• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1362/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Văn bản khác 63/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 63/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1362/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

Thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

A. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phát huy tối đa nguồn lực để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 25.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và 35.000 doanh nghiệp vào năm 2030 còn đăng ký hoạt động.

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong doanh nghiệp khu vực tư nhân; thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao sức cạnh tranh và tăng mức đóng góp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân

1. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể: (1) Chương trình hành động của UBND Tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Cam kết giữa UBND tỉnh với VCCI; (2) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ; (3) Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 14/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (4) Kế hoạch hành động trin khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; (5) Kế hoạch hành động số 104/KH-UBND ngày 05/9/2018 thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 09/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII "về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"; (6) Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 13/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và một số chương trình, kế hoạch khác có liên quan.

- Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng nền công vụ hiện đại, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ.

- Thực hiện cải cách hành chính, công khai quy trình, thủ tục và cán bộ, công chức có trách nhiệm xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh; cải thiện các chỉ số thành phần thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm nâng cao tính công khai minh bạch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định hiện hành.

doanh nghiệp định kỳ để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, VCCI chi nhánh Vũng Tàu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch, và các Hội, Hiệp Hội Doanh nghiệp:

+ Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hằng năm;

+ Nghiên cứu xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện; phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI).

3. Cục thuế tỉnh: Thường xuyên thực hiện rà soát lại bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, kiến nghị bỏ những thủ tục không cần thiết nhưng đảm bảo xử lý công việc kịp thời, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế qua mạng, đăng ký và hoàn thành giao dịch nộp thuế điện tử.

4. Cục Hải quan tỉnh: Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-HQBRVT ngày 28/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Tiếp tục tổ chức hỗ trợ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và doanh nghiệp thực hiện thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh; thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia: Thống kê, rà soát danh sách mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, đề xuất danh sách các mặt hàng cần cắt giảm theo lộ trình, yêu cầu của Tổng Cục Hải quan; Thống kê các mặt hàng KTCN thuộc danh mục quản lý của từng Bộ, ngành; nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí bốc xếp, lưu thông hàng hóa tại kho, bãi, cảng: Phối hợp với các bên liên quan xử lý hàng tồn đọng tại cảng theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP , Thông tư số 203/TT-BTC, Thông tư số 57/2018/TT-BTC ; tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động VASSCM tại các cảng biển, kho bãi...; chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan (cảng vụ, công ty kinh doanh kho, bãi cảng, hãng tàu, logistics,...) để xử lý vướng mắc, giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo thủ tục xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa nhanh nhất.

5. Sở Công thương

- Tăng cường thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, như: cung cấp thông tin về thị trường, kết nối để các doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh; triển khai các chương trình “Hàng Việt về nông thôn”, chương trình bán hàng tại các khu công nghiệp và chương trình hàng Việt ra Côn Đảo.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành; đảm bảo thời hạn giải quyết hồ sơ đúng hạn; triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; xây dựng quy trình cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng vận hành các ứng dụng phần mềm: tra cứu Quy hoạch; quản lý, kết xuất sản phẩm của dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; phần mềm tra cứu thông tin giấy chứng nhận; tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp; Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013, báo cáo UBND tỉnh để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tháo gỡ các nội dung chồng chéo, vướng mắc.

- Phối hợp rà soát, đánh giá thực thi các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định tuân thủ bảo vệ môi trường trong khu vực doanh nghiệp và đề xuất sửa đổi các quy định về tuân thủ pháp luật môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường.

7. Sở Xây dựng: Nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản quy định về quản lý đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, qua đó, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện.

8. Sở Du lịch

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 - 2020; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và thực hiện Đề án Du lịch thông minh.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; “Diễn đàn doanh nghiệp hỏi - cơ quan nhà nước trả lời; Chương trình truyền thông dành cho doanh nghiệp khu vực tư nhân để nắm bắt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

10. Trung tâm xúc tiến Đầu tư -Thương mại - Du lịch tỉnh: Triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; đầu mối hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về lựa chọn địa điểm đầu tư, thực hiện các thủ tục đầu tư, các chính sách của Trung ương, của tỉnh và các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc tiếp cận các nguồn lực đầu tư, các chương trình khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

11. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam Chi nhánh tại Vũng Tàu tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chủ trì nghiên cứu, có giải pháp cụ thể nhằm cải thiện nâng bậc vị trí xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu trong những năm tiếp theo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch và các Hội, Hiệp Hội Doanh nghiệp:

+ Phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hằng năm;

+ Nghiên cứu xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện; phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh Bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI).

II. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Nghiên cứu xây dựng nội dung Chương trình hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; theo dõi tổng hợp tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung được quan trắc tự động, kết nối trực tuyến với cơ quan quản lý môi trường vận hành đạt yêu cầu về môi trường; khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung...; rà soát, kiến nghị đề xuất sửa đổi các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định tuân thủ pháp luật môi trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp; đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Giao thông vận tải: chủ trì phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tập trung triển khai Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; kêu gọi và khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân lĩnh vực nông nghiệp; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn tỉnh, cả nước; phát triển đa dạng các loại hình liên kết giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa; lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có chất lượng của tỉnh để giới thiệu trên kênh truyền hình Việt Nam trong chương trình “Nông nghiệp sạch cho Việt Nam và cho thế giới”. Tổ chức cho nông dân, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, hội chợ trong và ngoài nước.

III. Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân tiếp cận các nguồn lực: vốn, đất đai, khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, thị trường ... được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch, cụ thể: (1) Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 09/11/2018 triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; (2) Chương trình Khoa học Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND Tỉnh; (3) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh nhân giai đoạn 2016-2020 của Tỉnh: (Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) (4) Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020; (5) Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025; (6) Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025; (7) Chương trình xúc tiến thương mại và các chương trình, đề án khác.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách: Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cơ quan, đơn vị, địa phương...; cân đối bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đã được cấp hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp; tiếp cận các chính sách ưu đãi.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025 và các nhiệm vụ liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành lập Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy, kết nối và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường mối liên kết giữa Sở khoa học và Công nghệ với các doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ phát triển các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) đến năm 2020, tầm nhìn 2025;

6. Sở Công thương: Tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ưu tiên; chính sách khuyến công; chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ; chính sách thương mại điện tử ....

7. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh tỉnh có các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khu vực tư nhân tiếp cận tín dụng.

IV. Hỗ trợ, nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn chương trình đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; phổ biến, tuyên truyền hệ thống thông tin thị trường lao động; các hoạt động của sàn giao dịch việc làm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Thực hiện khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các buổi tọa đàm giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo, tuyển dụng lao động; xây dựng kế hoạch phối hợp với các trường đào tạo, dạy nghề để đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp về an toàn lao động; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách cho người lao động.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phát triển hình thức liên kết đào tạo với các trường cơ sở, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp từ bậc phổ thông đến bậc đại học; nghiên cứu tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước, Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3. Sở Công thương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn về Đề án thương mại điện tử; hỗ trợ đào tạo, tập huấn về kiến thức thương mại điện tử cho các doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí chế tạo;...

4. Sở Nội vụ: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

V. Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác cơ hội của các mạng công nghiệp 4.0

1. Sở khoa học và Công nghệ:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường tích hợp và chia sẻ nguồn thông tin cơ sở về quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực dịch vụ công cộng thông tin sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ kịp thời, chính xác; xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng dịch vụ sở hữu trí tuệ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 514/QĐ-UBND về phê duyệt “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025”; nắm bắt thông tin về các loại công nghệ, thông tin về nhu cầu công nghệ để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn ATM, chủ động nghiên cứu ứng dụng

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh:

- Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công (thuế, điện, nước, học phí, viện phí) và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn; tăng cường triển khai các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, hiện đại và tiện dụng dành cho khách hàng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế quản lý hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được phát triển trên nền tảng công nghệ số; cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong hoạt động ngân hàng.

3. Sở Công thương: Kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo; góp phần bổ sung nguồn điện và thực hiện hiệu quả chủ trương ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

VI. Tăng cường vai trò hỗ trợ của các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững

Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam Chi nhánh tại Vũng Tàu, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp Hội Du lịch, Câu lạc bộ Giao thương G9 và các tổ chức khác:

- Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với các sở, ban, ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương và bảo vệ quyền, lợi chính đáng của doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh tổ chức các hội nghị đối thoại chuyên đề, thông qua đó tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân; tích cực nắm tình hình, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp hội viên để kiến nghị với các sở, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương về cải cách các thủ tục hành chính, chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và việc quy hoạch phát triển doanh nghiệp; tổ chức liên kết, tập hợp các doanh nghiệp khu vực tư nhân hỗ trợ nhau trong sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức; đề xuất, tôn vinh các doanh nghiệp khu vực tư nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

C. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan:

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Mục B Kế hoạch này và Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030; rà soát các quy định thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân (nếu có).

- Định kỳ hàng năm (khoảng từ ngày 10/11 đến ngày 25/11) có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này và các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân đã được phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các hiệp hội doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

 


Nơi nhận:
- VP chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- TTr UBMTTQ Việt Nam tỉnh (để p/h);
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- TT xúc tiến ĐT - TM - DL tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Quỹ ĐTPT tỉnh;
- VCCI CN tại Vũng Tàu;
- Các Hội, Hiệp hội: HHDNNVV; Hội DN trẻ; HH Du lịch; CLB Giao thương G9;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành: 21/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 63/KH-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445334