• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Kế hoạch 6258/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg về Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Văn bản khác 6258/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6258/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Căn cứ Công văn số 2928/LĐTBXH-BVCSTE ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em,

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đảm bảo xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là xã, phường, thị trấn có môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; trẻ em đều được hưởng các quyền cơ bản của mình (quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia), có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

2. Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được xây dựng trên cơ sở Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và gắn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em được xem là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

4. Việc đánh giá và xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em phải bảo đảm tính dân chủ, công bằng, công khai và đúng quy định.

5. Việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả thực hiện Kế hoạch số 4794/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em để đảm bảo tính hiệu quả, xuyên suốt.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, góp phần tạo môi trường sống an toàn, thân thiện; trẻ em được hưởng các quyền cơ bản của mình; có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

- Năm 2014: duy trì và giữ vững 100% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2013.

- Từ năm 2015 đến năm 2020 và những năm tiếp theo: xét công nhận mới các xã, phường, thị trấn còn lại, phấn đấu đạt 100% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn Thành phố đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Năm 2014: Duy trì giữ vững các xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ

em năm 2013 (308 xã, phường, thị trấn).

- Năm 2015: Phấn đấu giữ vững và xét công nhận mới 319/319 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em1.

- Từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm sau: hằng năm, phấn đấu giữ vững kết quả công nhận năm trước (100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành phố triển khai các nội dung hoạt động từ năm 2014 và những năm tiếp theo như sau:

1. Cấp Thành phố:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ- TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2014 và những năm sau.

- Các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; đảm bảo thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH .

- Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg và tập huấn, hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đánh giá, công nhận và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cho các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố, quận, huyện và xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động xã hội tham gia các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố.

- Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp Thành phố (thành lập theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) giữ vai trò Ban Chỉ đạo cấp Thành phố.

- Tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm trên địa bàn 24 quận, huyện.

- Tổ chức sơ kết (hàng năm, 03 năm), tổng kết 05 năm để đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn Thành phố.

2. Cấp quận, huyện:

- Căn cứ Kế hoạch của Thành phố, tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2014 và những năm sau phù hợp với điều kiện đặc thù của quận, huyện; mức xây dựng bằng hoặc cao hơn mức chỉ tiêu của Thành phố.

- Hướng dẫn xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và những năm sau; đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu của Thành phố; quận, huyện và xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động xã hội tham gia các hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như Tờ tin của quận, huyện và Bản tin xã, phường, thị trấn.

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng xét duyệt cấp quận, huyện trên cơ sở Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp (thành lập theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Hàng năm, Hội đồng tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai tại xã, phường, thị trấn trực thuộc.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, khen thưởng công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định.

3. Cấp xã, phường, thị trấn:

- Căn cứ Kế hoạch của quận, huyện, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2014 và những năm sau.

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá cấp xã, phường, thị trấn trên cơ sở Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp (thành lập theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) và thực hiện quy trình xét duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện xét công nhận cho các đơn vị đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em:

Căn cứ Điều 3 Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em nếu đạt số điểm sau đây (số điểm tối đa là 1000 điểm):

- Các phường thuộc các quận của Thành phố: đạt từ 850 điểm trở lên.

- Các xã, thị trấn thuộc các huyện của Thành phố: đạt từ 750 điểm trở lên.

2. Chế độ kiểm tra, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em:

Thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

3. Phân công trách nhiệm:

3.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; triển khai các văn bản quy định về trình tự, thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg hàng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra đánh giá các tiêu chí 1, 3, 6, 7, 13, 15 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tham mưu Hội nghị sơ kết hàng năm, 03 năm và Hội nghị tổng kết 05 năm cấp Thành phố; phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn 05 năm liên tục.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đưa nội dung thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

3.3. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

3.4. Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng quận, huyện và Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ- TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

3.5. Sở Văn hóa và Thể thao: chủ trì hướng dẫn và kiểm tra đánh giá việc thực hiện tiêu chí 14 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tăng cường sự phối hợp với các đoàn thể liên quan hỗ trợ cho các địa phương còn gặp khó khăn về điều kiện vật chất; lồng ghép với các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao nhân các dịp Lễ, tết để tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

3.6. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 11, 12 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường; tiếp tục hưởng ứng, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.

3.7. Sở Y tế: chủ trì hướng dẫn và kiểm tra đánh giá việc thực hiện tiêu chí 8, 9, 10 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo; thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật.

3.8. Sở Tư pháp: chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 2 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chỉ đạo việc thực hiện đăng ký khai sinh đúng quy định cho trẻ em.

3.9. Công an Thành phố: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 4, 5 của Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Chỉ đạo Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; nghiêm khắc xử lý các hành vi sử dụng trẻ em vào các hoạt động nhằm thu lợi bất chính; công bố số điện thoại nóng 113 để nhận thông tin phản ánh của nhân dân về các vụ việc liên quan đến vi phạm quyền trẻ em.

3.10. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

3.11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương; tổ chức thẩm định, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; xem xét khen thưởng các đơn vị đạt tiêu chuẩn trong 03 năm liên tục và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, khen thưởng các đơn vị đạt tiêu chuẩn trong 05 năm liên tục theo quy định.

3.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức thành viên và các đoàn thể Thành phố, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, vận động mọi nguồn lực, tham gia cùng các Sở, ngành trong thực hiện nội dung và giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí khen thưởng: từ nguồn ngân sách hàng năm của Thành phố và quận, huyện; mức khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện và Thành phố quyết định theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn).

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Định kỳ hàng năm, căn cứ chỉ tiêu và nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ phận thường trực) trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT và các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Các Sở, ngành Thành phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX/Th2) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận

 

 1 Theo Văn bản số 2642/UBND-LĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận 2, do các hộ dân thuộc 3 phường: An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm di dời, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm nên không triển khai thực hiện Quyết định 34 tại địa bàn 3 phường này.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6258/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6258/KH-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259522