• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân


 

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Văn bản khác 72/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Nghệ An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ 14-16/7/2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, thành phố, thị xã để bố trí tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh tại xã, phường, thị trấn (hoặc các thôn, bản, tổ dân phố), cơ quan nơi đại biểu công tác, nơi cư trú, theo chuyên đề...phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và cơ quan đơn vị.

- Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động tiếp xúc cử tri.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp:

Bắt đầu từ ngày 16/6/2020 đến ngày 23/6/2020.

2. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp:

Bắt đầu từ ngày 17/7/2020 đến ngày 24/7/2020.

III. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Trước kỳ họp:

- Thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII (các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc cử tri và các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác).

- Đối với tiếp xúc cử tri chuyên đề: nội dung tiếp xúc tập trung vào các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII hoặc các kiến nghị cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương mà cử tri quan tâm.

- Thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc chương trình, nội dung kỳ họp; ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

2. Sau kỳ họp:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII; phổ biến, nội dung cơ bản các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp.

- Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

Trên cơ sở Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ và UBND cấp huyện nơi bầu cử để thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Tổ và tiến hành hp Tổ thống nhất lựa chọn chuyên đề và phân công đại biểu tiếp xúc cử tri.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và vai trò trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với công tác tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn nội dung để ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề (theo mẫu kèm theo Kế hoạch này).

Chương trình tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 08/6/2020 để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau đợt tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND, UBND cấp huyện nơi bầu cử phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Báo cáo kết quả đợt tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 26/6/2020 đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và ngày 30/7/2020 đối với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp (theo mẫu kèm theo Kế hoạch này)

2. Ủy ban nhân dân tỉnh: Chuẩn bị các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh:

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh trước, trong và sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Danh mục và nội dung cơ bản các dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các tài liệu trên gửi về Thường trực HĐND tỉnh qua đường công văn và thư điện tử trước ngày 09/6/2020.

3. Ủy ban MTTQ các cấp:

a) Ủy ban MTTQ tỉnh:

Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh.

b) Ủy ban MTTQ cấp huyện: Phối hợp với Thường trực HĐND cấp huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất lịch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII. Mời đại diện Lãnh đạo UBND, các ngành, các cấp có liên quan dự các buổi tiếp xúc cử tri; phân công các cán bộ dự các điểm tiếp xúc cử tri để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm, thành phần tham dự buổi tiếp xúc cử tri qua hệ thống truyền thanh cơ sở để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham dự. Chuẩn bị sẵn giấy, bút để cử tri có thể ghi ý kiến, kiến nghị khi không có đủ thời gian phát biểu.

4. Thường trực HĐND, UBND cấp huyện:

a) Thường trực HĐND cấp huyện: phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ cùng cấp và Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại địa phương; cử lãnh đạo cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện hỗ trợ, bố trí giúp đại biểu HĐND tỉnh việc ăn, nghỉ, phương tiện đi lại trong quá trình tiếp xúc cử tri đối với những đại biểu HĐND tỉnh không có tiêu chuẩn xe phục vụ theo quy định hiện hành.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện: cử lãnh đạo cùng dự các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp thu, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần các cuộc tiếp xúc cử tri trên Trang thông tin điện tử và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện để cử tri và Nhân dân theo dõi, tham dự.

5. Văn phòng HĐND tỉnh:

- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri để gửi đại biểu HĐND tỉnh trước ngày 11/6/2020 (đối với tiếp xúc cử tri trước kỳ họp) và ngày 16/7/2020 (đối với tiếp xúc cử tri sau kỳ họp) qua Phần mềm Quản lý tài liệu kỳ họp, hệ thống thư điện tử và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An.

- Chuẩn bị kinh phí hỗ trợ các điểm tiếp xúc cử tri, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh để tổ chức thông tin, tuyên truyền về thời gian và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đúng quy định.

(Lưu ý: Các tài liệu, báo cáo liên quan đến Hội nghị tiếp xúc cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh bằng văn bản, đồng thời qua địa chỉ hộp thư điện tử: thanh.nguyenky@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Trư
ng, phó phòng và chuyên viên phòng TH;
- Trư
ng, phó phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hiền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Cao Thị Hiền
Ngày ban hành: 29/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 72/KH-UBND

49

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452629