• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Kế hoạch 69/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Văn bản khác 69/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, LẬP DANH MỤC ĐỀ XUẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BAN HÀNH MỚI PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 ban hành Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Rà soát các văn bản văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (sau đây viết tắt là HĐND, UBND) phù hợp với quy định của Hiến pháp.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là văn bản) cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các điều kiện bảo đảm trong quá trình rà soát văn bản.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát, lập danh mục việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp

Thời gian hoàn thành: Ngày 25/6/2014.

2. Cách thức, trình tự thực hiện

a) Xác định và tập hợp văn bản thuộc trách nhiệm rà soát: Các Sở, ban, ngành xác định chính xác và tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của mình, bao gồm:

- Các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013 do cơ quan mình được giao chủ trì soạn thảo: Văn bản do cơ quan mình chủ trì soạn thảo để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của các cơ quan, đơn vị: Văn bản do cơ quan, đơn vị được phân công phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác.

b) Thực hiện rà soát văn bản: Trên cơ sở tập hợp đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát văn bản theo trình tự như sau:

- Đọc, đối chiếu nội dung của văn bản được rà soát với quy định của Hiến pháp để phát hiện nội dung trái với Hiến pháp.

- Lập Phiếu rà soát văn bản (đối với các văn bản có nội dung trái với quy định của Hiến pháp) theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2013/TT- BTP của Bộ Tư pháp.

- Lập Danh mục văn bản thể hiện kết quả rà soát.

- Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát

c) Gửi kết quả rà soát văn bản: Các cơ quan, đơn vị gửi kết quả rà soát văn bản trước ngày 30/6/2014 đến Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

3. Tổng hợp, trình kết quả rà soát văn bản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Thời gian hoàn thành: Ngày 10/7/2014.

4. Kiến nghị xử lý kết quả rà soát

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành việc tổng hợp, lập các danh mục.

- Cách thức thực hiện: Tổng hợp vào đề nghị dự kiến xây dựng chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Căn cứ Kế hoạch này tổ chức việc rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành phù hợp với quy định của Hiến pháp.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện rà soát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp xã ban hành phù hợp với quy định của Hiến pháp.

c) Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành phù hợp với quy định của Hiến pháp về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung). Thời hạn gửi báo cáo kết quả rà soát: Trước ngày 15/7/2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong quá trình thực hiện rà soát theo Kế hoạch này.

- Xây dựng báo cáo kết quả triển khai rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với quy định của Hiến pháp trình UBND tỉnh.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

Thực hiện rà soát và báo cáo kết quả rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của Hiến pháp về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
- UBND các huyện, TX, TP.Huế;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các cơ quan nêu tại KH này;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT,NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 69/KH-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237380