn các đơn vị quản lý và sử dụng nguồn vốn của chương trình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, quản lý tình hình mua sắm trang thiết bị theo danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; Theo dõi, quản lý tình hình sử dụng chi phí điện, năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm và hiệu quả.

11. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Triển khai thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực, địa bàn quản lý và trong cơ quan, đơn vị mình.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh

- Giới thiệu, phổ biến, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đoàn viên, hội viên.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động phong trào, các sự kiện văn hóa, thể thao của đoàn thể.

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng, xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các phường, xã, khu dân cư.

- Có kế hoạch, chỉ đạo thay thế và đầu tư mới hệ thống chiếu sáng công cộng sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

14. Công ty Điện lực Hậu Giang

- Phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Chỉ đạo các đơn vị Điện lực cấp huyện thường xuyên phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền về an toàn điện và tiết kiệm điện trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của tỉnh Hậu Giang. Kính trình Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Công ty Điện lực Hậu Giang;
- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ NĂM 2022 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ GIAI ĐOẠN 2019 - 2030
 (Kèm theo Kế hoạch số: 62/KH-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện1

Kinh phí dự kiến2

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Ghi  chú

 

Nhóm nhiệm vụ I: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

I.1

- Tổ chức đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực làm việc cho cán bộ, quản lý nhà nước về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

 

- Mở lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các cơ quan, ban ngành tỉnh.

- Tổ chức tham quan học hỏi, kinh nghiệm và thăm quan các mô hình quản lý năng lượng của các tỉnh bạn.

 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý các cơ quan, ban ngành tỉnh.

- Nhằm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về quản lý năng lượng.

Tháng 3 - 4/2022

300

- Sở Công Thương (chủ trì)

- Các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ II: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

II.1

- Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các mô hình, giải pháp, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua hội thảo, hội nghị tập huấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền, giới thiệu mô hình ứng dụng khoa học sáng tạo mới, cách làm hay và giải pháp thực hiện.

- Thông qua các kênh truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, pano…

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tháng 3 - 12/2022

150

- Sở Thông tin và Truyền thông (chủ trì).

 - Các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

 

Nhóm nhiệm vụ III: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp

III.1

- Hỗ trợ, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn; hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm.

- Vận động các hộ gia đình ở nông thôn thực hiện mô hình gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lồng ghép với việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các dự án phát triển ngành nông nghiệp.

 - Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu, phát điện.

- Giúp cho các cơ sở, tận dụng được nguồn năng lượng tại chổ đưa vào sản xuất.

- Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thêm thu nhập từ hàng hóa, giảm được chi phí giá thành cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh.

Tháng 3 - 11/2022

500

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ trì).

- Các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ IV: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

IV.1

- Nhân rộng mô hình đầu tư mới các dự án chiếu sáng công cộng mới hoặc sửa chữa cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng, sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

- Thay thế các đèn Halogen có hiệu suất thấp bằng đèn Led có hiệu suất cao tiết kiệm điện.

- Áp dụng hệ thống điều hành thông minh để điều khiển chiếu sáng.

- Thay thế và đầu tư mới hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường các huyện, thị xã sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện (đèn hiệu suất cao, đèn LED, có nhiều cấp công suất) và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng.

- Dự kiến thay thế khoảng 1000 bộ đèn led cho các huyện, thị, thành phố nhằm tiết giảm điện năng tiêu thụ. Tạo ra phong cảnh, mỹ quan đường phố và khu đô thị ánh sáng mát mẻ, dễ chịu, giảm phát thải khí CO2 ra môi trường.

Tháng 2 -11/2022

10.000

- Sở Công Thương (chủ trì)

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ V: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng và trong các toà nhà

V.1

- Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng, quản lý các toà nhà đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhất là đối với các trụ sở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Nâng cao nhận thức sử dụng, quản lý thiết bị điện trong công sở, tòa nhà tiết kiệm và hiệu quả. Trong xây dựng mới và sửa chữa công sở, tòa nhà…

- Hướng dẫn, giải pháp kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị điện trong công sở, tòa nhà, doanh nghiệp… thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị điện sử dụng một cách hợp lý và tiết kiệm.

- Nâng cao tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm được nguồn năng lượng cho cơ quan, đơn vị…

Tháng 3/2022

500

- Sở Xây dựng (chủ trì)

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ VI: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

VI.1

- Tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng phương tiện giao thông vận tải. Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

- Tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

- Thông qua các kênh truyền thanh, truyền hình, tờ rơi, pano…

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

Tháng 3/2020

150

- Sở Giao thông và vận tải (chủ trì).

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ VII: Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng trong hoạt động cung ứng điện

VII.1

- Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện trung thế, hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn hao trong khâu truyền tải và phân phối điện.

- Đầu tư phủ kín lưới điện đến người sử dụng được an toàn.

- Đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện không an toàn, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Đảm bảo cung ứng nguồn năng lượng đến người sử dụng.

Tháng 2 - 12/2022

0

- Sở Công Thương (chủ trì).

- Công ty Điện lực Hậu Giang. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

Chi phí phân bổ sửa chữa hàng năm

 

Nhóm nhiệm vụ VIII: Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

VIII.1

- Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền đến các cơ sở, tổ chức, cá nhân sử dụng nhiều năng lượng.

- Hỗ trợ một phần kinh phí, thay đổi thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng.

- Tiết kiệm được chi phí sử dụng năng lượng cho đơn vị.

Tháng 3 - 11/2022

1000

- Sở Khoa học và Công nghệ (chủ trì)

- Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

Nhóm nhiệm vụ IX: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt

IX.1

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình truyền hình, truyền thanh, tờ rơi, pa nô...

- Tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cộng đồng, quan tâm sử dụng các bị điện tiết kiệm điện như: sử dụng máy nước nóng mặt trời, bioga, pin năng lượng mặt trời…

- Hỗ trợ kinh phí cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thay thế thiết bị sử dụng nhiều năng lượng sang sử dụng thiết bị tiết kiệm điện như: sử dụng bóng đèn Led, máy nước nóng mặt trời, bioga, pin năng lượng mặt trời…

- Toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

Tháng 3 - 11/2022

100

- Sở Công Thương (chủ trì).

- Công ty Điện lực Hậu Giang. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp.

 

 

 

Tổng cộng

 

12.700

 

 

 

 

Vốn của Doanh nghiệp
(Hình thức đầu tư theo đối tác công tư PPP)

 

10.000

 

 

 

 

Vốn hỗ trợ của Trung ương năm 2022

 

2.700

 

 

 

1 Số tháng thực hiện, từ tháng/năm đến tháng/năm.

2 Gồm kinh phí tài trợ từ Chương trình và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

*Ghi chú: Khái toán trên là tạm tính, tùy theo tình hình thực tế dự toán năm 2022 được duyệt.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 05/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 62/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471506