• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 638/KH-UBND năm 2018 về phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030

Tải về Văn bản khác 638/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/KH-UBND

Điện Biên, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIN BIÊN ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2030 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Giai đoạn đến năm 2020:

- Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ và các đô thị trên địa bàn, lồng ghép mục tiêu phát trin đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước bin dâng.

- Triển khai thực hiện báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn, thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn đô thị.

- Xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước bin dâng.

- Cán bộ chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, UBND thành phố Điện Biên Phủ được đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

b) Giai đoạn từ năm 2020 - 2030:

- Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được duyệt mới.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

- Đề ra được bước đi cụ thể, lựa chọn những chủ đề, nhiệm vụ trng tâm, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của tỉnh và xây dựng những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, khả thi đthực hiện các mục tiêu đã đ ra.

- Nâng cao nhận thức về Phát triển đô thị tăng trưởng xanh cho các cơ quan, công sở, các tổ chức xã hội; lồng ghép các nội dung của Phát triển đô thị tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch khu đô thị, chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh...

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác lập, quản lý, tổ chức thực hiện việc Phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để tham gia xây dựng các Kế hoạch hành động cụ thể các chủ đề, nhiệm vụ hành động ưu tiên nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về giảm phát khí thải nhà kính.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh.

b) Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, chương trình phát triển đô thị, lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

c) Lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

d) Rà soát, điều chỉnh các định hướng, chiến lược và quy hoạch phát triển hệ thống đô thị lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Lập kế hoạch huy động nguồn lực, ng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn, gồm 5 nội dung ưu tiên:

a) Đầu tư phát triển hệ thống đô thị theo các chương trình mục tiêu, nâng cao hiệu quả kết nối đô thị - nông thôn.

b) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị.

c) Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân thu nhập thấp.

d) Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị.

đ) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ công trình xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình.

3. Quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, gồm 5 nội dung ưu tiên:

a) Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

b) Kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

c) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

d) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

đ) Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng lưới, đối thoại chính sách về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đi khí hậu.

4. Danh mục một số dự án ưu tiên triển khai

- Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Điện Biên Phủ.

- Hạ tầng khung khu đa chức năng dọc trục đường 60m.

- Cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ.

- Các hạng mục công trình Khu trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công viên nghĩa trang Điện Biên.

- Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên.

- Xây dựng thí điểm khu nhà ở xã hội cho cán bộ công chức trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

- Các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.

- Xây dựng các nhà máy nước tại thị trấn Mường Ảng, trung tâm huyện Nậm Pồ.

- Khu đô thị mới Nam Thanh Trường.

- Đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ.

- Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cu A1 xuống cầu C4 thành phố Điện Biên Phủ.

- Khối trụ sở là việc của các Sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

- Chợ thị trấn Tuần Giáo huyện Tuần Giáo.

- Chợ Mường Thanh.

- Cải tạo nâng cấp, đầu tư mới hệ thống kè, công viên, cảnh quan hai bờ sông Nậm Rm, thành phố Điện Biên Phủ.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Sở Xây dựng

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông đô thị, các chương trình phát triển đô thị, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đã được duyệt trước năm 2015, lồng ghép các mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng lấy giao thông công cộng làm chủ đạo, quy hoạch ở các đầu mối giao thông quan trọng.

- Thực hiện công tác lồng ghép phát triển đô thị tăng trưởng xanh trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên.

- Chủ trì trong kiểm tra đánh giá việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh: Tổ chức thực hiện đánh giá và lập báo cáo hàng năm và theo giai đoạn theo các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; Lập, bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, làm cơ sở đứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý.

1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn:

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông xanh, xử lý rác thải, nước thải đô thị: Đầu tư xây dựng hình thành hệ thống giao thông công cộng xanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông công cộng đô thị; Đầu tư cải tạo các bãi chôn lấp, xử lý rác thải đô thị; Đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung cho đô thị, nâng cao năng lực thoát nước đô thị, kết hợp xanh hóa cảnh quan đô thị.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo các khu dân cư thu nhập thấp: Xây dựng kế hoạch, đầu tư cải tạo, chỉnh trang các khu thu nhập thấp, khu ở không chính thức ven sông, kênh trong nội thị.

- Xây dựng kế hoạch và đầu tư xây dựng không gian công cộng đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị: Đầu tư xây dựng các hđiều hòa, khu vực trũng thành nới chứa nước định kỳ, cải tạo hệ thống kênh, rạch, sông suối, ao hồ trong đô thị trên cơ sở tôn trọng khung thiên nhiên, kết hợp bộ lọc sinh thái tăng cường năng lực thoát nước cho đô thị; Xây dựng không gian xanh công cộng đô thị gắn với mặt nước tự nhiên, hồ, sông; cải tạo thái thiết các không gian công cộng lịch sử trong đô thị.

1.3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thông tin, truyền thông phbiến nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển đô thị xanh trên địa bàn.

- Hướng dẫn triển khai các giải pháp phát triển htầng kỹ thuật thông tin và truyền thông thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị xanh trên địa bàn tỉnh.

1.4. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện việc đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh: Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị, sự phù hợp và khả thi giữa giải pháp quy hoạch đô thị và nguồn lực thực hiện; Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị thành phố Điện Biên phủ (UBND thành phố Điện Biên Phủ thực hiện nội dung này); Đánh giá thực trạng đầu tư và danh mục ưu tiên đầu tư phát triển đô thị.

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ xanh vào quá trình quy hoạch, thiết kế, thi công công trình: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, phát triển, sử dụng vật liệu công nghệ xây dựng xanh, thân thiện môi trường trong xây dựng công trình kiến trúc đô thị; Triển khai thực hiện đề án áp dụng công nghệ quản lý thông tin trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình tại đô thị; Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển các phương pháp quy hoạch, kiến trúc, thi công công trình xanh.

- Nghiên cứu, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Gửi báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đến UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để làm cơ sở triển khai các hoạt động theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

1.5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi phí ngân sách thực hiện hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và được huy động từ các nguồn vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn vay ODA, vn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển và nguồn chi sự nghiệp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí cho mục tiêu phát triển bền vững đúng mục đích và hiệu quả.

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất các Bộ, ngành Trung ương huy động nguồn lực thực hiện từ các tổ chức quốc tế. Đề xuất lồng ghép các chương trình mục tiêu, huy động các nguồn tài trợ, viện trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và Quốc tế, tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tư nhân đầu tư nguồn lực phát triển đô th tăng trưởng xanh theo kế hoạch đề ra.

3. Giám sát đánh giá

- Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 10 hằng năm để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đô thị tăng trưởng xanh gửi Bộ Xây dựng theo yêu cầu.

- Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trong Kế hoạch hành động.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc có văn bản đề xuất qua Sở Xây dựng tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT,
TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 638/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 19/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 638/KH-UBND

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378053