• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Cải thiện môi trường kinh doanh

Văn bản pháp luật về Nâng cao năng lực cạnh tranh

 

Kế hoạch 637/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 637/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/KH-UBND

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-BCĐ ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại các đơn vị được kiểm tra.

- Trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020 theo các văn bản sau: Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14/7/2016; Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 15/7/2016; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 27/2/2017; Kế hoạch s192/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện trách nhiệm là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì phụ trách chỉ số thành phần; được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện các chỉ tiêu của chỉ số thành phần; công tác quán triệt và phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong đơn vị; công tác phối hợp giữa đơn vị chủ trì và và các đơn vị phối hợp.

- Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong đơn vị.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần đoàn kiểm tra:

3.1. Thời gian, địa điểm và đơn vị kiểm tra:

- Tháng 11/2017 Tiến hành kiểm tra đối với Sở Tư pháp.

- Tháng 12/2017: Tiến hành kiểm tra đối với Tòa án nhân dân tỉnh

- Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

3.2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

- Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành viên của Ban Chỉ đạo PCI gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và một số Sở, ban ngành liên quan liên quan tại Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo PCI thuộc thành phần dự họp trên.

4. Chương trình làm việc

STT

Nội dung

Thực hiện

1

Giới thiệu thành phần tham dự

Văn phòng UBND tỉnh Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra

2

Quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu

Thường trực UBND tỉnh

3

Thông qua báo cáo những nội dung được kiểm tra

Lãnh đạo đơn vị được kiểm tra

4

Thảo luận và hỏi đáp những vấn đề liên quan nội dung kiểm tra

Đoàn kiểm tra và Đại diện đơn vị được kiểm tra

5

Kết luận

Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

4. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị được kiểm tra (Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh) căn cứ nội dung kiểm tra, chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 07 ngày so với thời gian kiểm tra của đơn vị đtổng hợp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, tài liệu có liên quan phục vụ đoàn kiểm tra.

 


Nơi nhận:
- Thành phần đoàn kiểm tra;
- CT và các Phó CT.UBND tỉnh (b/c);
- Các đơn vị: Sở Tư pháp, Thanh
tra tỉnh, Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT;
- Lãnh đạo Vp.UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 637/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 02/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 637/KH-UBND

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366676