• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam


 

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TK về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Tải về Văn bản khác 66/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTG NGÀY 21/01/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHBAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tưng Chính phủ (Quyết định s142/QĐ-TTg) về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TK ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư (Kết luận số 52-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thi kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 27); Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 142/QĐ-TTg , tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

a) Quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 142/QĐ-TTg đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đcao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện.

b) Việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg phải đảm bảo nghiêm túc, cht lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công và phù hp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Việc thực hiện Kế hoạch này phải đồng bộ với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 849-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Chương trình hành động 849-CTr/TU); Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tnh (Kế hoạch số 426/KH-UBND) về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các sở, ngành, đơn vị và địa phương tchức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phbiến, triển khai các nội dung nêu trong Quyết định s 142/QĐ-TTg gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27, Kết luận số 52-KL/TW, Chương trình hành động số 849-CTr/TU và Kế hoạch số 426/KH-UBND trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian: Hoàn thành trong Quý II năm 2020.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí quan trọng của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 27, Kết luận số 52-KL/TW và các chương trình, đề án, kế hoạch của tnh vxây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức

a) Các s, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm: Rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cn sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để trí thức phát triển, cống hiến và được xã hội tôn vinh; tạo hành lang pháp lý thun lợi và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo đảm quyền li, trách nhiệm của trí thức khi tham gia hoạt động tư vn, phản biện và giđịnh các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo nhằm tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo lợi ích đối với các sản phẩm sáng tạo của trí thức, phù hợp vi xu hướng hội nhập quốc tế.

Thời gian: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tôn trọng và phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu sáng tạo của trí thức trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ; hỗ trợ ứng dụng, chuyn giao từ nghiên cu đến sản xuất trong doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và thị trường khoa học và công nghệ. Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/09/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường, và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về phát triển công nghệ sinh học tnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức sơ kết, đánh giá và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm; phát huy vai trò của Quỹ Phát trin khoa học và công nghệ tỉnh và trong các doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tchức sơ kết, đánh giá và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng, sửa đi và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đc biệt chú trọng ti đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trong và ngoài nước để phát triển đội ngũ trí thức.

- Thực hiện đổi mới giáo dục từ cơ cấu hệ thống đến chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao cht lượng và hiệu quả đào tạo đại học, thực hiện các biện pháp gắn đào tạo với nhu cu người học và nhu cầu của xã hội. Hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và cơ chế đu tư cho nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

d) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Rà soát, tham mưu thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với trí thức, đặc biệt đối với trí thức làm việc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tri thức là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

Thời gian: Thường xuyên, hàng năm.

3. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức.

Thi gian: Thường xuyên, hàng năm.

b) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan:

- Rà soát sửa đổi, xây dựng các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; thành lập quỹ đu tư khởi nghiệp, đi mới sáng tạo; quỹ phát triển khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu phù hp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thi gian: Thường xuyên, hàng năm.

- Đến năm 2024, thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo tnh Hà Tĩnh.

4. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các liên hiệp hội, hội trí thức

a) Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan: Xây dựng quy định về phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ.

Thời gian: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

b) Sở Nội vụ chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan: Đề xuất kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức theo hưng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thi gian: Hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

c) Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh chủ trì phối hợp vi các đơn vị liên quan: Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đi vi các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian: Hoàn thành trong Quý III năm 2020,

5. Xây dựng Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030.

Thời gian: Hoàn thành trong Quý II năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả thực hiện (gửi báo cáo trước ngày 10 tháng 12 hằng năm).

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp vi các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

3. Trong quá trình tchức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thi tham mưu Ủy ban nhân dân tnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- Vụ KH&CN Địa phương (Bộ KH&CN);
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C
ác s, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức xã hội, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành ph
, thị xã;
- CVP, các Phó CVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 66/KH-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442213