• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 651/KH-UBND triển khai công tác đặc xá năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 651/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 651/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016, Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện đặc xá năm 2016, y ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai công tác đặc xá năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù biết ăn năn hối cải, tích cực phấn đu học tập, lao động cải tạo để trthành người có ích cho xã hội; giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

2. Công tác đặc xá năm 2016 phải được tiến hành kịp thời, đúng quy định pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bng, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ; đúng đối tượng, đúng các tiêu chuẩn, điều kiện, không để sai sót, tiêu cực xảy ra.

3. Đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, làm cho nhân dân nói chung, thân nhân gia đình và bản thân người phạm tội nói riêng thấy rõ được chính sách khoan hồng của Đng và Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của công dân tích cực tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc Luật đặc xá, Nghị định số 76/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật đặc xá, Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016, Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá. Khẩn trương tổ chức thực hiện công tác đặc xá, đạt mục đích, yêu cầu, đúng thời gian và quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các S, ban, ngành, y ban nhân dân các cp tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cng đồng đi với người chp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Phối hợp tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát và giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiến hành rà soát, xét, đề nghị và lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá, đảm bo tiến độ theo chỉ đạo ca Bộ Công an và UBND tỉnh.

- Chủ động nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến đặc xá; trả lời bằng văn bản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có đơn khiếu nại về trường hợp không được đặc xá theo đúng lý do của Hội đồng tư vấn đặc xá.

- Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung Quyết định về đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước.

- Tổ chức tốt Lễ công bquyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành, thị; làm tốt công tác sơ kết công tác đặc xá năm 2016.

- Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho công tác đặc xá và các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá trở về địa phương cư trú.

2. Tòa án nhân dân tỉnh

- Phi hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt (nếu có) cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; tập hợp hồ sơ, danh sách ngưi đang được hoãn, tạm đình chchấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trình cơ quan có thm quyền xét duyệt.

- Thông báo cho Trại tạm giam Công an tỉnh biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thm hoặc tái thẩm.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để thông báo kịp thời cho Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết, phối hợp.

4. Cục thi hành án dân sự

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp Chi cục thi hành án dân sự tạo điều kiện tốt nhất cho thân nhân của phạm nhân thực hiện các hình phạt bổ sung (phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác) và phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam đóng trên địa bàn tỉnh để thu các khon tin ca gia đình phạm nhân và cấp các loại giấy tờ cho họ, phục vụ tốt nht việc đặc xá cho các phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện cấp tỉnh, Trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá.

6. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Công an Nghệ An và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Nghệ An: Tổ chức tuyên truyền công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống sớm tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức xã hội có liên quan tổ chức thực hiện tốt Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đi với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Đồng thời, quan tâm, tạo điu kiện giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng, hạn chế việc tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

8. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đặc xá năm 2016; giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2016 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyn, đồng thời hướng dẫn y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành, thị phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục giáo dục, giúp đngười được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trthành người có ích cho xã hội.

9. Sở Tài chính phối hợp với các ngành, địa phương đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác đặc xá và các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng.

10. Các sở, ban, ngành khác căn cứ chc năng, nhiệm vụ để phối hợp tốt với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác đặc xá và đảm bảo cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

11. UBND cấp huyện, xã

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định về đc xá của Chủ tịch nước năm 2016 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền,

- Cung cp thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận vhoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyn xã, phường, thị trn; các ngành, các cơ quan, tchức xã hội ở địa phương, tchức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá về địa phương và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá.

III. T CHC THC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này các sở, ban, ngành có liên quan, y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các thành viên Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Nghệ An có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo bng văn bản vUBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Phòng PC81) để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính ph;
-
Lãnh đạo Tng cục VIII BCA; (đ b/cáo)
-
Cục C86 - Tổng cục VIII BCA; (đ b/cáo)
-
TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
-
Đ/c Chủ tịch UBND tnh (b/cáo)
-
PCT TT UBND tnh Lê Xuân Đại;
-
Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
-
UBND các huyện, thành, th;
-
Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
- Lưu: VT, UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 651/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 651/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331922