• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


 

Kế hoạch 684/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Văn bản khác 684/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017-2021” NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 414/KH-BCĐ ngày 10/02/2020 của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2020 (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án trong năm 2019, tiếp tục tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ được phê duyệt, sát các nhóm đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và tầng lớp nhân dân; đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI: Theo biểu mẫu đính kèm.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung xác định trong kế hoạch; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh.

2. Các sở, ngành, địa phương có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- TT.Tỉnh ủy,TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý, La Gi, Phan Thiết);
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ BCH Quân sự tỉnh;
- 09 đồn Biên phòng;
- Các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển (UBND cấp huyện gửi);
- Lưu: VT, KT, NCKSTTHC. N

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

NỘI DUNG TRIỂN KHAI CỤ THỂ

(Kèm theo Kế hoạch số 684/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1

Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Đề án năm 2019, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020.

Quý I/2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án

2

Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí hoạt động năm 2020

Tháng 3/2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tài chính; Sở Tư pháp; các huyện, thị, thành phố ven biển

3

Mua sắm, trang bị vật chất, tài liệu cho các địa phương, đơn vị gồm:

+ Trang bị, tu sửa cụm loa truyền thanh cho một số thôn, xã khu vực biên giới biển của tỉnh và các đồn Biên phòng, phục vụ tuyên truyền PBGDPL.

+ In tờ rơi, tờ gấp và mua sách pháp luật cấp cho các xã, các đồn Biên phòng triển khai thực hiện Đề án PBGDPL.

Quý II, III/2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các huyện, thị, thành phố ven biển; các đồn Biên phòng

4

Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân 35 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển. Tập trung vào ngư dân đi biển dài ngày thông qua các lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp…

Mỗi tháng ít nhất một lần

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các huyện, thị, thành phố ven biển; các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển; các đồn Biên phòng

5

Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác PBGDPL ra các xã, phường, thị trấn ven biển.

Trong năm 2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các huyện, thị, thành phố ven biển; các đồn Biên phòng

6

Tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các đồn Biên phòng và các xã, phường, thị trấn ven biển.

01 lần/tháng (Trọng tâm tháng 11/2020)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp; các xã, phường, thị trấn ven biển; các đồn Biên phòng

7

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã, phường, thị trấn ven biển (nếu có).

Khi có án

Tòa án nhân dân tỉnh

Công an tỉnh; BĐBP tỉnh; các xã, phường, thị trấn ven biển; các đồn Biên phòng

8

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ và trung tâm tư vấn pháp luật ở các xã, phường, thị trấn ven biển để tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng.

Trong năm 2020

Sở Tư pháp

BĐBP tỉnh; các xã, phường, thị trấn ven biển

9

Kiện toàn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của BĐBP tỉnh để tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển.

Trong năm 2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương, đồn Biên phòng; đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án năm 2020 (Có kế hoạch riêng).

Từ tháng 7/2020 đến hết tháng 12/2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các sở, ngành có liên quan; thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết; các đồn Biên phòng: Phước Lộc, Thanh Hải

11

Tiếp nhận, cấp phát trang bị, vật chất cho các thôn, khu phố; các xã, phường, thị trấn ven biển; các đồn Biên phòng.

Khi trên cấp

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các xã, phường, thị trấn ven biển; các đồn Biên phòng

12

Tổ chức Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Đề án năm 2020.

Quý IV/2020

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành có liên quan; các huyện, thị, thành phố ven biển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 684/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 684/KH-UBND

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445366