• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 63/KH-UBND tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Tải về Văn bản khác 63/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/KH-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố về công tác CCHC năm 2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tới liên hệ công việc; đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, qua đó, thúc đẩy người dân, tổ chức tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

- Góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2014, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ công.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền có trọng tâm theo chỉ đạo của UBND Thành phố, nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, chú trọng khả năng tiếp nhận và tương tác thông tin của các đối tượng.

- Đảm bảo cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% đài truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính, định kỳ phát các tin, bài, thông báo hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch dịch vụ công cơ bản: khai sinh, khai tử, hộ khẩu, đăng ký kết hôn, bảo hiểm, cấp lý lịch tư pháp, cấp thẻ lao động…

- 100% các cơ quan báo, đài Thành phố mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư.

- Các cơ quan báo, đài Trung ương có cơ chế phối hợp tuyên truyền với Thành phố Hà Nội thường xuyên đăng tải nội dung về cải cách hành chính, nhất là các sáng kiến về cải cách hành chính, gương cán bộ, công chức tận tụy phục vụ nhân dân.

- Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các Sở, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn:

+ Đối với đơn vị đã có bảng thông tin điện tử: 100% đơn vị cho chạy bảng chữ liên tục trong giờ làm việc thông tin tuyên truyền văn hóa công sở, khẩu hiệu động viên tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân, tổ chức đến giao dịch.

+ Đối với đơn vị chưa có bảng thông tin điện tử: 100% đơn vị treo khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền văn hóa công sở, khẩu hiệu động viên tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức đối với người dân, tổ chức đến giao dịch.

(Riêng các đơn vị có các thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài có thể niêm yết nội dung tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Nội dung tuyên truyền cụ thể, khẩu hiệu do Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ phối hợp hướng dẫn, thống nhất trên địa bàn toàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn

Cập nhật, công khai, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính, các văn bản quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc, trên cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và thông qua các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Hướng dẫn các thủ tục hành chính gắn với cuộc sống của người dân trên hệ thống truyền thanh cơ sở, các cơ quan báo chí, cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Các thủ tục như: Khai sinh, khai tử, hộ khẩu, bảo hiểm, cấp lý lịch tư pháp, cấp thẻ lao động.

Nghiên cứu hình thức phù hợp, có cơ chế tiếp nhận ý kiến đóng góp, trao đổi, giải đáp để tuyên truyền các thủ tục hành chính gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, qua đó, rà soát, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Hà Nội. Cụ thể, duy trì, nâng cao chất lượng các hòm thư tiếp nhận thông tin, giữ mối liên hệ thường xuyên với công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phổ biến các quy định, chế tài xử lý vi phạm đối với người đứng đầu và công chức các Sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thực thi nhiệm vụ theo chức trách được giao trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Nghiên cứu việc thực hiện đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về vi phạm của cán bộ, công chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; thông tin rộng rãi các kênh cung cấp thông tin về vi phạm.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những nội dung cơ bản về cải cách hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp chỉ đạo thực hiện và theo dõi về công tác hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

2. Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính, những tác động từ cải cách hành chính đến đời sống xã hội

Thường xuyên cung cấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, tờ gấp, sổ tay…) về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đến đại bộ phận người dân, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia tích cực của công dân, tổ chức, cụ thể: giới thiệu về dịch vụ công, tiến tới tăng dần số lượng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông"; xây dựng "cơ quan điện tử".

Hướng dẫn, phổ biến những quy định về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố thông qua các ấn phẩm truyền thông, tin bài trên các loại hình báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, làm cơ sở để các cơ quan áp dụng và thực hiện; đồng thời, xây dựng hình ảnh các cơ quan nhà nước hiện đại.

Kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả triển khai, thực hiện các Đề án được UBND Thành phố phê duyệt trong các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, y tế, xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, tài nguyên - môi trường.

Công khai trên các cơ quan truyền thông báo chí về việc triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố, các giải pháp khắc phục những tồn tại, coi đây là tiêu chí chấm điểm thi đua của cơ quan, đơn vị, bên cạnh nhiệm vụ điều tra xã hội học đánh giá, nhận xét năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đảm bảo cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành trên cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy, tiếp nhận và giải đáp đầy đủ, cụ thể, thỏa đáng các câu hỏi, vướng mắc về thủ tục hành chính khi có yêu cầu của người dân, tổ chức gửi tới các cơ quan, đơn vị thông qua bất cứ hình thức thông tin nào (phản ánh trực tiếp, điện thoại, fax, thư, thư điện tử).

Chủ động tập hợp các bộ thủ tục hành chính, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị thành các tài liệu để in thành ấn phẩm, phục vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới người dân, tổ chức. Quan tâm tập huấn đối tượng tuyên truyền là những cá nhân, doanh nghiệp trung gian, được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính.

Nêu gương "Người tốt - Việc tốt", người có sáng kiến về cải cách hành chính, có đóng góp tích cực, mang tính xây dựng, khả thi và tính thực tiễn cao. Đồng thời, tham gia phát hiện, phê phán, lên án những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, nhất là các hành vi sách nhiễu, cửa quyền, ứng xử không chuẩn mực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tổ chức xây dựng và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố. Thời gian hoàn thành: trước tháng 6 năm 2014.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ tổ chức thực hiện hình thức tuyên truyền phù hợp bằng ngoại ngữ (chủ yếu qua cổng/ trang thông tin điện tử tiếng Anh) để giới thiệu, hướng dẫn cá nhân, tổ chức nước ngoài có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài; xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành ủy trước khi hướng dẫn thực hiện trên địa bàn toàn Thành phố. Thời gian hoàn thành nội dung khẩu hiệu: trước tháng 5 năm 2014.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo đài thành phố, các đài truyền thanh cơ sở (quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn) tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung cải cách hành chính. Chủ trì, phối hợp với cơ quan báo đài Trung ương hợp tác tuyên truyền với Hà Nội về đề tài cải cách hành chính.

2. Sở Nội vụ

Tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố và của các cơ quan, đơn vị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ nghiên cứu, xây dựng thống nhất danh mục các nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền về cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các Sở, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính đối với các cán bộ, công chức trực tiếp chỉ đạo thực hiện và theo dõi cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Thành phố; tuyên truyền việc thực hiện Đề án thí điểm liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong việc Khai sinh - Khai tử - Hộ khẩu - Bảo hiểm; Cấp Lý lịch tư pháp - Thẻ lao động.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục hành chính; xây dựng các nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các Sở, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn.

4. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến yếu tố nước ngoài cho người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2014 theo kế hoạch đề ra.

6. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị mình, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ thực hiện công tác tuyên truyền. Có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên cho các cơ quan báo đài về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền cải cách hành chính cho các cơ quan báo chí. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, khẩu hiệu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các Sở, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn. Phối hợp đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn. Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá nhận xét về năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND Thành phố).

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố

Hướng dẫn các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia góp về, xây dựng sáng kiến cải cách hành chính.

9. Các cơ quan báo, đài Thành phố

Chủ động xây dựng và cập nhật tin bài về cải cách hành chính. Căn cứ vào nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu thực tiễn, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền; quan tâm bố trí vị trí trang tin bài, thời gian phát sóng tin bài hợp lý, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014. UBND Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố đã đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh kịp thời qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NV, Bộ TTTT;
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo đài TW và TP;
- VPUB: đ/c CPVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, Vxh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 63/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 24/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 63/KH-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225643