• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đề án Văn hóa công vụ


 

Kế hoạch 6861/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án văn hóa công vụ do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Văn bản khác 6861/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6861/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ (Quyết định số 1847/QĐ-TTg);

Theo Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ (Quyết định số 319/QĐ-BNV);

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đán văn hóa công vụ (Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg , Quyết định số 319/QĐ-BNV và Kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện Đán Văn hóa công vụ.

b) Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

c) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Yêu cầu

a) Kế thừa phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

b) Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc nêu gương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg , Quyết định số 319/QĐ-BNV và Kế hoạch này. Người đứng đầu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung của văn hóa công vụ ban hành tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg để góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ; kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng.

c) Việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, mục tiêu, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện văn hóa công vụ của Đề án đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Căn cứ nội dung Đề án Văn hóa công vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, nội quy, quy tắc, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trong đó cần quy định chi tiết, cụ thể các nội dung theo hướng phù hợp với đặc thù riêng của ngành, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ, bài bản những vi phạm về văn hóa công vụ.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong năm 2020.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ trong tt cả các ngành và lĩnh vực, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cấp xã.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

4. Tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

5. Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

6. Nghiên cứu, rà soát, bổ sung các nội dung của Đề án Văn hóa công vụ thành tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan, đơn vị.

Thời gian hoàn thành: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sẽ cụ thể hóa trong quy định của Tỉnh.

7. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

8. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của mỗi vị trí cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

9. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

10. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

11. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

12. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về văn hóa công vụ, ngăn chặn tệ “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

13. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

14. Phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, phản biện việc thực hiện văn hóa công vụ.

Thi gian thực hiện: thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg , Quyết định số 319/QĐ-BNV , Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 720/UBND-TH ngày 21/01/2019, công văn số 4587/UBND-TH ngày 16/5/2019 để cụ thể hóa thành từng nội dung cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong tháng 7/2019.

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/11.

2. Sở Nội vụ

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg , Quyết định số 319/QĐ-BNV và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình, kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất.

c) Tổ chức bồi dưỡng về văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và lồng ghép bồi dưỡng các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các ni dung trên vào trong các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

d) Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

e) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đưa nội dung đánh giá việc thực hiện văn hóa công vụ thành tiêu chí đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan, đơn vị.

g) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01/12 hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đán Văn hóa công vụ và Kế hoạch này; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích, gương mẫu, làm tốt trong thực hiện văn hóa công vụ để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn; trên cơ sở đó tổ chức thực hiện có hiệu quả văn hóa công vụ trong thực thi công vụ.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ gắn với thực hiện văn hóa công vụ tại công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ, nếu có vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã,phường, thị
trấn;
-
Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6861/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 12/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 6861/KH-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427057