• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Văn bản khác 71/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Luật); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

2. Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả triển khai thi hành.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ và nhân dân.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức, quy mô phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân.

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản khác có liên quan tới Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định, phù hợp với chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành trong năm 2020). Sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan xây dựng tài liệu giảng dạy về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa vào môn học giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhà trường với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể; xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Luật gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ: Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản khác có liên quan tới Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh; nhất là những nội dung cốt lõi, được dư luận quan tâm; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành, phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin tài liệu, chương trình giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh lồng ghép các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Chú trọng tuyên truyền phương pháp, nguyên tắc giao tiếp và nguồn khai thác thông tin hiệu quả trên internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự địa phương.

6. Sở Tài Chính: Thẩm định dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tình, Tòa án nhân dân tỉnh: Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trên bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực quản lý.

8. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực, địa bản quản lý, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện luật.

- Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của ngành, địa phương mình (sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương; các quy định liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; quản lý cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu thuộc thẩm quyền trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh...), đảm bảo phù hợp với quy định và gửi kết quả về Công an tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 06/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 71/KH-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452109