• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 621/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025

Tải về Văn bản khác 621/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2021/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Ninh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND) đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các cấp, các ngành, đảm bảo nguồn lực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thông qua chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ nguồn Ngân sách địa phương để thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia BHXH và tăng diện bao phủ BHYT toàn dân.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND trong phạm vi ngành, địa phương, đơn vị.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết cần đảm bảo đồng bộ, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, tiến độchất lượng. Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, cũng như của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành các văn bản triển khai Nghị quyết

Ban hành các văn bản triển khai, phổ biến, quán triệt sâu rộng, toàn diện nội dung Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND bằng hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

2. Tuyên truyền, vận động nhằm thúc đẩy việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của người dân trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT thông qua tổ chức hội nghị, tập huấn; lồng ghép trong các hội nghị của ngành, đơn vị, địa phương; viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

3. Thực hiện hỗ trợ các đối tượng tại Nghị quyết

3.1. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện

a) Cơ quan có trách nhiệm thực hiện

Cơ quan BHXH có trách nhiệm tổ chức vận động, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đối với người dân tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và quy định của pháp luật.

b) Mức hỗ trợ, xác định số tiền hỗ trợ

- Mức hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng theo mức đóng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (tương ứng tại thời điểm hiện tại là 46.200 đồng/tháng; mức hỗ trợ này chưa bao gồm mức hỗ trợ theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

- Số tiền hỗ trợ được xác định bằng số tháng tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ nhân với số tiền hỗ trợ một tháng. Riêng đối với trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức một lần cho những năm còn thiếu, số tiền hỗ trợ được xác định tương tự như điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT

a) Cơ quan có trách nhiệm thực hiện

* Đối với đối tượng cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989

- Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ban Chỉ huy Quân sự huyện) tổng hợp danh sách cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chưa được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT, đang thường trú (có hộ khẩu thường trú) và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ các xã, phường, thị trấn theo biểu mẫu 01/NQ-03 đính kèm, đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT theo mẫu biểu do cơ quan BHXH quy định, gửi đến cơ quan BHXH cùng cấp (riêng thành phố Bắc Ninh gửi BHXH tỉnh) và báo cáo Bchỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ do Ban Chỉ huy Quân sự huyện chuyển đến, thực hiện cấp thẻ BHYT (thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc), đồng thời bàn giao lại thẻ BHYT và danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện để theo dõi và trả cho người thụ hưởng.

- Khi có sự biến động do tăng, giảm đối tượng thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục cấp thẻ bổ sung hoặc giảm thẻ BHYT theo quy định.

* Đối với đối tượng người đang thực hiện công việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách người đang thực hiện công việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các đối tượng thu gom rác thải sinh hoạt đã ký kết hợp đồng lao động với các công ty, đơn vị hoạt động theo luật doanh nghiệp), đang thường trú (có hộ khẩu thường trú) và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ các xã, phường, thị trấn theo biểu mẫu 02/NQ-03 đính kèm, gửi đến cơ quan BHXH cùng cấp (riêng thành phố Bắc Ninh gửi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh) đồng thời báo cáo Sở Tài Nguyên và Môi trường.

- Cơ quan BHXH có trách nhiệm rà soát đối tượng, tổ chức triển khai vận động thu tiền và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết và quy định của pháp luật.

Khi có sự biến động do tăng, giảm, thay đổi đối tượng, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục cấp thẻ bổ sung hoặc giảm thẻ BHYT theo quy định.

* Đối với đối tượng: chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 02 tổ chức tôn giáo: Phật giáo và Công giáo

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 02 tổ chức tôn giáo: Phật giáo và Công giáo đang thường trú (có khẩu thường trú), sinh hoạt và hoạt động tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ các xã, phường, thị trấn theo biểu mẫu 03/NQ-03 đính kèm, gửi đến cơ quan BHXH cùng cấp (riêng thành phố Bắc Ninh gửi BHXH tỉnh) đồng thời báo cáo Sở Nội Vụ.

- Cơ quan BHXH có trách nhiệm rà soát đối tượng, tổ chức triển khai vận động thu tiền và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết và quy định của pháp luật.

Khi có sự biến động do tăng, giảm, thay đổi đối tượng, Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục cấp thẻ bổ sung hoặc giảm thẻ BHYT theo quy định.

b) Mức hỗ trợ, giá trị của thẻ BHYT

- Mức hỗ trợ cho từng đối tượng được thực hiện theo điểm b khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở; người tham gia và ngân sách tỉnh không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

- Thẻ BHYT được cấp và có giá trị theo năm tài chính trong khoảng thời gian từ 01/8/2021 đến 31/12/2025.

4. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đôn đốc, kiểm tra và sơ kết việc thực hiện Nghị quyết hằng năm, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, qua đó xác định những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có kiến nghị, đề xuất phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời tuyên truyền, phổ biến tới người dân trên địa bàn tỉnh về nội dung của Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND , đánh giá tồn tại, vướng mắc, kiến nghị giải quyết.

2. Sở Y tế

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT.

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực; củng cố, nâng cao tinh thần trách nhiệm y đức của cán bộ y tế; cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đảm bảo tinh gọn, thuận tiện cho người bệnh.

- Sử dụng nguồn kinh phí KCB BHYT đúng mục đích và hiệu quả.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện chính sách pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm.

3. Sở Tài chính

Căn cứ dự toán do BHXH tỉnh cung cấp, phối hợp với các cơ quan đơn vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh tại thời điểm lập dự toán ngân sách hng năm. Thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đối tượng thuộc ngành quản lý trong việc tham gia BHYT.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác hỗ trợ tham gia BHYT đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 02 tổ chức tôn giáo: Phật giáo và Công giáo theo quy định tại Nghị quyết.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND .

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đối tượng thuộc ngành quản lý trong việc tham gia BHYT.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác hỗ trợ tham gia BHYT đối với người đang thực hiện công việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND .

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong việc thực hiện công tác hỗ trợ tham gia BHYT đối với cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989 theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND .

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể; cơ quan thông tin đại chúng triển khai tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường đổi mới nội dung hình thức và phương pháp tuyên truyền, gắn hiệu quả công tác tuyên truyền với phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tiếp nhận danh sách các nhóm đối tượng tổ chức in, cấp thẻ BHYT kịp thời và vận động tham gia BHXH, BHYT.

- Tổng hợp đối tượng, nhu cầu hỗ trợ kinh phí gửi Sở Tài chính cùng thời điểm lập dự toán ngân sách hng năm.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, đơn giản các thủ tục, hồ sơ; triển khai có hiệu quả các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tổng hợp, rà soát các nhóm người được hưởng chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện, BHYT, tránh trùng lặp và trục lợi chính sách.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc đánh giá hiệu quả việc triển khai hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND .

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông: Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, BHXH tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách đặc thù của tỉnh về việc hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua nhiều kênh thông tin để nâng cao nhận thức, thúc đẩy người dân tự nguyện tham gia BHXH, BHYT.

9. Các Sở, ngành và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình có trách nhiệm quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND tới người dân trên địa bàn thông qua hệ thống loa truyền thanh và các hình thức khác một cách hiệu quả.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Rà soát, thống kê, lập danh sách đúng, đủ, kịp thời nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ kinh phí ngân sách tỉnh theo Nghị quyết.

+ Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tốt các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện BHYT theo quy định.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Hng năm, các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh. Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Ninh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: KTTH, LĐVP;
- Lưu: VT,
KGVX(NTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 


Mẫu 01/NQ-03

DANH SÁCH CỰU QUÂN NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA BHYT

(Kèm theo Kế hoạch số 621/KH-UBND tỉnh ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/CCCD

Mã số BHXH (nếu có)

Địa chỉ (hộ khẩu thường trú)

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN………..
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BCH QUÂN SỰ HUYỆN, TX, TP: …………………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 02/NQ-03

DANH SÁCH CÔNG NHÂN THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA BHYT

(Kèm theo Kế hoạch số 621/KH-UBND tỉnh ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/CCCD

Mã số BHXH (nếu có)

Địa chỉ (hộ khẩu thường trú)

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…………..
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHÒNG TN&MT HUYỆN, TX, TP……………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 03/NQ-03

DANH SÁCH CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ THAM GIA BHYT

(Kèm theo Kế hoạch số 621/KH-UBND tỉnh ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND/CCCD

Mã số BHXH (nếu có)

Địa chỉ (hộ khẩu thường trú)

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…………..
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN, TX, TP…….……………………
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 621/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 23/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 621/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
490135