• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Kế hoạch 68/KH-UBND kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Tải về Văn bản khác 68/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn Tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực hiện các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này và theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Phạm vi kiểm tra

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Đối tượng kiểm tra

a) Cấp tỉnh: Tại một số sở, ngành Tỉnh, cụ thể:

- Thanh tra sở và các đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc sở;

- Một số Phòng nghiệp vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an Tỉnh;

- Cục Hải quan Tỉnh và các Chi cục trực thuộc;

- Cục Quản lý thị trường và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc;

- Đồn Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh.

b) Cấp huyện: Tại Ủy ban nhân dân và Công an một số huyện, thị xã, thành phố do Trưởng Đoàn Kiểm tra lựa chọn..

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra: Đoàn Kiểm tra sẽ thông báo thời gian, địa điểm cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;

- Việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Việc lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

b) Mốc thời gian lấy số liệu kiểm tra

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020.

2. Hình thức kiểm tra

Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp các hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và có báo cáo gửi Đoàn Kiểm tra trước ngày kiểm tra theo Thông báo lịch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra sẽ có Thông báo kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đoàn Kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; những cơ quan, đơn vị không được kiểm tra có trách nhiệm tiến hành việc tự kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 12/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 68/KH-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437791