• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 68/KH-UBND tổ chức hội nghị phát triển du lịch Thái Bình năm 2016

Tải về Văn bản khác 68/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÁI BÌNH NĂM 2016

Thực hiện Văn bản số 263/TB-VPCP ngày 30/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị phát triển du lịch Thái Bình năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng du lịch, đề xuất các chủ trương, chính sách định hướng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển.

- Giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đưa ra các giải pháp hiệu qu nhằm khai thác tiềm năng du lịch địa phương, từng bước đưa du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển.

2. Yêu cầu

- Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, thu hút sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh.

- Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị tập trung vào các nội dung sau:

- Đánh giá thực trạng du lịch Thái Bình (Mặt mạnh, mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân,...)

- Giải pháp, định hướng phát triển du lịch (Tập trung vào lĩnh vực lữ hành, vận chuyển khách du lịch, lưu trú, xây dựng khu, điểm du lịch trọng điểm...)

- Giải đáp kiến nghị đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

2. Chương trình Hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc Hội nghị;

- Trình bày báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Thái Bình;

- Phát biểu tham luận của các đại biểu dự Hội nghị;

- Kết luận Hội nghị.

3. Thành phần: Dự kiến khoảng 200 đại biểu

- Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đại biểu Trung ương:

+ Đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các Vụ liên quan;

+ Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

- Đại biểu tỉnh:

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các lĩnh vực liên quan;

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh;

+ Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng, Nội vụ;

+ Đại diện lãnh đạo Hội Du lịch Thái Bình;

+ Đại diện lãnh đạo các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh;

+ Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong tỉnh;

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan thuộc Sở;

+ Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

- Đại biểu huyện, thành phố:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

+ Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách lĩnh vực du lịch thuộc Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thành phố.

- Phóng viên: Thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình.

4. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 11/2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Khách sạn Dầu khí.

5. Trang trí:

5.1. Khẩu hiệu ngoài tiền sảnh khách sạn Dầu khí:

CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ
HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÁI BÌNH NĂM 2016

5.2. Tiêu đề Hội nghị:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

HỘI NGHỊ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÁI BÌNH NĂM 2016

Thái Bình, ngày    tháng 11 năm 2016

6. Kinh phí tổ chức hội nghị: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị phát triển du lịch Thái Bình năm 2016;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến danh sách mời, gi giấy mời và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất (Hội trường, trang trí khánh tiết, tài liệu hội nghị, công tác hậu cần....) phục vụ tổ chức Hội nghị;

- Xây dựng dự thảo báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Thái Bình; làm việc với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị nội dung tham luận; tổng hợp các kiến nghị đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp trước khi tổ chức Hội nghị;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những kiến nghị, đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi S Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị.

3. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức Hội nghị theo đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

4. Các s, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chuẩn bị ý kiến phát biểu và ý kiến trả lời các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp có liên quan đến ngành, địa phương.

5. Đại diện các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lch trong tỉnh: Chuẩn bị các ý kiến tham luận bằng văn bản (Nếu có kiến nghị đề xuất cần làm rõ: những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết).

Các ý kiến tham luận của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, đại diện các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch gửi về S Văn hóa Thể thao và Du lịch tổng hợp trước ngày 18/10/2016.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phát triển du lịch Thái Bình năm 2016. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Văn hóa Th thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Các s
, ngành liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Các doanh nghi
p du lch có liên quan;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 07/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 68/KH-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326273