• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 64/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ, NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo 100% đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ được phổ biến và nắm được các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung, của đối tượng nói riêng, các hành vi bị nghiêm cấm, tác hại, trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan đến từng cá nhân đối tượng. Giáo dục pháp luật, đảm bảo các đối tượng thực hiện đầy đủ quyền tiếp cận thông tin về pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

- Quá trình tổ chức thực hiện bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; đảm bảo tính thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đối tượng của Đề án.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh hướng dẫn, theo dõi thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, xây dựng phóng sự,… cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù ở Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong phổ biến, giáo dục cho người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng và các đối tượng khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, trang cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì thực hiện các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo Trung tâm dạy nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, ưu tiên tuyển chọn lao động đối với các đối tượng của Đề án. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho đối tượng thuộc phạm vi của Đề án, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát hệ thống văn bản trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Đề án; đề xuất hoàn thiện về cơ chế, chính sách pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đào tạo, hỗ trợ giải quyết việc làm đối với người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thích hợp, chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, tọa đàm,... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền về các mô hình hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự trù và bố trí nguồn kinh phí hàng năm của địa phương để đảm bảo thực hiện; hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các nguồn kinh phí khác huy động được trong quá trình thực hiện Đề án.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân đang chấp hành án, người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, người bị áp dụng giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho đối tượng thuộc phạm vi của Đề án, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi về Công an Tỉnh chậm nhất ngày 31 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên tham gia triển khai các nội dung của Đề án và phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi của Đề án.

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an Tỉnh để được hướng dẫn, thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bộ Công an;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam Tỉnh;
- TAND, VKSND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 64/KH-UBND

356

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437788