• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


 

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 về thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 74/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 74/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG

Căn cứ Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng,

UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Kế hoạch này nhằm thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng của tỉnh, góp phần đẩy mạnh cải cách nâng cao xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng của nước ta trong môi trường kinh doanh quốc tế.

- Yêu cầu kế hoạch phải bám sát nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và phân công cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan tích cực chủ động, phối hợp để tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt, đúng theo thời hạn được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Các nhiệm vụ:

- Cập nhật các quy định sửa đổi về rút ngắn thời gian tiếp cận điện và quy định quy trình một cửa liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp để sửa đổi quy trình một cửa liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 08/5/2019.

- Cập nhật các hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thực hiện các thủ tục “chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” theo hướng cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ và giảm thời gian giải quyết không quá 4 ngày làm việc và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chuyển sang hậu kiểm các thủ tục “chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” trên các hệ thống đường bộ địa phương đối với công trình cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp có khoảng cách thi công dưới 50m.

- Kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục “chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” với Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai phần mềm thực hiện liên thông một cửa qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục cấp điện qua lưới hạ áp, trung áp.

2. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/5/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Giao cho Sở Công Thương nghiên cứu, phối hợp với Công ty Điện lực Kiên Giang và các sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy trình một cửa liên thông cấp điện qua lưới điện trung áp theo quy định mới của Bộ Công Thương.

- Giao cho Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục “chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” theo hướng dẫn mới của Bộ Giao thông vận tải.

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang) phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông để kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến giải quyết các thủ tục “chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang) phối hợp với Công ty Điện lực Kiên Giang, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan để triển khai phần mềm thực hiện liên thông một cửa qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục cấp điện qua lưới hạ áp, trung áp.

Nhận được văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP, P.KTTH, TH;
- Lưu: VT, hthanh.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 14/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 74/KH-UBND

403

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446066