• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Văn bản khác 65/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Thực hiện Kế hoạch trin khai thi hành Luật ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Trin khai thi hành Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phHà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Kịp thời triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật và các văn bản được sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật đến Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ công chức là người có thm quyền xử phạt và tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

- Xác định cụ thcông việc, tiến độ, thời hạn, vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tchức trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, hiệu quả của các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã; xã phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tchức có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật.

- Xác định cụ thnội dung công việc, cách thức, thời gian, kết quả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đồng thời phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức trin khai thi hành Luật và quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

a) Tchức hội nghị của y ban nhân dân Thành phố quán triệt nội dung Luật với thành phần tham dự: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND các cấp; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, cán bộ công chức là người có thẩm quyền xử phạt và tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Văn phòng y ban nhân dân Thành phố; các Sở, Ban, ngành Thành phố; y ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

Hình thức thực hiện: Hội nghị quán triệt phổ biến trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2021.

b) Các sở, ban, ngành thành phố; y ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật tới người có thm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.

a) Tchức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính về nội dung của Luật với thành phần tham dự: đội ngũ báo cáo viên pháp luật của thành phố, cán bộ, công chức, viên chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Hình thức thực hiện: Hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, biên soạn tài liệu, tờ gấp, sổ tay, hỏi đáp pháp luậtvà các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo

b) Các sở, ban, ngành thành phố; y ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phbiến nội dung Luật đến đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và tchức, công dân trên địa bàn.

Thời gian thc hiện: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đến đội ngũ cán bộ công chức là người có thm quyền xử phạt, tham mưu quản lý nhà nước và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phi hợp: Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã

Hình thức thực hiện: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm ...

Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Các sở, ban, ngành thành phố; y ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người có thẩm quyền xử phạt, cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý.

Hình thức thực hiện: Phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị

Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật

a) Rà soát, sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành thành phố phối hợp với ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình và báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 8 năm 2021.

Đơn vị tổng hợp: Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các sở, ban, ngành Thành phố những văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân Thành phố liên quan đến xử lý vi phạm hành chính và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Sản phm: Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân Thành phố liên quan đến xử lý vi phạm hành chính.

b) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản sửa đi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với Luật.

Đơn vị thực hiện: Sở, ban, ngành Thành phố thực hiện theo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2021 và các năm tiếp theo

5. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) y ban nhân dân Thành phố kim tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã theo quy định của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan

Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị trực thuộc do mình quản lý.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các Sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; kịp thời ban hành và tchức thực kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính theo các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đđược hướng dẫn và tổng hp báo cáo UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán đúng theo quy định.

3. Giao Sở Tư pháp:

- Xây dựng Dự toán kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TTT
U, TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;

- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 65/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 16/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 65/KH-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467985