• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Kế hoạch 62/KH-UBND triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 62/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2014

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật công chứng năm 2014 đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức hành nghề công chứng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật; xác định trách nhiệm đối với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014.

2.2. Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật công chứng năm 2014

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật công chứng năm 2014.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Công chứng tới các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Tổ chức hành nghề công chứng; các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014.

1.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật công chứng năm 2014 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và từng đối tượng, địa bàn; tập huấn, biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Công chứng năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp chính quyền địa phương ban hành liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2014 và các năm tiếp theo.

3. Xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật công chứng

3.1. Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3.2. Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

4. Thành lập Hội công chứng

Căn cứ số lượng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015.

5. Xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng và ban hành quy chế khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật công chứng năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 tại đơn vị, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (gửi Sở Tư pháp tổng hợp).

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBNDcác huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng TH&CB;
- Lưu: VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 62/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 62/KH-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258744