• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Văn bản khác 67/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án); để triển khai thực hiện Đề án kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tội phạm, tham nhũng; đồng thời tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án;

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến Đề án

Phổ biến, quán triệt nội dung của Đề án bằng các hình thức phù hợp đến các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Phối hợp với các Sở, Ngành trong việc thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp, rà soát lựa chọn và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp

a) Phối hợp với các Sở, Ngành trong việc thẩm định hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giám định

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo

b) Rà soát lựa chọn và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn, các Ban, Ngành và đơn vị trực thuộc cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm giám định Pháp y, Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Y tế, Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn, các Ban, Ngành và đơn vị trực thuộc cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước về giám định tư pháp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn, các Ban, Ngành và đơn vị trực thuộc cấp tỉnh có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm và tổng kết sau 05 năm thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí có liên quan khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại mục II Kế hoạch này. Tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền Đề án và các văn bản pháp luật có liên quan cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị mình, tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Đề án; phối hợp kiểm tra sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí để triển khai các nội dung của Đề án này.

4. Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Đề án này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính-Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục II;
- CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học- Công báo;
- Lưu: VT, NC (T)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 25/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 67/KH-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393864