• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bình đẳng giới


Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình

 

Kế hoạch 620/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Văn bản khác 620/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009 của Thành ủy Đà Nng về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nng;

Quyết định số 10699/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); Kế hoạch số 4144/KH-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ đến năm 2020;

Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 25/3/2013 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

UBND thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH); thực hiện Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

b) Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và thực hiện Luật PCBLGĐ đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt; phát triển các mô hình PCBLGĐ để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương.

2. Nội dung thực hiện

a) Chủ đề: Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

b) Các nội dung hoạt động: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

3. Kinh phí thực hiện

a) Nguồn lực thực hiện công tác gia đình từ: Ngân sách thành phố; ngân sách các quận, huyện; phường, xã.

b) Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các ngành, các cơ quan có liên quan và các địa phương chủ động huy động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hin

a) Sở Văn hóa và Thể thao: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương triển khai Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ về UBND thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Các sở, ngành, hội, đoàn thể: Căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện.

c) UBND các quận, huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn UBND các phường, xã thực hiện công tác gia đình năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nng. Định kỳ 06 tháng/lần, vào ngày 15/6 và 10/12 các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả về UBND thành phthông qua Sở Văn hóa và Ththao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố./.

 


Nơi nhận:
- TT Thành ủy (để b/c);
- CT, các PCT UBNDTP;
- Vụ Gia đình - Bộ VHTTDL (b/c);
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- UBND quận, huyện, phường, x
ã;
- Lưu: VT, KGVX, SVHTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 620/KH-UBND ngày 30 tháng 1 năm 2019 của UBND thành phố)

Hoạt động

Phương thức tổ chức

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

2

3

4

5

Hoạt động 1: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình...

Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; băng rôn, áp phích, tờ rơi; tổ chức hội nghị, hội tho, diễn đàn; tổ chức tư vấn, truyền thông tại cộng đồng, trường học, khu dân cư...

C năm

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH)

Các sở, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình trong Công nhân viên chức lao động, chú trọng đối tượng gia đình công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xut (KCN&CX)

Tổ chc Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn; tổ chức tư vấn, truyền thông tại cộng đồng, trường học, khu dân cư ...

Quý 2, 3/2019

Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐ)

Sở LĐTB&XH, Công đoàn KCN&CX

Duy trì hoạt động của Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam đến năm 2020 tại các phường, xã đã triển khai Đề án

Các phường đã triển khai Đề án

Cả năm

Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT)

Các quận, huyện; phường, xã đã triển khai Đề án

Tổ chức tuyên truyền tại các phường triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam”

100 lượt

Cả năm

Sở VHTT, Phòng VHTT, các phường, xã triển khai Đề án

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và lồng ghép tuyên truyền, nhân rộng mô hình capin vắt trữ sữa trong các doanh nghiệp

 

Quý 2, 3/2019

LĐLĐ thành phố

Sở VH&TT, Các LĐLĐ quận có Tổ công nhân tự quản

Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn; đặc biệt quan tâm tới đối tượng nam nữ thanh niên trong các khu chế xuất, khu công nghiệp

 

Cả năm

Các sở, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện; phường, xã

 

Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền giáo dục đời sng gia đình cho cán bộ quận, huyện; phường, xã

01 lớp tập huấn

Quý 2/2019

Sở VH&TT

Phòng VHTT các quận, huyện; UBND phường, xã

Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xtrong gia đình tại 01 CLB gia đình tại 01 phường, xã

01 phường, xã

Cả năm

Sở VH&TT, 01 CLB (của 01 phường, xã)

Phòng VHTT quận, huyện được chọn CLB làm thí điểm

Hot đng 2: Tổ chức các hot đng hưởng ng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở gii và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11

Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc; Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, phướn, áp phích, các hội thi, hội diễn, tọa đàm ...

Tháng 3, 6/2019

Sở VH&TT, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT); các sở, ban ngành, đoàn thể; các qun, huyn; UBND phường, xã

 

Tổ chức Tọa đàm về xây dựng gia đình hạnh phúc tại cơ sở

07 cuộc

Tháng 3/2019

Sở VH&TT

Phòng VHTT các quận, huyện

Phát động viết về xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình

 

Tháng 6/2019

Sở VH&TT

 

Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch số 4144/KH-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia PCBLGĐ đến năm 2020 tại thành phố Đà Nng

Tổ chức các hoạt động của mô hình PCBLGĐ tại các phường, xã đã xây dựng mô hình

Tuyên truyền, tư vấn, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), góp ý phê bình, giao lưu các CLB, theo dõi và hỗ trợ các trường hợp bạo lực gia đình tại địa phương, xây dựng địa chỉ tin cậy, báo cáo số liệu...

Cả năm

UBND các phường, xã

Sở VH&TT, Phòng VHTT các quận, huyện

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tiếp nhận và trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cả năm

Sở LĐTB&XH, Hội LHPN thành phố

 

Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Xử lý nghiêm các vụ bạo lực gia đình

Cả năm

Công an các cấp

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về PCBLGĐ trong nhân dân và lồng ghép tuyên truyền PCBLGĐ trong cán bộ Công an thành phố; tập trung nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật PCBLGĐ; rà soát lên danh sách, có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có hành vi bạo lực gia đình

 

Cả năm

Công an thành phố

Công an các địa phương

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải về công tác PCBLGĐ

Lớp tập huấn

Cả năm

Phòng VHTT các quận, huyện

Sở VH&TT

Tập huấn kỹ năng cho tổ trưởng tổ hòa giải thuộc 02 quận, huyện

02 lớp tập huấn

Quý 3/2019

Sở VH&TT

Các quận, huyện, được chọn

Thu thập số liệu gia đình và PCBLGĐ

02 báo cáo (6 tháng, năm)

Tháng 6 và tháng 12/2019

Sở VH&TT, UBND các quận, huyện, xã, phường

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

Nhân bản Sổ tay công tác gia đình phân phát cho cơ sở

1.000 quyển

Tháng 7/2019

Sở VH&TT

Các quận, huyện, phường, xã

Hot đng 4: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác gia đình cơ sở

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình quận, huyện; phường, xã

02 lớp tập huấn với 150 người tham gia

Tháng 8, 9/2019

Sở VH&TT

Phòng VHTT quận, huyện; UBND phường, xã

Hoạt động 5: Triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Triển khai các hoạt động để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được giao tại Kế hoạch số 2310/KH-UBND ngày 25/3/2013 của UBND thành phố và Kế hoạch số 7259/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nng

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện căn cứ các chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu của Chiến lược và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch

Cả năm

Sở VH&TT

Các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND quận, huyện

Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được giao tại Kế hoạch số 2310/KH- UBND ngày 25/3/2013 của UBND thành phố và các văn bản, đề án, Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2019

Báo cáo

Tháng 12/2019

Sở VH&TT

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; Phòng VHTT các quận, huyện; UBND phường, xã

Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và PCBLGĐ đến năm 2020 theo Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 

Năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các quận, huyện; UBND phường, xã

Triển khai các hoạt động của Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ gia đình đến năm 2020 thuộc Đề án 279 gắn với các nội dung hoạt động của Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020

Các hoạt động

Năm 2019

Sở VH&TT, Hội LHPN thành phố

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các quận, huyện; UBND phường, xã

Triển khai các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và PCBLGĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020” trên địa bàn thành phố

Các chuyên mục, chuyên đề trên kênh phát thanh, báo, tạp chí

Năm 2019

Sở TT&TT

Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các quận, huyện; UBND phường, xã

Tổ chức tuyên truyền về xây dựng đời sống gia đình và Bộ tiêu chí ứng x trong gia đình tại 7 phường, xã

14 cuộc

Cả năm

Sở VH&TT, Phòng VHTT các quận, huyện.

Các đơn vị, địa phương liên quan

In tài liệu mẫu sổ tay hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, mẫu phiếu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí, phiếu khảo sát đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí

Tài liệu, mẫu phiếu

Quý 2/2019

Sở VH&TT

 

Thu thập số liệu thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam.

Bảng thống kê số liệu để đánh giá mức hoàn thành các chtiêu, mục tiêu của Chiến lược

Tháng 12/2019

Sở VH&TT; các quận, huyện; phường, xã

Các sở, ngành, đoàn thể liên quan

Hoạt động 6: Trin khai các hoạt động của Chương trình quốc gia về Bình đng giới giai đoạn 2016-2020 tại thành phố Đà Nng và Đề án phòng ngừa và ng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tổ chức tuyên truyền về bình đng giới trong gia đình tại khu dân cư

02 cuộc/phường, xã/năm

C năm

UBND các phường, xã

Sở VH&TT, Phòng VHTT các quận, huyện

Tuyên truyền cổ động trực quan

Phướn

Tháng 11/2019

Sở VH&TT

 

Hoạt động 7: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ tại các quận, huyện

Kiểm tra, giám sát tại các quận, huyện

Tháng 12/2019

Sở VH&TT

Phòng VHTT các quận, huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 620/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 620/KH-UBND

664

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406832