• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Kế hoạch 625/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 625/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 05/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo sự đi mới trong chỉ đạo điều hành, đảm bo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả của chính quyn các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

2. Củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của các cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, thường xuyên, liên tục Chỉ thị số 26/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật có liên quan khác.

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh xây dựng kế hoạch trin khai nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đơn vị mình.

3, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt, biểu dương, nhân rộng đồng thời kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa.

4. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo các quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị xã

a. Quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính Phủ và các văn bản liên quan

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định gồm:

- Chthị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chchốt các cấp;

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của CP về tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng CP ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng CP về một số biện pháp cn làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

- Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá;

- Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng CP về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của CBCCVC nhà nước;

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng CP về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;

- Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng CP về việc đẩy mnh phòng, chng tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng;

- Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

c) Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị

Thời gian thực hiện: Xong trước 15/01/2017.

d) Quán triệt, triển khai với cán bộ, công chức, viên chức người lao động về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công svà sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên

Thời gian thực hiện: Quý I/2017

e) Rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn v.

Thời gian thực hiện:

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, KH năm 2016: Tháng 11;

- Xây dựng và tổ chc thực hiện các chương trình, KH năm: Tháng 12 của năm trước năm KH.

g) Rà soát, đánh giá chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức; sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm đã nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện:

- Rà soát, đánh giá, sắp xếp CBCC, viên chức: Tháng 12

- Tinh giản biên chế: Theo KH năm.

h) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu ququản lý nhà nước, trọng tâm là cải cách thtục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; Xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng, áp dụng các dịch vụ công mức độ cao (mức 3, mức 4); Xây dựng Đán thành lập Trung tâm xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để đi vào hoạt động (vào ngày 01/01/2017)

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

i) Rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế phi hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hoặc khi có yêu cầu.

k) Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

l) Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính cht nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện - nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Thời gian thực hiện: Định kỳ theo quý, 6 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

m) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện:

- Xây dựng và ban hành các văn bản triển khai: Tháng 12/2016

- Tchức thực hiện văn bản: Thường xuyên

n) Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Thời gian thực hiện:

+ Tham mưu thành lập các đoàn, ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thực hiện công vụ, thực hiện Chỉ thị trong năm 2017 ở cp tnh, sở, ngành, địa phương: Tháng 01/2017;

+ Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại các sở, ngành, địa phương: Theo Kế hoạch

+ Đánh giá kết quả kiểm tra, thực hiện, sơ kết hàng năm: Đánh giá theo đợt thanh tra, kiểm tra và sơ kết hàng năm tháng 12.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Hàng năm, Thanh tra tnh chủ trì, có kế hoạch cụ thể để thành lập các Đoàn kiểm tra, thanh tra công vụ tại các ngành, địa phương;

+ Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra (đột xuất không báo trước) việc thc hiện Chỉ thị tại các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Cơ quan, đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức thc hiện tại cơ quan, đơn vị (ngành, địa phương) mình.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực thi công vụ, nhiệm vụ;

- Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không được sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức;

- Không được lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

- Cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện:

- Rà soát, ban hành triển khai các quy định nội bộ, nghiên cứu đưa vào áp dụng các khẩu hiệu, biển cấm một số nội dung trong công sở cơ quan hành chính: Quý IV/2016;

- Thực hiện các quy định chung và các quy định nội bộ: Thường xuyên;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Giúp UBND tnh đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra của tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.

- Xử lý kịp thời các nguồn thông tin do cơ quan báo chí phản ánh về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; báo cáo UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chđạo.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp của tỉnh

- Căn cứ kế hoạch này xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch chi tiết về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra; định kỳ báo cáo cơ quan cp trên theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình đăng tải phản ánh kịp thời kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Cán bộ, công chức, người lao động

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị theo vị trí công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và các nội dung liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua SNội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính ph, Bộ Nội vụ; (Báo cáo)
-
TT Tnh ủy, TT HĐND tnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
-
Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP HĐND tnh, VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan, đơn v trực thuộc;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 625/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 625/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331942