• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Kế hoạch 7036/KH-UBND năm 2017 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020" do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Văn bản khác 7036/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7036/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 22/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020”.

Triển khai văn bản số 1943-CV/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết 21-NQ/TW) và Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 30/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Chương trình hành động số 51-CTr/TU) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động; thực trạng tình hình, kết quả đạt được; những hạn chế khuyết điểm; nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó, đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian tiếp theo.

2. Thông qua sơ kết nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT được xác định là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

3. Kịp thời biu dương, khen thưởng, nêu gương những tập thể, cá nhân, đin hình tiên tiến của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đảm bảo nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SƠ KẾT

1. Nội dung:

a) Đánh giá vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết, Chương trình hành động và các văn bản liên quan; công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

b) Đánh giá kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết s21-NQ/TW; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp hiệu quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết s21-NQ/TW trong thời gian tới.

c) Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

2. Hình thức sơ kết:

- Các xã, phường, thị trấn: Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức Hội nghị sơ kết hoặc Báo cáo sơ kết.

- Cấp huyện, tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các xã, phường, thị trấn: Hoàn thành sơ kết trước ngày 27/10/2017.

2. Cấp huyện, thành phố: Hoàn thành sơ kết trước ngày 05/11/2017.

3. Cấp tỉnh: Tổ chức khảo sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị (hoàn thành trước ngày 15/11/2017) và tiến hành Hội nghị sơ kết vào cuối tháng 11/2017.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức sơ kết ở cấp nào do địa phương cấp đó bố trí theo quy định hiện hành về quản lý tài chính của nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

V. KHEN THƯỞNG

1. Các cấp tùy thuộc vào điều kiện tại địa phương để có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

2. UBND tỉnh sẽ xem xét khen thưởng cho 5 - 7 tập thể và 5 - 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, đoàn thể liên quan:

a) Đôn đốc việc sơ kết tại các huyện, thành phố; thông báo, lựa chọn một số địa phương, đơn vị để tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

b) Xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết cấp tỉnh, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017; chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn tỉnh (dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2017, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017.

3. UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết ở địa phương, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định; lựa chọn tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Nghị quyết s21-NQ/TW gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 13/11/2017; chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết ở cấp cơ sở và các đơn vị liên quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

4. UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW (theo đề cương đính kèm), gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 10/11/2017 đtổng hợp, đề xuất UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các S
Y tế, Lao động - TBXH, Nội vụ;
- BHXH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 22/11/2012 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020”.
(Kèm theo văn bản số 7036/UBND-VX3 ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh)

I. Đc điểm tình hình

Khái quát đặc điểm tình hình của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

II. Triển khai thực hiện

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW:

- Công tác tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

- Các văn bản để cụ thể hóa việc thực hiện hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

2. Kết quả thực hiện:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tiễn, bám sát các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị và các chỉ tiêu, nội dung các mục của Kế hoạch 5928/KH-UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng, từng cấp ủy, chính quyền, đơn vị đánh giá kết quả đạt được, tập trung vào những nội dung sau:

a) Sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHXH, BHYT:

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về BHXH, BHYT cho nhân dân.

- Những chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước được phổ biến, tuyên truyền (gồm những văn bản nào? Đối tượng? Số lưng?).

- Các hình thức tuyên truyền, phbiến được thực hiện (chuyên mục, chuyên đề, tin, bài đăng tải trên các phương tiện thông tin, hội nghị, hội thảo ...).

b) Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT:

- Việc rà soát, bổ sung quy định buộc người sử dụng lao động phải thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động như thế nào? Thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động khi bị thất nghiệp? Việc hạn chế, tránh trục lợi các quỹ bảo hiểm.

- Mở rộng chính sách hỗ trợ của nhà nước, của địa phương đối với người tham gia BHXH, BHYT; chính sách khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ưu tiên các đối tượng chính sách, đồng bào vùng khó khăn.

c) Nâng cao chất lượng phục vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT:

- Đổi mới tác phong phục vụ, cải cách hành chính trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

- Công tác quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh BHYT.

- Việc kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp.

d) Quản lý nhà nước về BHXH, BHYT:

- Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH các cấp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

- Quản lý đối tượng đóng và hưởng BHXH, BHYT.

- Quản lý các quỹ bảo hiểm theo quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT.

- Khen thưởng, kỷ luật.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

2. Tồn tại, hạn chế:

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

a) Nguyên nhân chủ quan:

b) Nguyên nhân khách quan:

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

V. Đề xuất, kiến nghị

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7036/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Phan Văn Đa
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 7036/KH-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369369