• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 69/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 do tỉnh Lai Châu ban hành

Tải về Văn bản khác 69/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề đồng thời cũng là năm đánh giá giữa kỳ thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến “gương người tốt việc tốt” của tỉnh.

- Tổ chức phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh.

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020; các phong trào thi đua chuyên đề: "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); phong trào “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019”... phong trào thi đua Dân vận khéo; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Bình xét khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

- Họp Hội đồng TĐKT tỉnh xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2017 và bảng tự chấm điểm thi đua Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Báo Lai Châu; Đài PTTH tỉnh; Phân xã TTXVN tại tỉnh Lai Châu; Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

- Các khối thi đua của tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT.

Thường xuyên trong năm

2

- Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và ký kết giao ước thi đua giữa 12 khối thi đua của tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

- Các khối thi đua của tỉnh;

- Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT;

- UBND tỉnh.

Tháng 02, 03

3

- Quyết định khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;

- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

- Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Đăng ký chỉ tiêu Thi đua và các Danh hiệu thi đua năm 2018 với Chính phủ, Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc.

- UBND tỉnh;

- HĐ TĐKTtỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

4

- Tham dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi phía Bắc tại tỉnh Lào Cai.

- Hoàn thiện hồ sơ; thủ tục Đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

- UBND tỉnh;

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

- Các cơ quan, đơn vị địa phương

5

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ tuyên dương, biểu dương khen thưởng gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

- Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2018.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố xét khen thưởng cho ngành giáo dục trong năm học 2017 - 2018.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018);

- Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- UBND tỉnh -HĐTĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

Tháng 04, 05, 06

6

- Kiểm tra công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 tại một số đơn vị, địa phương.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các cán bộ làm công tác TĐKT cấp tỉnh và các huyện, thành phố.

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

Trong quý II, III

7

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi phía Bắc tại Lai Châu.

- Sơ kết công tác Thi đua, Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh.

- Họp Hội đồng TĐKT tỉnh kỳ thứ II, xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho ngành giáo dục năm học 2017 - 2018.

- Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.

- Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình khen thưởng cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu có thành tích xuất sắc trong xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 15 năm chia tách thành lập tỉnh.

- UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị;

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

Tháng 6, 7

9

- Hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho ngành giáo dục năm học 2017-2018.

- Thường trực Hội đồng TĐKT tiếp tục kiểm tra việc triển khai, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua năm 2018 tại các đơn vị trong tỉnh theo kế hoạch; việc xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2018.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

- UBND tỉnh;

- HĐTĐKT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

- Ban TĐKT tỉnh.

Tháng 8, 9, 10

11

- Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm chia tách thành lập tỉnh.

- Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2018.

- Báo cáo tổng kết, bảng tự chấm điểm công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc năm 2018.

- UBND tỉnh;

- HĐ TĐKT tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị địa phương;

Tháng 11, 12

II. MỘT S NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YU

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc ln thứ IX với chủ đ“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh. Chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục quan tâm công tác phát hiện, tuyên truyền về các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới và nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Xây dựng nông thôn mới”; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” và các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vng; nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; thi đua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư; thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và thi đua xây dựng nông thôn mới... gắn phong trào thi đua với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của BChính trị...

Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bn vững”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020; "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); phong trào thi đua Dân vận khéo; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua theo đợt, đột xuất, tạo đòn by thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua và trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đối tượng, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, nhanh chóng, kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch và nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đảng, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trong các khối thi đua của tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; tích cực chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; theo dõi, đánh giá bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khách quan, công bằng, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đ ra.

Kế hoạch, chương trình công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, các Khối thi đua gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) đ theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng; tình hình tổ chức các phong trào thi đua; nêu gương người tt, việc tt, các mô hình đin hình tiến; tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước và của tỉnh năm 2018.

Sở Tài chính căn cứ kế hoạch này cân đối kinh phí để thực hiện các hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, đôn đốc các Khối thi đua của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn th, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch, định kỳ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung Ương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND 7 tỉnh M
NBG phía Bắc;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các DN địa phương, Trung
ương trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 69/KH-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376015