• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Kế hoạch 67/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Văn bản khác 67/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong triển khai và phối hợp thực hiện các hoạt động trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận, nắm bắt và áp dụng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, xác định hoạt động ưu tiên; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh.

b) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các hoạt động cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Thực hiện rà soát danh mục, chỉ dẫn tra cứu văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Biên soạn sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giới thiệu, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Các tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, ấn phẩm tuyên truyền. Xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp

a) Giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp bằng các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại và các hình thức theo quy định của pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

b) Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật: Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến quy định pháp luật về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

4. Tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,...để giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,...thiết thực với doanh nghiệp, phù hợp với ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách, lập dự toán kinh phí và vận động các khoản tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Các nội dung chi, mức chi liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được áp dụng theo một trong những văn bản sau:

a) Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

b) Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung và một số mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp (trước ngày 30/11/2018).

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

3. Sở Tài chính

Bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch (trước ngày 26/02/2018) và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; chủ động thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách; chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch và Phụ lục kèm theo; tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/11/2018.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch (trước ngày 26/02/2018) và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/11/2018.

6. Đề nghị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bố trí nhân viên phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử nhân viên tham gia các Hội nghị, tập huấn các chương trình, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cục Thuế AG;
- Cục Hải quan AG;
- BHXH tỉnh AG;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 67/KH-UBND Ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Nội dung/biện pháp thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

I. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

1

Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo từng ngành, lĩnh vực, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp

Định kỳ hàng tháng

Sở Tư pháp

2

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Trang thông tin điện tử của Sở

Thường xuyên trong năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

Hoàn thiện và nâng cấp chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang

Năm 2018

Giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia

Quảng bá các chuyên trang, chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử

3

Cập nhật thông tin các quy định mới của pháp luật có liên quan đến ngành Kế hoạch và Đầu tư và các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường xuyên trong năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý trên Website của Cục Thuế, đồng thời rà soát, cập nhật, công khai, niêm yết đầy đủ theo quy chế công khai thủ tục hành chính về thuế được sửa đổi, bổ sung, công bố

Quý I năm 2018

Cục Thuế

Vận hành hiệu quả Trang thông tin của Cục Thuế phục vụ việc tra cứu, truy cập thông tin của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh

Thường xuyên trong năm 2018

5

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu... của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan An Giang

Thường xuyên trong năm 2018

Cục Hải quan

6

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội,...áp dụng đối với các doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý khu kinh tế

Quý I năm 2018

Ban Quản lý khu kinh tế

7

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang (bổ sung, điều chỉnh một số thủ tục về lĩnh vực lao động, tiền công, tiền lương và lĩnh vực xây dựng) đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ban Quản lý khu kinh tế

Quý I năm 2018

II. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

1

Biên soạn Sổ tay pháp luật dành cho doanh nghiệp

Tháng 9 năm 2018

Sở Tư pháp

2

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: thông tin - báo chí - xuất bản; công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông

Năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Xây dựng cẩm nang doanh nghiệp nhằm hướng dẫn, phổ biến những điều doanh nghiệp cần biết trước và sau đăng ký thành lập, những thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ thông tin về pháp luật thuế

Thường xuyên trong năm 2018

Cục Thuế

5

Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu giới thiệu, phổ biến chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung

Năm 2018

III. Tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại, tọa đàm

1

Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Tháng 6, tháng 9 năm 2018

Sở Tư pháp

2

Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về phân bón, thủy sản, chăn nuôi và thú y

Quý II năm 2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về thông tin - báo chí - xuất bản; công nghệ thông tin, bưu chính - viễn thông cho doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Quý III năm 2018

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương

Quý III năm 2018

Sở Công thương

Tập huấn về công tác thẩm định và hậu kiểm việc thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do ngành Công thương quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang

Tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương

Quý IV năm 2018

Hội nghị về kỹ thuật an toàn, giảm phát thải khí nhà kính cho cán bộ, công chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh do ngành Công thương quản lý

5

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 02 lần/năm nhằm xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành của doanh nghiệp

06 tháng/lần

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Hội nghị tập huấn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Quý II năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo An Giang và huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật liên quan ngành Khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên trong năm 2018

8

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp (theo Quy chế đối thoại của cơ quan thuế) và Hội nghị triển khai chính sách thuế mới

Thường xuyên trong năm 2018

Cục Thuế

9

Tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2018. Kết hợp tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế

Tối thiểu 01 lần trong năm 2018

Cục Hải quan

10

Phổ biến Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư thay thế Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Phổ biến kết hợp tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp 2018 (Sau khi văn bản được ban hành, dự kiến trong Quý I năm 2018)

 

11

Tuyên truyền và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm,...có hiệu lực trong năm 2018

Quý II năm 2018

Ban Quản lý khu kinh tế

IV. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

1

Thực hiện giải đáp pháp lý 100% yêu cầu của các doanh nghiệp (bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, giải đáp qua điện thoại, các hình thức khác theo quy định của pháp luật)

Khi có yêu cầu

Sở Tư pháp

2

Nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp bằng các hình thức theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Qua đó, tổng hợp kiến nghị liên quan đến các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời tham mưu cho việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật mới

Khi có yêu cầu

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, thư điện tử, giải đáp bằng văn bản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, thủ tục thành lập doanh nghiệp, các vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Khi có yêu cầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Tổ chức tiếp nhận, tư vấn và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ

Khi có yêu cầu

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp qua mục “Hỏi và đáp” trên Cổng thông tin điện tử Cục Hải quan An Giang

Khi có yêu cầu

Cục Hải quan

6

Thực hiện việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp về các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, kinh doanh, thuế bằng thông qua các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP

Khi có yêu cầu

Ban Quản lý khu kinh tế

7

Tiếp nhận thông tin, ý kiến phản ánh, khiếu nại về mức đóng, mức hưởng, thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,...của doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, hướng dẫn, trả lời bằng văn bản các nội dung về lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến doanh nghiệp; hỗ trợ, giúp doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp có yêu cầu

Khi có yêu cầu

Bảo hiểm xã hội

V. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật

1

Tổng hợp các giải pháp pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp gửi các cơ quan Trung ương có liên quan giải đáp

Định kỳ hàng tháng

Sở Tư pháp

2

Theo định kỳ tổ chức họp mặt doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định của pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định

Quý II và Quý IV năm 2018

Ban Quản lý khu kinh tế

VI. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020

Cả năm 2018

Sở Tư pháp

2

Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh triển khai Chương trình số 02/CTrPH-STP-HHDN ngày 02 tháng 8 năm 2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

3

Triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang

Cả năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Tiếp tục triển khai thực hiện: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hỗ trợ tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Cả năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của ngành thuế góp phần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và Đồng hành cùng Doanh nghiệp khởi nghiệp

Quý I, II năm 2018

Cục Thuế

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 05/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 67/KH-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393777