• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức và hoạt động thừa phát lại


 

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tải về Văn bản khác 72/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 72/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2020 CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vviệc ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Nghị định s08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, đồng thời đviệc triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP) đến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tchức hành nghcông chứng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm thực hiện đúng và có hiệu quả các quy định của pháp luật, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các địa phương cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

- Việc triển khai Kế hoạch phải đạt hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời hưng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

a) Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bằng các hình thức phù hợp đến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phvà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tham gia các lớp tập huấn, tọa đàm chuyên sâu về các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các vn đphát sinh trong tổ chức thực hiện các văn bản nêu trên

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Rà soát, cập nhật công bố danh sách Thừa phát lại, danh sách Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Rà soát, công bố thủ tục hành chính về Thừa phát lại.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được văn bản công bố thủ tục hành chính về Thừa phát lại của Bộ Tư pháp.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021

5. Theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP .

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2023.

8. Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này; theo dõi, kim tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Hàng năm cùng với thời điểm lập dự toán, trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt Sở Tư pháp xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

3. Các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (03b);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, ntttrang.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 72/KH-UBND

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445995