• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 674/KH-UBND năm 2016 tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam674/KH-UBND (26/12/1961 - 26/12/2016) do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Văn bản khác 674/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 674/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM (26/12/1961 - 26/12/2016)

Thực hiện Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tháng hành động quốc gia về Dân số” (tháng 12) hàng năm; Công văn số 474/TCDS-TTGD ngày 27/9/2016 của Tổng cục Dân số KHHGĐ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2016), với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thông qua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lp nhân dân trước những thách thức, khó khăn và về tầm quan trọng của công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đối với sức khoẻ của mỗi người, mỗi gia đình và sự phát triển bền vng của đất nước, của tỉnh nhà.

- Tập trung tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm đy mạnh công tác truyền thông, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, tích cực thi đua thực hiện tốt các chính sách DS-KHHGĐ, đồng thời, tăng cường sự tham gia mạnh mẽ hơn của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đi với công tác DS-KHHGĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu và tạo đà để thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ trong những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 phải bám sát vào nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; nội dung, thông điệp truyền thông, khu hiệu hành động được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN:

1. Chủ đề: “55 năm truyền thống công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”

2. Thời gian thực hiện: Từ 1/12 - 31/12/2016

3. Thông điệp tuyên truyền (Có nội dung kèm theo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo công tác Dân số/KHHGĐ các cấp ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

2. Về công tác truyền thông

Công tác truyền thông tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a. Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác DS - KHHGĐ nhằm khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác DS - KHHGĐ; tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia công tác DS-KHHGĐ;

b. Kết quả thành tựu của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian 55 năm qua, ý nghĩa Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam. Phát huy hiệu quả các mô hình, đề án nhằm nâng cao chất lượng dân số để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần tích cực và có hiệu quả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong tình hình mới.

c. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết các vấn đề mới và khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác dân số của tỉnh Nghệ An hiện nay và trong thời gian tới như: mất cân bằng giới tính khi sinh, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, già hóa dân số và người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên, chất lượng dân số, di cư và đô thị hóa...

d. Các chủ đề và thông điệp tuyên truyền về DS - SKSS/KHHGĐ

3. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về Dân số” năm 2016:

3.1. Cấp tỉnh:

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND Thành phố Vinh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về Dân số” năm 2016.

- Mục đích: Tổ chức Lễ phát động gắn với diễu hành cổ động nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông vận động, nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về công tác DS/KHHGĐ đi với sự phát triển bền vững của đất nước.

- Thành phần:

+/ Lãnh đạo Tổng cục Dân số; lãnh đạo UBND tnh; các sở, ban ngành; thành viên BCĐ công tác DS/KHHGĐ tỉnh;

+/ Lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức đoàn th ... và nhân dân các xã, phường của Thành phố Vinh.

+/ Trung tâm DS/KHHGĐ các huyện, thành, thị; Các phòng chuyên môn Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 28/11 - 4/12/2016.

- Địa điểm: Tại thành phố Vinh.

3.2. Cấp huyện, cơ sở: Các đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động, kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam và Hội nghị Tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2016 lồng ghép với các chương trình hoạt động khác như: mít tinh, diễu hành, tọa đàm, giao lưu văn nghệ...

- Ủy ban nhân dân các cấp và Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo, giám sát và bố trí kinh phí để tổ chức mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam.

4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế (Chi cục Dân số-KHHGĐ) tổ chức tốt một số hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 cụ thể như sau:

4.1. Hội thảo về giảm mức sinh trên địa bàn toàn tỉnh:

- Mục đích: Đánh giá thực trạng và tìm ra các giải pháp tối ưu để thực hiện tốt các mục tiêu giảm sinh tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trong thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thành phần: Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Dân số các huyện, thành, thị; các phòng chuyên của Chi cục.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày 23/12/2016

- Địa điểm: Thành phố Vinh

4.2. Tổ chức Liên hoan Cán bộ dân số tài năng”

- Mục đích: Thông qua việc trình bày các tiểu phẩm, trả lời câu hỏi, xử lý tình huống gắn với thực tế công việc ở cơ sở; Liên hoan Cán bộ Dân số tài nănglà cơ hội để đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ ở các cấp được giao lưu trao đi, học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay.

- Thành phần: Đội ngũ cán bộ viên chức dân số và cộng tác viên dân số đang công tác tại huyện, thành, thị; xã, phường, thị trấn; khối, xóm, thôn, bản của tỉnh Nghệ An; có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm và kỹ năng làm công tác truyền thông DS-KHHGĐ.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày 21 - 23/12/2016

- Địa điểm: Thành phố Vinh

4.3. Các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam

a- Cấp tỉnh: Tổ chức kỷ niệm 55 Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và gặp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác Dân số/KHHGĐ qua các thời kỳ.

- Mục đích: Tổ chức tọa đàm, gặp mặt giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ qua các thời kỳ nhằm tri ân và đánh giá thành tựu 55 năm xây dựng và phát triển của ngành Dân số.

- Thành phần: Lãnh đạo Tổng cục Dân số; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban ngành, thành viên BCĐ công tác DS/KHHGĐ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày 23/12/2016

- Địa điểm: Thành phố Vinh.

b- Cấp huyện, cơ sở: Các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tiễn và khả năng của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam, gặp mặt tri ân các thế hệ làm công tác DS-KHHGĐ với hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

4.4. Triển khai các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ.

Sở Y tế (Chi cục DS-KHHGĐ) chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, cơ sở tiếp tục triển khai đợt cao điểm chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại vùng đặc thù, vùng có mức sinh cao, vùng biển, vùng có đông đồng bào giáo dân.

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác Dân số/KHHGĐ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SY tế - Cơ quan thường trực công tác DS/KHHGĐ:

- Chỉ đạo, hướng dn và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố Vinh; giải quyết các vướng mắc liên quan đến Tháng hành động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ trì phi hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 cấp tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2016.

- Tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế; Tổng cục Dân số/KHHGĐ, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016.

2. Công an tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Lễ phát động và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ năm 2016; Phối hợp với ngành Y tế, các sở, ban, ngành, đơn vị để chỉ đạo triển khai các hoạt động trong Tháng Hành động.

3. Sở Tài chính:

Tham mưu UBND tỉnh kinh phí tổ chức triển khai hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đúng quy định.

4. SThông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông về công tác Dân số/KHHGĐ hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Phối hợp với ngành Y tế trong việc triển khai các hot động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam; Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục về Dân số- KHHGĐ trong cơ quan, đơn vị với nội dung và hình thức phong phú như: Hội thảo, tọa đàm, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong thực hiện chính sách DS/KHHGĐ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh:

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan DS-KHHGĐ tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách DS-KHHGĐ theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh:

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức Lễ phát động và diễu hành quần chúng hưởng ng Tháng hành động quốc gia về Dân số/KHHGĐ và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 cấp tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã):

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 phù hợp với điều kiện của từng địa phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chú trọng công tác truyền thông về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương về công tác DS - KHHGĐ để hưởng ứng Tháng hành động và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn.

- Kịp thời bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 trên địa bàn quản lý.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2016) về Sở Y tế (Chi cục Dân số/KHHGĐ tỉnh, s55-Tuệ Tĩnh-Hà Huy Tập-Thành ph Vinh) trước ngày 30/12/2016 để tổng hợp và báo cáo với Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về Dân số” và kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam năm 2016; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Tng cục Dân số-KHHGĐ (để b/c);
- Chủ tịch, PCT.VX UBND tnh;
- Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
- CVP, PVP.VX UBND tnh;
- UBMTTQ tnh;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các cơ quan thành viên BCĐ công tác DS tnh;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Báo Nghệ An, Đài PT - TH tỉnh (đ đưa tin);
- Chi cục Dân số - KHHGĐ;
- CV: VX (Hương);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Thông

 

PHỤ LỤC

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ VÀ KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY DÂN SỐ VIỆT NAM
(Kèm theo Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 12/11/2016 của UBND tỉnh)

1. Chủ đề về giảm thiểu mất cân bng giới tính khi sinh

- VÌ TƯƠNG LAI NÒI GIỐNG VIỆT, KHÔNG LA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI.

- KIM SOÁT CÓ HIỆU QUẢ TỐC ĐỘ GIA TĂNG MT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH, VÌ SỰ PHÁT TRIN BỀN VỮNG CỦA ĐT NƯỚC.

- NGHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

- HÃY ĐVIỆC SINH CON TRAI HAY CON GÁI THEO CÁCH T NHIÊN.

- KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN BNG GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ SỰ PHÁT TRIN BỀN VỮNG CỦA GIỐNG NÒI.

- THỰC HIỆN BÌNH ĐNG GIỚI GÓP PHN ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH.

- ĐẦU TƯ CHO TRẺ EM GÁI VỊ THÀNH NIÊN LÀ ĐU CHO SỰ PHÁT TRIN BN VỮNG.

2. Chủ đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản.

- BAO CAO SU VỪA GIÚP BẠN TRÁNH THAI VỪA GIÚP BẠN PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC, KCẢ HIV/AIDS.

- NAM NVỊ THÀNH NIÊN HÃY BIẾT BẢO VỆ MÌNH KHỎI MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN VÀ MẮC CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC, K C HIV/AIDS.

- CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN VÀ THANH NIÊN: TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC CỦA TUỔI TRẺ.

- KHÔNG MANG THAI Ở LỨA TUI VỊ THÀNH NIÊN VÌ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA BẠN.

- VÌ TƯƠNG LAI HẠNH PHÚC CỦA CHÍNH MÌNH, HÃY BẢO VỆ SỨC KHỎE SINH SẢN.

- TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CHT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH.

3. Chủ đề về Tư vấn, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân

- CÁC CẶP VỢ CHỒNG CHỦ ĐỘNG KHÁM VÀ TƯ VẤN SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN ĐCÓ NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH.

- TƯ VN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN Đ XÂY DNG GIA ĐÌNH KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC.

4. Chủ đề sàng lọc trước sinh, sơ sinh

- THỰC HIỆN SÀNG LỌC TRƯỚC SINH ĐỂ SINH ĐƯỢC NHỮNG ĐỨA CON KHỎE MẠNH.

- THỰC HIỆN SÀNG LỌC SƠ SINH ĐPHÁT HIỆN, ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI CÁC BỆNH DI TRUYN TRẺ.

- SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH GÓP PHẦN HẠN CHẾ DỊ TẬT BẨM SINH TRẺ EM

5. Chủ đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết

- VÌ SỰ PHÁT TRIỂN, HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH, KHÔNG KẾT HÔN CẬN HUYẾT THỐNG.

- KHÔNG KẾT HÔN SỚM HẠNH PHÚC CỦA MỖI GIA ĐÌNH, VÌ TƯƠNG LAI CỦA XÃ HỘI.

- KHÔNG KẾT HÔN CẬN HUYẾT THỐNG ĐGÓP PHẦN NÂNG CAO CHT LƯỢNG GIỐNG NÒI.

6. Chủ đề kế hoạch hóa gia đình

- VÌ GIỐNG NÒI VIỆT, MI CP VỢ CHỒNG NÊN SINH ĐỦ HAI CON.

- DÂN SỐ N ĐỊNH, XÃ HỘI PHỒN VINH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

- NAM GIỚI CÓ TRÁCH NHIỆM CHIA SẺ VỚI PHỤ NỮ TRONG THC HIỆN KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ NUÔI DẠY CON CÁI.

- HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP Đ TRÁNH MANG THAI NGOÀI Ý MUN.

- KHOẠCH HÓA GIA ĐÌNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MI CẶP VỢ CHỒNG.

- TUI TRẺ TÍCH CỰC THC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KHHGĐ.

- GIỮ KHOẢNG CÁCH HAI LN SINH TỪ 3 - 5 NĂM ĐĐẢM BO SỨC KHỎE CHO MẸ VÀ CON.

- THC HIỆN CÔNG TÁC DS - KHHGĐ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SNG.

- KHỎE MẸ, KHỎE CON, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

- NHÀ NƯỚC, XÃ HỘI, GIA ĐÌNH VÀ CÔNG DÂN TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DS - KHHGĐ.

- NAM GIỚI CN SỬ DỤNG BAO CAO SU ĐÚNG CÁCH TRONG QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐBẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA CHÍNH MÌNH, SỨC KHỎE CỦA VỢ/BẠN TÌNH VÀ THỰC HIỆN KHHGĐ.

7. Chủ đề Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai

- TIẾP THỊ XÃ HỘI CÁC PHƯƠNG TIN TRÁNH THAI GÓP PHẦN DUY TRÌ N ĐỊNH MỨC SINH THAY THẾ.

8. Chủ đề ổn định mức sinh thay thế

- DUY TRÌ N ĐỊNH MỨC SINH THAY THẾ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA.

- DÂN SỐ N ĐỊNH, XÃ HỘI PHN VINH, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

- DUY TRÌ N ĐỊNH MỨC SINH THAY TH, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ.

- DUY TRÌ MỨC SINH THẤP, HỢP LÝ SỰ PHÁT TRIN NHANH VÀ BỀN VNG CA ĐẤT NƯỚC.

9. Chủ đề 55 năm truyền thống công tác DS-KHHGĐ

- 55 NĂM CÔNG TÁC DS - KHHGĐ PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC.

- 55 NĂM CÔNG TÁC DÂN SỐ ĐỒNG HÀNH CÙNG HẠNH PHÚC MỖI GIA ĐÌNH.

- ĐẦU CHO CON NGƯỜI LÀ ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TỘC.

- ĐẦU TƯ CHO CÔNG TÁC DS - KHHGĐ LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC.

10. Chủ đề Cơ cấu dân số vàng

- NÂNG CAO CHT LƯỢNG DÂN SỐ, TẠO NGUỒN LỰC CHT LƯỢNG CAO CHO HỘI NHẬP VÀ TOÀN CẦU HÓA.

- PHÁT HUY LỢI THẾ CẤU DÂN SỐ VÀNG ĐỂ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VNG.

- PHÁT HUY LỢI THẾ CẤU DÂN SỐ VÀNG - HỘI ĐVIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN.

11. Chủ đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MI CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH VÀ TOÀN XÃ HỘI

- CHĂM SÓC, PHỤNG DƯỠNG NGƯỜI CAO TUI LÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC

- QUAN TÂM, CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY NGƯỜI CAO TUỔI - CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HÓA DÂN SỐ./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 674/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 12/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 674/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331957