• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hoạt động chữ thập đỏ


 

Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Văn bản khác 74/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 18/CT-TTg), Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo. Tăng cường sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tỉnh nhà.

2. Yêu cầu

Tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị số 18/CT-TTg

- Tùy tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động để tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm công tác tuyên truyền Chỉ thị số 18/CT-TTg nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo.

2. Thực hiện các hoạt động nhân đạo

- Các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, cụ thể như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Tháng Nhân đạo”, “Sức mạnh Nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”, công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa, công tác hiến máu tình nguyện, chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, chương trình “Góc nhân ái”... góp phần để các hoạt động này ngày càng thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

- Triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm được quy định tại Luật Hoạt động chữ thập đỏ, gồm: Công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa... Tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo.

3. Củng cố, phát triển, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp

- Hội Chữ thập đỏ Tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện các hoạt động theo Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ ngang tầm công tác nhân đạo trong tình hình mới.

- Tổ chức các hoạt động của Hội theo hướng dựa vào cộng đồng; Rà soát, cập nhật các đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện tốt vai trò là nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

- Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Điều lệ Hội; Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg và Kế hoạch này; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội trong Tỉnh thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả; Xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ Hội các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động chữ thập đỏ; Củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp; Nhân rộng các mô hình hiệu quả; Chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội; Phát triển và sử dụng hiệu quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

Chủ động, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai kịp thời các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn; Kịp thời đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ theo quy định.

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên “Địa chỉ nhân đạo” trên trang thông tin điện tử; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tăng cường hợp tác với các tổ chức nước ngoài, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện gắn với nhiệm vụ đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên của nước bạn.

2. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, hỗ trợ và đề xuất công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để Hội Chữ thập đỏ Tỉnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

4. Sở Y tế

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người cao tuổi... Truyền thông phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; Tổ chức đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ; Tuyên truyền phòng chống một số bệnh không lây nhiễm; Triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí dành cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa...

5. Ban An toàn giao thông tỉnh

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ lái xe và các tình nguyện viên trong tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội, chi hội, đội ngũ thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học, cơ sở giáo dục. Tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học nhằm giáo dục lòng nhân ái, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tính hướng thiện cho học sinh. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, huấn luyện sơ cấp cứu; xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện - học sinh tích cực.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh rà soát cập nhật số hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác định các “địa chỉ nhân đạo”, để kịp thời có biện pháp trợ giúp theo hướng phát triển bền vững; Đào tạo, tập huấn, dạy nghề cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người khuyết tật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh tăng thời lượng tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo, gương người tốt việc tốt và các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ.... Thông tin kịp thời các địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn để vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Tỉnh phát động.

9. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh phát triển đội ngũ thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động tình nguyện, nhân đạo khác... Qua đó, tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên các cấp trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; Vận động các tổ chức thành viên, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh thực hiện hoạt động nhân đạo, đảm bảo minh bạch, kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lặp.

11. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp và tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Tỉnh tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và thực hiện các chương trình, dự án vì mục tiêu nhân đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Hội Chữ thập đỏ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện tốt 07 nhiệm vụ được quy định trong Luật Hoạt động chữ thập đỏ, nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.

- Tạo điều kiện, nâng cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong việc phản biện xã hội và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội liên quan đến các hoạt động nhân đạo; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, định kỳ rà soát, xác định các “địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp tại địa phương.

Định kỳ hằng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg gửi về Hội Chữ thập đỏ Tỉnh trước ngày 30 tháng 11 tổng hợp chung, để báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- TW Hội Chữ Thập đỏ VN;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- MTTQ và các đoàn thể Tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, PTH-VX (Trung).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 74/KH-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445018