• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quản lý sử dụng vật liệu nổ


Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự

 

Kế hoạch 696/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 696/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 696/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện Quyết định 1356/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 (sau đây gọi tắt là Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đảm bảo chất lượng; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng như giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình thực hiện cụ thể bảo đảm từ ngày 01/7/2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Công Thương; Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ được giao trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; Báo Quảng Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành đến các hội viên, đoàn viên.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình ban hành; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền của đơn vị tham mưu ban hành để bảo đảm phù hợp với Luật;

b) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01/7/2018.

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng tập huấn.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ và người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c) Phân công thực hiện:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cán bộ chiến sỹ trong Công an nhân dân và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của công an tỉnh.

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

d) Thời gian thực hiện: quý IV năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

b) Sở Công Thương củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý.

c) Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động tuyên truyền, tập huấn, triển khai thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo phân cấp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân công, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- VP UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan thông tin đại chúng ở đ/phương;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 696/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 696/KH-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390046