• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 7108/KH-UBND năm 2013 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015

Tải về Văn bản khác 7108/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7108/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 9 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 (ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ); Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2020 (ban hành theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thống nhất và có thái độ tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ quan báo chí trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn.

2. Yêu cầu

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng.

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.

c) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

3. Đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

a) Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước; Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

b) Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 14/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2020.

c) Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính.

d) Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và của các đơn vị, địa phương.

đ) Hoạt động thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Giới thiệu, phổ biến các mô hình mới, cách làm hiệu quả, sáng kiến cải cách hành chính; cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt công tác cải cách hành chính.

e) Thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về quy định hành chính và thủ tục hành chính.

2. Nội dung tuyên truyền theo các đối tượng cụ thể

a) Đối với lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

- Vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ công tác cải cách hành chính ở từng ngành, từng cấp, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.

b) Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Đối với công chức hành chính, viên chức sự nghiệp:

+ Tuyên truyền, giáo dục về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; các quy định của pháp luật về các lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn công chức, viên chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng trong cơ quan, đơn vị.

+ Các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và những vấn đề bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

+ Kỹ năng hành chính, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức đối với đồng nghiệp và tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch hành chính và tiếp cận dịch vụ công.

- Đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở:

+ Phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới, kết hợp với nội dung cải cách hành chính.

+ Truyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp cơ sở; thái độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân.

+ Kỹ năng hành chính, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, nhiệm vụ đối với tổ chức và nhân dân.

c) Đối với các doanh nghiệp và người dân

- Phổ biến bộ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được công bố theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phổ biến các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu,...

- Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông; quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các thủ tục hành chính.

- Các hình thức (địa chỉ, điện thoại, website, email…) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính.

III. HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

a) Trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

- Duy trì chuyên mục cải cách hành chính.

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng và đến hết giai đoạn 2013 - 2015.

+ Cách thức: Xây dựng các chuyên đề và kết hợp thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính; biểu dương các sáng kiến, điển hình tốt và phản ánh các mặt chưa tốt với thời lượng thích hợp.

- Giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính

+ Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Định kỳ 2 tuần/kỳ và đến hết giai đoạn 2013 - 2015.

+ Cách thức: Trực tiếp tiếp nhận phản ánh, giải đáp vướng mắc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thông qua hộp thư góp ý, điện thoại nóng của các sở, ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Trên Báo Đồng Nai

- Cơ quan chủ trì: Báo Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 1 tuần/kỳ và đến hết giai đoạn 2013 - 2015.

- Cách thức:

+ Xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên Báo Đồng Nai;

+ Báo Đồng Nai xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện để hàng tuần tiếp nhận và đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân về những mặt được và chưa được trong công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Nêu gương đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức điển hình, nhiệt tình, tận tâm phục vụ nhân dân. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính.

c) Trên Đài Truyền thanh cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền thanh cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo tuần hoặc tháng tùy điều kiện cụ thể.

- Cách thức: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện phối hợp Phòng Nội vụ chuyển tải các thông tin, hoạt động về công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC đến nhân dân trên địa bàn; định kỳ sơ kết, kiểm tra đánh giá.

d) Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

- Cập nhật thủ tục hành chính

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công báo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

+ Cách thức: Thường xuyên rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Bằng Bản tin Cải cách hành chính

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Trung tâm Công báo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Hàng tuần.

+ Cách thức:

Lập chuyên mục Bản tin Cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh phục vụ cho công tác tuyên truyền;

Duy trì, cập nhật các tin, bài, video clip, hình ảnh về cải cách hành chính, về ứng dụng công nghệ thông tin; thu thập tin tức, bài viết về cải cách hành chính của Bộ, Ngành Trung ương và của công chức từ các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn 2013 – 2015.

2. Thông tin tuyên truyền trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Cách thức:

- Công khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương; niêm yết công khai thủ tục hành chính và các thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email) tại trụ sở cơ quan, đơn vị;

- Tuyên truyền thông qua website của đơn vị; công khai các thông tin, quy định của Trung ương và địa phương về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; tổ chức chuyên mục Hỏi – Đáp để trao đổi, trả lời những khó khăn, vướng mắc của công dân, tổ chức; đưa tin, bài tuyên truyền cải cách hành chính;

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp khu phố, ấp,...

3. Tuyên truyền bằng tờ rơi, sổ tay cải cách hành chính

a) Bằng tờ rơi

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Từng đợt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cách thức: Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân; tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các vấn đề cần biết trong thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu...

b) Bằng sổ tay cải cách hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và đến hết giai đoạn 2013-2015.

- Cách thức: Tuyên truyền trong cán bộ, công chức; lựa chọn nội dung cốt lõi về chủ trương, chính sách cải cách hành chính để xây dựng sổ tay phù hợp; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỹ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kỹ năng hành chính, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ, giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân khi giao dịch hành chính và tiếp cận dịch vụ công.

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội thông tin, tuyên truyền

a) Thời gian thực hiện: Theo Chương trình phối hợp.

b) Cách thức: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong đoàn viên, hội viên như: Tổ chức các cuộc thi, hội thi, tọa đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề,...

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính tại Mục III của Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính gửi Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Kinh phí thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, đoàn th, UBND cấp huyện được bố trí trong kinh phí bo đảm công tác cải cách hành chính từ ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cp ngân sách nhà nước hiện hành.

c) Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp thông tin tuyên truyền với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị chủ trì chủ động lập dự toán trong dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khuyến khích các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và bám sát tình hình, nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính; phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi tổng hợp và báo cáo theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và Báo Đồng Nai tổ chức chuyên mục cải cách hành chính.

3. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để các sở, ban, ngành thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính từ dự toán chi ngân sách hàng năm; hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 – 2015; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét giải quyết để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (A+B);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, phó Văn phòng;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- MTTQ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Đồng Nai;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VX, TH, TC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

- Nội dung này được đính chính bởi Khoản 1 Quyết định 3133/QĐĐC-UBND năm 2013

Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Kế hoạch số 7108/KH-UBND ngày 03/9/2013 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2015 như sau:

1. Tại thẩm quyền ký của Kế hoạch đã ghi:

“CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là:

“TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH”

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Khoản 1 Quyết định 3133/QĐĐC-UBND năm 2013
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7108/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 03/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 7108/KH-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209456