• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 626/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 626/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 19/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 05 NĂM (2016 2020) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Triển khai Kế hoạch số 1878/KH-BTĐKT ngày 20/9/2016 của Ban Thi đua Khen thưng Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, UBND tnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thc hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 01/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo để hoàn thành xuất sc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

2. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gn với việc thực hiện Ch th05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua cần phải có sự kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan, bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính ph; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

II. NỘI DUNG

1. Các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả các Phong trào thi đua yêu nước đã phát động. Đối với các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất, cn phát động các phong trào thi đua để thực hiện một cách kịp thời. Trin khai thực hiện công tác khen thưng đảm bảo công bằng, chính xác, đúng người đúng việc; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng cho các đi tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đi với khen thưng cấp tỉnh, tăng tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp từ 50% trở lên; Tập trung giải quyết dứt điểm việc đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến tn đọng.

2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đu trong công tác thi đua, khen thưởng. Những cơ quan, đơn vị không hoàn thành xuất sc nhiệm vụ thì không được đnghị khen thưởng cho người đứng đầu.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, nhng việc làm có ích cho xã hội; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Yêu cu Đài Phát thanh - Truyền hình tnh, Báo Nghệ An ng cường các chuyên mục, chuyên trang giới thiệu về các Phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, kịp thời thông tin các ch trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến người dân.

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng hàng năm lựa chọn, giới thiệu một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương tổng hợp, giới thiệu với các cơ quan thông tin truyền thông để tuyên truyền, biểu dương trên toàn quc.

4. Các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, sáng kiến các cấp.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện những sai sót để khắc phục nhằm nâng cao hiệu qucủa công tác thi đua, khen thưng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Khối trưởng các Khối thi đua doanh nghiệp và tổ chức hội thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

2. Giao Ban Thi đua - Khen thưng đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (báo cáo);
-
Thường trực Tnh y (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng;
- Khối trưởng các Khối TĐ doanh nghiệp và tổ chức hội;
-
Chánh VP, các PVP;
- Lưu: VT, Phòng NC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 626/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 626/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331955