• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu

 

Kế hoạch 6235/KH-BCT năm 2017 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Văn bản khác 6235/KH-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6235/KH-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chng tht thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong nhập khu, sản xuất, kinh doanh xăng du của các thương nhân theo quy định của pháp luật, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Qua kiểm tra phát hiện những vấn đề bất cập về chính sách; pháp luật trong hoạt động sản xut, kinh doanh đối với mặt hàng xăng dầu để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Phải phân định đúng thẩm quyền từ Trung ương xuống địa phương để tránh chng chéo; nêu cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; không tiêu cực, bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhập khu, kinh doanh xăng du không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong nhập khẩu, sản xuất kinh doanh xăng du của các thương nhân; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

b) Phát hiện nhng sơ hở, thiếu sót, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về kinh doanh xăng dầu để làm căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong quản lý nhập khu, hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với mặt hàng xăng dầu.

c) Quá trình thực hiện kế hoạch không gây tác động xấu đến giá cả thị trường xăng dầu trên địa bàn toàn quốc; không làm ảnh hưng hoặc gây cản trđến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hp pháp của tổ chức, cá nhân được diễn ra bình thường.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm

1.1. Giao Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đôn đốc, chỉ đo lc lượng Quản lý thtrường cả nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sau:

a) Nội dung kiểm tra:

- Tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các thương nhân nhập khẩu, kinh doanh xăng du, tập trung vào các thương nhân có du hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh; kiểm tra Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; việc duy trì các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh xăng dầu; hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối; Kiểm tra hợp đồng đại lý, hóa đơn chứng từ hàng hóa; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;

- Phối hợp với các lực lượng Công an, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các cửa hàng xăng dầu trên đa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng du.

b) Đối tượng kiểm tra: các thương nhân kinh doanh xăng dầu.

c) Địa bàn kiểm tra: triển khai đồng bộ, thống nhất trên cnước, trọng điểm tại các địa bàn như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cn Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Long An, Đng Tháp.

1.2. Giao Vụ pháp chế:

Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Vụ thị trường trong nước và các đơn vị có liên quan, kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng du.

1.3. Giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng du trong việc chp hành các qui định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Kiên quyết xử lý các tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyn bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ có hành vi vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu, về đo lường, chất lượng. Giám sát chặt chẽ các trưng hợp đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng du, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Rà soát qui hoạch hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn, có biện pháp loại bỏ các cửa hàng bán lẻ xăng du không nm trong quy hoạch, các đim bán lẻ xăng dầu trái phép;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; tăng cưng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân tại địa phương;

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389ĐP trong việc tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của mạng lưới phân phối bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo qui định;

- Chủ động báo cáo về Bộ Công Thương tình hình kinh doanh xăng dầu, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu tại địa phương.

1.4. Giao các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu:

- Cung cấp liên tục, kịp thời về số lượng, chủng loại xăng dầu cho toàn h thng phân phối của mình, ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu cả về lượng, cơ cu chủng loại;

- Tăng cường giám sát chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình và thực hiện các qui định của pháp luật trong tồn trữ, vận chuyn để bảo đảm chất lượng đến tay người tiêu dùng;

- Thực hiện kết nối điện tử với cơ quan Hải quan. Đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong hệ thống phân phối sớm đáp ứng các điều kiện đkết nối điện tử với cơ quan Thuế;

- Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký hệ thống phân phối và chế độ báo cáo về Bộ Công Thương theo quy định.

2. Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật

a) Giao Vụ thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị đnh số 83/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du; làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân; báo cáo, đxuất với Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng du.

b) Giao Cục Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường rà soát công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiệp vụ của đơn vị Quản lý thị trường các cấp với việc rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, kịp thời nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát, đánh giá, phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về kinh doanh xăng du và xử lý vi phạm hành chính; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp

a) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường cả nước:

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng như Hải quan, Biên phòng, Công an, Cảnh sát bin và các cơ quan Thanh tra chuyên ngành đtạo thành sức mạnh tng hp từ Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh có hiệu quả với đối tượng buôn lậu, gian ln thương mại trong kinh doanh xăng dầu trên thị trường nội địa;

b) Vụ Thị trường trong nước chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Quản lý thị trường trong việc cung cấp thông tin, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng du.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai:

Từ ngày 15 tháng 07 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

a) Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao t chc trin khai ngay Kế hoạch này. Định kỳ hằng tháng thực hiện chế độ báo cáo tình hình, đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc, đxuất, kiến nghị về Bộ Công Thương (qua Cục Qun lý thị trường).

b) Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

c) Giao Vụ Tài chính (Bộ Công Thương) bố trí nguồn kinh phí phục vụ các cơ quan liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện kế hoạch này trong kinh phí nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hng năm của Bộ Công Thương.

d) Giao Cục Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu qu kế hoạch này. Định kỳ hằng tháng và đột xuất, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trình Lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưng ban BCĐ 389 Quốc gia (đ báo cáo);
- Bộ trưởng, Phó Trưng Ban Chỉ đạo 389 quc gia (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (đ báo cáo);
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia;
- Vụ Pháp chế; Vụ Thị trường trong nước (đ
thực hiện);
- Ban Chỉ đạo 389 các t
nh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường các tnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Các Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng d
u (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLTT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6235/KH-BCT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 12/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6235/KH-BCT

364

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
367614